Categoria 

Nòmines i assegurances socials 2023

Aquest curs està plantejat com una guia pràctica per a la confecció de nòmines i assegurances socials.

El curs conté 3 parts clarament diferenciades:

  1. Temes 1 a 5: l’alumne aprèn a confeccionar les nòmines bàsiques.
  2. Temes 6 a 10: s’analitzen nombrosos casos especials de nòmines (IT, liquidacions, endarreriments, etc.).
  3. Tema 11: es resol un supòsit global, les nòmines corresponents a una empresa en un període concret.

Nòmines i assegurances socials 2023

Aquest curs està plantejat com una guia pràctica per a la confecció de nòmines i assegurances socials.

El curs conté 3 parts clarament diferenciades:

  1. Temes 1 a 5: l’alumne aprèn a confeccionar les nòmines bàsiques.
  2. Temes 6 a 10: s’analitzen nombrosos casos especials de nòmines (IT, liquidacions, endarreriments, etc.).
  3. Tema 11: es resol un supòsit global, les nòmines corresponents a una empresa en un període concret.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Tindràs acompanyament personalitzat i podràs resoldre els teus dubtes amb professionals especialitzats de l’administració i finances, t’oferiran suport integral, feedback mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

  • Aquest curs mostra, d‟una manera didàctica i basada en la pràctica , com elaborar les nòmines en una empresa. També ens apropa al càlcul de les assegurances socials, actualment realitzada directament per la Tresoreria General de la Seguretat Social..

Dirigit a:

Qualsevol persona que vulgui conèixer com funcionen les nòmines i les assegurances socials. No cal tenir coneixements previs en temes laborals.

També pot servir com a actualització i reciclatge professional a treballadors que tinguin assignades les gestions laborals a les seves empreses, atesa l’amplitud de casos pràctics que ens mostra el curs.


 

Durada:

60 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – El rebut de salaris
Objectiu
Obtenir una idea clara i precisa de què és una nòmina i quines obligacions formals comporta. Emplenar l’encapçalament de la nòmina.

Durada de la unitat
4 Hores 25 Minuts
Contingut
El rebut de salaris
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Estructura del rebut de salaris
Significat
Apartats de la nòmina
Models de nòmina
Expedició de la nòmina, el seu lliurament, pagament i conservació
Expedició de la nòmina
Lliurament de la nòmina i la signatura
Pagament de la nòmina
Conservació de la nòmina
Infraccions relacionades amb la nòmina
L’encapçalament de la nòmina
Dades de l’empresa
Dades del treballador
Període a què es refereix la nòmina
Hem après…
2 – Meritacions de la nòmina
Objectiu
Conèixer d’on provenen les diferents retribucions dels treballadors, calcular-les i col·locar-les a les nòmines.

Durada de la unitat
6 Hores 25 Minuts
Contingut
Meritacions de la nòmina
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Origen de les meritacions
Convenis col·lectius i una altra negociació col·lectiva
Contracte de treball
Disposicions legals, usos i costums
Aplicació de la normativa laboral
Criteris dordre i jerarquia normativa
Principi de norma més favorable
Principi de condició més beneficiosa
Principi d’irrenunciabilitat de drets
Principi in dubia pro operatio
Salari base i complements salarials
El salari base
Salari mínim interprofessional
Complements personals
Complements de lloc de treball
Complements per quantitat o qualitat de treball
Pagues extraordinàries i similars
Salari en espècie
Complements de residència
Retribucions extrasalarials
Indemnitzacions o suplerts
Altres indemnitzacions
Prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social
Altres percepcions no salarials
Hem après…
3 – Deduccions de la nòmina (I): cotització
Objectiu
Calcular les diferents bases de cotització que figuren a les nòmines i aplicar-los els tipus de cotització vigents

Durada de la unitat
4 Hores 25 Minuts
Contingut
Deduccions de la nòmina (I): cotització
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Introducció al sistema espanyol de Seguretat Social
Prestacions de la Seguretat Social
Règims de la Seguretat Social
Obligacions amb la Seguretat Social al règim General
Els tipus de cotització
Base de cotització per contingències comunes
Càlcul amb retribucions mensuals
Càlcul amb retribucions diàries
Exemples pràctics
Base de cotització per AT i EP, atur, FOGASA i FP
Exemples pràctics
Bases de cotització addicionals per hores extraordinàries
Hem après…
4 – Deduccions de la nòmina (II): les retencions per IRPF
Objectiu
Calcular la retenció per IRPF que hem d’aplicar als treballadors a les nòmines.

Durada de la unitat
7 Hores
Contingut
Deduccions de la nòmina (II): les retencions per IRPF
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Base de càlcul i model 145
Base subjecta a retenció per l’IRPF
La comunicació de dades al pagador (model 145)
Càlcul del % de retenció per IRPF
Ús del calculador de retencions de l’AEAT
La regularització del % de retenció per IRPF
Altres obligacions relacionades amb la retenció per IRPF
Infraccions i sancions en matèria de retenció per IRPF
Hem après
5 – Les assegurances socials: RNT i RLC
Objectiu
Conèixer el funcionament de les actuals assegurances socials: la RNT (relació nominal de treballadors) i el RLC (rebut de liquidació de cotitzacions).

Durada de la unitat
6 Hores
Contingut
Les assegurances socials: RNT i RLC
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Evolució de les assegurances socials
Les assegurances socials en format paper: TC2 i TC1
Les assegurances socials al Sistema RED
Les assegurances socials al Sistema de Liquidació Directa
Càlcul de la cotització obrera i empresarial
Tipus de cotització al Règim General
La cotització per contingències generals
La cotització per contingències professionals
La cotització per altres conceptes
Resum de cotitzacions: RLC
El concepte de “TRAMS”
Esdeveniments generadors de trams
Períodes d’alta
Variació de dades amb efecte en…
Peculiaritats de cotització
Altres situacions
Ajustament de trams en cotització mensual
Procediment d’elaboració de les assegurances socials
Hem après
6 – Casos especials de nòmines (1): endarreriments
Objectiu
Entendre la problemàtica de l’abonament de retribucions amb caràcter retroactiu.

Durada de la unitat
4 Hores 25 Minuts
Contingut
Casos especials de nòmines (1): endarreriments
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Les revisions salarials i les seues conseqüències
Noves retribucions i regularització del % de retenció per IRPF
Elaboració de les nòmines d’endarreriments
Les assegurances socials de les nòmines d’endarreriments
Hem après…
7 – Casos especials de nòmines (2): altres retribucions i deduccions
Objectiu
Confeccionar nòmines amb retribucions i deduccions no vistes fins ara: pagues extraordinàries, despeses de viatge, hores extres, bestretes i embargaments.

Durada de la unitat
4 Hores 50 Minuts
Contingut
Casos especials de nòmines (2): altres retribucions i deduccions
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Les pagues extraordinàries
Nòmina de pagues extraordinàries
Pagues extraordinàries prorratejades
Minoració de les pagues extraordinàries
Les hores extraordinàries
Nòmina amb hores extraordinàries
Assegurances socials amb hores extraordinàries
Les despeses de viatge
Cotització i retenció per IRPF de les despeses de viatge
Altres deduccions
Quantitats anticipades
Manaments judicials d’embargament
Hem après…
8 – Casos especials de nòmines (3): retribucions en espècie i treball a temps parcial
Objectiu
Entendre la problemàtica de les retribucions en béns o serveis diferents dels diners. Confeccionar les nòmines dels treballadors contractats a temps parcial.

Durada de la unitat
5 Hores
Contingut
Casos especials de nòmines (3): retribucions en espècie i treball a temps parcial
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Retribucions en espècie
Valoració de les retribucions en espècie
Ingrés a compte de l’IRPF i quadre resum
Treball a temps parcial
Retribucions a temps parcial
Cotització a temps parcial
Hem après…
9 – Casos especials de nòmines (4): incapacitat temporal, maternitat i risc
Objectiu
Confeccionar nòmines quan es donen diferents casos de baixa: IT, maternitat, paternitat i risc durant l’embaràs i la lactància natural.

Durada de la unitat
9 Hores 10 Minuts
Contingut
Casos especials de nòmines (4): incapacitat temporal, maternitat i risc
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Aspectes comuns a les baixes
Les bases reguladores
Retribucions als períodes d’alta i de baixa
Cotització als períodes d’alta i de baixa
IT derivada d’accident de treball
Nòmina en IT per AT i MP
Assegurances socials en IT per AT i EP
IT derivada de malaltia comuna
Nòmina en IT per EC i ANL
Assegurances socials a IT per EC i ANL
Maternitat, paternitat, adopció i acolliment
Nòmines durant el permís de naixement i cura de menor
Assegurances socials durant el permís de naixement i cura del menor
Risc durant l’embaràs i la lactància natural
Nòmines en situació de Risc
Assegurances socials en situació de risc
10 – Casos especials de nòmines (5): el final de la relació laboral
Objectiu
Confeccionar les nòmines de liquidació en els diferents casos dextinció de la relació laboral.

Durada de la unitat
4 Hores 15 Minuts
Contingut
Casos especials de nòmines (5): el final de la relació laboral
Introducció
Esquema d’aprenentatge
L’extinció del contracte de treball
Baixa voluntària del treballador
Nòmina i liquidació
Assegurances socials de la liquidació
Acomiadament del treballador
Nòmina i liquidació
Assegurances socials de la liquidació
Finalització del contracte temporal
Nòmina i liquidació
Assegurances socials
Hem après…
11 – Supòsit pràctic complet
Objectiu
Obtenir una visió global de la gestió laboral completa a una empresa durant un període de temps concret.

Durada de la unitat
4 Hores 05 Minuts
Contingut
Supòsit pràctic complet
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Normativa aplicable
El conveni col·lectiu
Els contractes de treball
Altres acords col·lectius o particulars de rellevància
Operacions prèvies
Fitxes de retribucions
Càlcul de la retribució per IRPF
Els rebuts de salaris
Treballador 1
Treballador 2
Treballador 3
Treballador 4
Treballador 5
Treballador 6
Les assegurances socials
Càlculs de cotitzacions
Resum de cotitzacions: RLC

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Nòmines i assegurances socials 2023”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Nòmines i assegurances socials 2023

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Tindràs acompanyament personalitzat i podràs resoldre els teus dubtes amb professionals especialitzats de l’administració i finances, t’oferiran suport integral, feedback mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

  • Aquest curs mostra, d‟una manera didàctica i basada en la pràctica , com elaborar les nòmines en una empresa. També ens apropa al càlcul de les assegurances socials, actualment realitzada directament per la Tresoreria General de la Seguretat Social..

Dirigit a:

Qualsevol persona que vulgui conèixer com funcionen les nòmines i les assegurances socials. No cal tenir coneixements previs en temes laborals.

També pot servir com a actualització i reciclatge professional a treballadors que tinguin assignades les gestions laborals a les seves empreses, atesa l’amplitud de casos pràctics que ens mostra el curs.


 

Durada:

60 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – El rebut de salaris
Objectiu
Obtenir una idea clara i precisa de què és una nòmina i quines obligacions formals comporta. Emplenar l’encapçalament de la nòmina.

Durada de la unitat
4 Hores 25 Minuts
Contingut
El rebut de salaris
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Estructura del rebut de salaris
Significat
Apartats de la nòmina
Models de nòmina
Expedició de la nòmina, el seu lliurament, pagament i conservació
Expedició de la nòmina
Lliurament de la nòmina i la signatura
Pagament de la nòmina
Conservació de la nòmina
Infraccions relacionades amb la nòmina
L’encapçalament de la nòmina
Dades de l’empresa
Dades del treballador
Període a què es refereix la nòmina
Hem après…
2 – Meritacions de la nòmina
Objectiu
Conèixer d’on provenen les diferents retribucions dels treballadors, calcular-les i col·locar-les a les nòmines.

Durada de la unitat
6 Hores 25 Minuts
Contingut
Meritacions de la nòmina
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Origen de les meritacions
Convenis col·lectius i una altra negociació col·lectiva
Contracte de treball
Disposicions legals, usos i costums
Aplicació de la normativa laboral
Criteris dordre i jerarquia normativa
Principi de norma més favorable
Principi de condició més beneficiosa
Principi d’irrenunciabilitat de drets
Principi in dubia pro operatio
Salari base i complements salarials
El salari base
Salari mínim interprofessional
Complements personals
Complements de lloc de treball
Complements per quantitat o qualitat de treball
Pagues extraordinàries i similars
Salari en espècie
Complements de residència
Retribucions extrasalarials
Indemnitzacions o suplerts
Altres indemnitzacions
Prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social
Altres percepcions no salarials
Hem après…
3 – Deduccions de la nòmina (I): cotització
Objectiu
Calcular les diferents bases de cotització que figuren a les nòmines i aplicar-los els tipus de cotització vigents

Durada de la unitat
4 Hores 25 Minuts
Contingut
Deduccions de la nòmina (I): cotització
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Introducció al sistema espanyol de Seguretat Social
Prestacions de la Seguretat Social
Règims de la Seguretat Social
Obligacions amb la Seguretat Social al règim General
Els tipus de cotització
Base de cotització per contingències comunes
Càlcul amb retribucions mensuals
Càlcul amb retribucions diàries
Exemples pràctics
Base de cotització per AT i EP, atur, FOGASA i FP
Exemples pràctics
Bases de cotització addicionals per hores extraordinàries
Hem après…
4 – Deduccions de la nòmina (II): les retencions per IRPF
Objectiu
Calcular la retenció per IRPF que hem d’aplicar als treballadors a les nòmines.

Durada de la unitat
7 Hores
Contingut
Deduccions de la nòmina (II): les retencions per IRPF
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Base de càlcul i model 145
Base subjecta a retenció per l’IRPF
La comunicació de dades al pagador (model 145)
Càlcul del % de retenció per IRPF
Ús del calculador de retencions de l’AEAT
La regularització del % de retenció per IRPF
Altres obligacions relacionades amb la retenció per IRPF
Infraccions i sancions en matèria de retenció per IRPF
Hem après
5 – Les assegurances socials: RNT i RLC
Objectiu
Conèixer el funcionament de les actuals assegurances socials: la RNT (relació nominal de treballadors) i el RLC (rebut de liquidació de cotitzacions).

Durada de la unitat
6 Hores
Contingut
Les assegurances socials: RNT i RLC
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Evolució de les assegurances socials
Les assegurances socials en format paper: TC2 i TC1
Les assegurances socials al Sistema RED
Les assegurances socials al Sistema de Liquidació Directa
Càlcul de la cotització obrera i empresarial
Tipus de cotització al Règim General
La cotització per contingències generals
La cotització per contingències professionals
La cotització per altres conceptes
Resum de cotitzacions: RLC
El concepte de “TRAMS”
Esdeveniments generadors de trams
Períodes d’alta
Variació de dades amb efecte en…
Peculiaritats de cotització
Altres situacions
Ajustament de trams en cotització mensual
Procediment d’elaboració de les assegurances socials
Hem après
6 – Casos especials de nòmines (1): endarreriments
Objectiu
Entendre la problemàtica de l’abonament de retribucions amb caràcter retroactiu.

Durada de la unitat
4 Hores 25 Minuts
Contingut
Casos especials de nòmines (1): endarreriments
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Les revisions salarials i les seues conseqüències
Noves retribucions i regularització del % de retenció per IRPF
Elaboració de les nòmines d’endarreriments
Les assegurances socials de les nòmines d’endarreriments
Hem après…
7 – Casos especials de nòmines (2): altres retribucions i deduccions
Objectiu
Confeccionar nòmines amb retribucions i deduccions no vistes fins ara: pagues extraordinàries, despeses de viatge, hores extres, bestretes i embargaments.

Durada de la unitat
4 Hores 50 Minuts
Contingut
Casos especials de nòmines (2): altres retribucions i deduccions
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Les pagues extraordinàries
Nòmina de pagues extraordinàries
Pagues extraordinàries prorratejades
Minoració de les pagues extraordinàries
Les hores extraordinàries
Nòmina amb hores extraordinàries
Assegurances socials amb hores extraordinàries
Les despeses de viatge
Cotització i retenció per IRPF de les despeses de viatge
Altres deduccions
Quantitats anticipades
Manaments judicials d’embargament
Hem après…
8 – Casos especials de nòmines (3): retribucions en espècie i treball a temps parcial
Objectiu
Entendre la problemàtica de les retribucions en béns o serveis diferents dels diners. Confeccionar les nòmines dels treballadors contractats a temps parcial.

Durada de la unitat
5 Hores
Contingut
Casos especials de nòmines (3): retribucions en espècie i treball a temps parcial
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Retribucions en espècie
Valoració de les retribucions en espècie
Ingrés a compte de l’IRPF i quadre resum
Treball a temps parcial
Retribucions a temps parcial
Cotització a temps parcial
Hem après…
9 – Casos especials de nòmines (4): incapacitat temporal, maternitat i risc
Objectiu
Confeccionar nòmines quan es donen diferents casos de baixa: IT, maternitat, paternitat i risc durant l’embaràs i la lactància natural.

Durada de la unitat
9 Hores 10 Minuts
Contingut
Casos especials de nòmines (4): incapacitat temporal, maternitat i risc
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Aspectes comuns a les baixes
Les bases reguladores
Retribucions als períodes d’alta i de baixa
Cotització als períodes d’alta i de baixa
IT derivada d’accident de treball
Nòmina en IT per AT i MP
Assegurances socials en IT per AT i EP
IT derivada de malaltia comuna
Nòmina en IT per EC i ANL
Assegurances socials a IT per EC i ANL
Maternitat, paternitat, adopció i acolliment
Nòmines durant el permís de naixement i cura de menor
Assegurances socials durant el permís de naixement i cura del menor
Risc durant l’embaràs i la lactància natural
Nòmines en situació de Risc
Assegurances socials en situació de risc
10 – Casos especials de nòmines (5): el final de la relació laboral
Objectiu
Confeccionar les nòmines de liquidació en els diferents casos dextinció de la relació laboral.

Durada de la unitat
4 Hores 15 Minuts
Contingut
Casos especials de nòmines (5): el final de la relació laboral
Introducció
Esquema d’aprenentatge
L’extinció del contracte de treball
Baixa voluntària del treballador
Nòmina i liquidació
Assegurances socials de la liquidació
Acomiadament del treballador
Nòmina i liquidació
Assegurances socials de la liquidació
Finalització del contracte temporal
Nòmina i liquidació
Assegurances socials
Hem après…
11 – Supòsit pràctic complet
Objectiu
Obtenir una visió global de la gestió laboral completa a una empresa durant un període de temps concret.

Durada de la unitat
4 Hores 05 Minuts
Contingut
Supòsit pràctic complet
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Normativa aplicable
El conveni col·lectiu
Els contractes de treball
Altres acords col·lectius o particulars de rellevància
Operacions prèvies
Fitxes de retribucions
Càlcul de la retribució per IRPF
Els rebuts de salaris
Treballador 1
Treballador 2
Treballador 3
Treballador 4
Treballador 5
Treballador 6
Les assegurances socials
Càlculs de cotitzacions
Resum de cotitzacions: RLC

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Nòmines i assegurances socials 2023”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt