Categoria 

GESTIÓ DE LA LIQUIDITAT A L’EMPRESA

Al llarg de la vida d‟una empresa es produeixen situacions de manca de liquiditat. Un primer pas per solucionar-les és conèixer-ne l’origen i, en funció d’això, utilitzar els instruments necessaris per corregir la situació. Al llarg del curs aprendrem a analitzar i seleccionar les diferents eines amb què comptem per solucionar els dèficits de liquiditat.

També ens trobarem amb la situació contrària: excedents de liquiditat. Aprendrem quins són els principals actius en què invertir obtenint una rendibilitat apropiada, en línia amb els objectius a què estiguin destinats aquests fons.

GESTIÓ DE LA LIQUIDITAT A L’EMPRESA

Al llarg de la vida d‟una empresa es produeixen situacions de manca de liquiditat. Un primer pas per solucionar-les és conèixer-ne l’origen i, en funció d’això, utilitzar els instruments necessaris per corregir la situació. Al llarg del curs aprendrem a analitzar i seleccionar les diferents eines amb què comptem per solucionar els dèficits de liquiditat.

També ens trobarem amb la situació contrària: excedents de liquiditat. Aprendrem quins són els principals actius en què invertir obtenint una rendibilitat apropiada, en línia amb els objectius a què estiguin destinats aquests fons.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Tindràs acompanyament personalitzat i podràs resoldre els teus dubtes amb professionals especialitzats de l’administració i finances, t’oferiran suport integral, feedback mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

En acabar el curs, l’alumnat serà capaç d’identificar l’origen tant de l’escassetat de liquiditat com dels excedents de tresoreria a l’empresa. Coneixerà les eines per solucionar els dèficits de liquiditat i els instruments per rendibilitzar a cada moment els excedents de tresoreria.

Dirigit a:

Directius, administratius i estudiants de Comptabilitat i Finances, que vulguin conèixer les eines que hi ha al mercat per gestionar la liquiditat de l’empresa i aprendre a utilitzar les més adequades en cada situació, sempre amb un enfocament pràctic.

 


 

Durada:

25 H

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – Estructura dels recursos econòmics i financers
Objectiu
Conèixer els recursos econòmics i financers de l’empresa i com s’estructuren per provocar situacions d’escassetat o excedents de liquiditat.

Durada de la unitat
4 Hores 45 Minuts
Contingut
Estructura dels recursos econòmics i financers
L’actiu corrent i els seus components
Existències de matèries primeres, productes en curs i productes acabats
Imports a cobrar de clients, administracions públiques, etc.
Inversions financeres a curt termini
Tresoreria i altres actius líquids
El passiu corrent i els seus components
Deutes amb proveïdors a creditors
Deutes amb entitats financeres
Deutes amb entitats públiques
Deutes amb el personal
Deutes amb accionistes i empreses vinculades
El capital circulant o fons de maniobra
Existències, Realitzable i Disponible
L´estructura de l´empresa des d´un punt de vista patrimonial
L’Actiu no corrent
El passiu no corrent
El patrimoni net
El Fons de maniobra
Transcendència i valor del Fons de maniobra
Repercussions del valor del Fons de maniobra a la liquiditat
L’estructura financer-patrimonial a mitjà i llarg termini com a condicionant de la liquiditat de l’empresa
Problemes de rendibilitat de l’empresa
Inadequada estructuració dels crèdits
Patrimoni net molt baix
Resum
2 – L’origen dels problemes de liquiditat
Objectiu
Calcular el Període mitjà de maduració i el Fons de Maniobra per detectar i controlar els problemes de tresoreria.

Durada de la unitat
4 Hores 40 Minuts
Contingut
L’origen dels problemes de liquiditat
El període mitjà de maduració com a condicionant de la liquiditat
Període d’Emmagatzematge (P1)
Definició
Forma de calcular-ho
Període de fabricació (P2)
Definició
Forma de calcular-ho
Període de Venda (P3)
Definició
Forma de calcular-ho
Període mitjà de cobrament (P4)
Definició
Forma de calcular-ho
El període mitjà de maduració econòmic (PME)
Període mitjà de pagament (P5)
Definició
Forma de calcular-ho
Període mitjà de maduració financer (PMF)
Període mitjà de maduració, Fons de maniobra i liquiditat
Resum
3 – Gestió dels recursos per a una millora de la tresoreria
Objectiu
Conèixer les eines i els criteris per gestionar amb èxit les compres, els estocs i el crèdit a clients.

Durada de la unitat
4 Hores 30 Minuts
Contingut
Gestió dels Recursos per a una millora de la tresoreria
Gestió de compres i existències
Diferents tipus d’estocs
Sistemes de gestió d’estocs
Just in time (JIT)
Mètode de previsió
Eines per a la gestió d’estocs
El model ABC
El MRP (Material requirements planning)
L’efecte Rio: l’aparició de les ineficiències
Consideracions finals
El cobrament de clients: gestió per a la liquiditat
Formes de cobrament
Rebut bancari SEPA (Single Euro Payments Area)
Crèdit documentari
Transferència bancària
Xecs i pagarés
Targetes de crèdit, dèbit i plataformes de pagament on line
Efectiu
Els terminis de cobrament
Instruments per reduir els terminis de cobrament i la morositat
Assegurances de crèdit
Factoring
Aval bancari
Garanties personals
Descompte per pagament immediat
Informes financers
Gestió del crèdit a clients
Resum
4 – Gestió del pagament a proveïdors i dels instruments de crèdit a curt termini
Objectiu
Gestionar els pagaments a proveïdors per tal d’allargar el període mitjà de pagament.
Conèixer els instruments que hi ha al mercat per aconseguir crèdit a curt termini que corregeixi els dèficits de liquiditat.
Durada de la unitat
4 Hores
Contingut
Gestió del pagament a proveïdors i dels instruments de crèdit a curt termini
Els deutes amb proveïdors i creditors comercials
Importància del crèdit de proveïdors
Gestió del crèdit de proveïdors
Condicionants
El control intern compres-pagaments
Hàbits de pagament orientats a la millora de la liquiditat
Altres deutes a curt termini: Hisenda, Seguretat Social, Salaris, Bancs, etc.
Deutes amb entitats de crèdit
Deutes amb administracions públiques
Deutes amb el personal
Eines per a la gestió del dèficit de liquiditat a curt termini
Crèdits i préstecs d’entitats financeres
Descompte comercial
Factoring
Prefinançament
Confirming
Fonts de crèdit no bancàries
Cobertures del risc de tipus d’interès
La Previsió de tresoreria
Pautes per elaborar la Previsió de tresoreria
Eines per elaborar la Previsió de tresoreria
Resum
5 – Gestió dels excedents de liquiditat
Objectiu
Conèixer els instruments d’inversió que es poden utilitzar per rendibilitzar els excedents de liquiditat que es produeixen a l’empresa.

Durada de la unitat
7 Hores 05 Minuts
Contingut
Gestió dels excedents de liquiditat
L’origen dels excedents
Excedents temporals
Excedents estructurals
Factors que cal tenir en compte. Liquidesa-risc-rendibilitat
Liquidesa
Risc
Risc emissor
Risc de tipus d’interès
Risc de tipus de canvi
Rendibilitat
Relació entre la rendibilitat, la liquiditat i el risc
Gestió dels excedents
Dipòsits en comptes bancaris
Dipòsits a termini
Actius de Renda fixa a curt termini
Actius emesos per entitats públiques
Pagarès de bancs i grans empreses
Actius de Renda fixa a mitjà i llarg termini
Inversió directa en renda variable
Fons d’inversió
Avantatges dels Fons d’inversió
Composició d’un Fons d’inversió
Política d’inversió
Tipus de Fons d’inversió
Informació sobre els Fons d’inversió
Fiscalitat
Repos
Descompte per pagament immediat
Confirming de proveïdor
La relació amb entitats financeres
La influència del nostre rating
Amb quants bancs treballar
Què treballar amb cada banc
Compte de resultats banc-empresa
Resum

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “GESTIÓ DE LA LIQUIDITAT A L’EMPRESA”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

GESTIÓ DE LA LIQUIDITAT A L’EMPRESA

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Tindràs acompanyament personalitzat i podràs resoldre els teus dubtes amb professionals especialitzats de l’administració i finances, t’oferiran suport integral, feedback mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

En acabar el curs, l’alumnat serà capaç d’identificar l’origen tant de l’escassetat de liquiditat com dels excedents de tresoreria a l’empresa. Coneixerà les eines per solucionar els dèficits de liquiditat i els instruments per rendibilitzar a cada moment els excedents de tresoreria.

Dirigit a:

Directius, administratius i estudiants de Comptabilitat i Finances, que vulguin conèixer les eines que hi ha al mercat per gestionar la liquiditat de l’empresa i aprendre a utilitzar les més adequades en cada situació, sempre amb un enfocament pràctic.

 


 

Durada:

25 H

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – Estructura dels recursos econòmics i financers
Objectiu
Conèixer els recursos econòmics i financers de l’empresa i com s’estructuren per provocar situacions d’escassetat o excedents de liquiditat.

Durada de la unitat
4 Hores 45 Minuts
Contingut
Estructura dels recursos econòmics i financers
L’actiu corrent i els seus components
Existències de matèries primeres, productes en curs i productes acabats
Imports a cobrar de clients, administracions públiques, etc.
Inversions financeres a curt termini
Tresoreria i altres actius líquids
El passiu corrent i els seus components
Deutes amb proveïdors a creditors
Deutes amb entitats financeres
Deutes amb entitats públiques
Deutes amb el personal
Deutes amb accionistes i empreses vinculades
El capital circulant o fons de maniobra
Existències, Realitzable i Disponible
L´estructura de l´empresa des d´un punt de vista patrimonial
L’Actiu no corrent
El passiu no corrent
El patrimoni net
El Fons de maniobra
Transcendència i valor del Fons de maniobra
Repercussions del valor del Fons de maniobra a la liquiditat
L’estructura financer-patrimonial a mitjà i llarg termini com a condicionant de la liquiditat de l’empresa
Problemes de rendibilitat de l’empresa
Inadequada estructuració dels crèdits
Patrimoni net molt baix
Resum
2 – L’origen dels problemes de liquiditat
Objectiu
Calcular el Període mitjà de maduració i el Fons de Maniobra per detectar i controlar els problemes de tresoreria.

Durada de la unitat
4 Hores 40 Minuts
Contingut
L’origen dels problemes de liquiditat
El període mitjà de maduració com a condicionant de la liquiditat
Període d’Emmagatzematge (P1)
Definició
Forma de calcular-ho
Període de fabricació (P2)
Definició
Forma de calcular-ho
Període de Venda (P3)
Definició
Forma de calcular-ho
Període mitjà de cobrament (P4)
Definició
Forma de calcular-ho
El període mitjà de maduració econòmic (PME)
Període mitjà de pagament (P5)
Definició
Forma de calcular-ho
Període mitjà de maduració financer (PMF)
Període mitjà de maduració, Fons de maniobra i liquiditat
Resum
3 – Gestió dels recursos per a una millora de la tresoreria
Objectiu
Conèixer les eines i els criteris per gestionar amb èxit les compres, els estocs i el crèdit a clients.

Durada de la unitat
4 Hores 30 Minuts
Contingut
Gestió dels Recursos per a una millora de la tresoreria
Gestió de compres i existències
Diferents tipus d’estocs
Sistemes de gestió d’estocs
Just in time (JIT)
Mètode de previsió
Eines per a la gestió d’estocs
El model ABC
El MRP (Material requirements planning)
L’efecte Rio: l’aparició de les ineficiències
Consideracions finals
El cobrament de clients: gestió per a la liquiditat
Formes de cobrament
Rebut bancari SEPA (Single Euro Payments Area)
Crèdit documentari
Transferència bancària
Xecs i pagarés
Targetes de crèdit, dèbit i plataformes de pagament on line
Efectiu
Els terminis de cobrament
Instruments per reduir els terminis de cobrament i la morositat
Assegurances de crèdit
Factoring
Aval bancari
Garanties personals
Descompte per pagament immediat
Informes financers
Gestió del crèdit a clients
Resum
4 – Gestió del pagament a proveïdors i dels instruments de crèdit a curt termini
Objectiu
Gestionar els pagaments a proveïdors per tal d’allargar el període mitjà de pagament.
Conèixer els instruments que hi ha al mercat per aconseguir crèdit a curt termini que corregeixi els dèficits de liquiditat.
Durada de la unitat
4 Hores
Contingut
Gestió del pagament a proveïdors i dels instruments de crèdit a curt termini
Els deutes amb proveïdors i creditors comercials
Importància del crèdit de proveïdors
Gestió del crèdit de proveïdors
Condicionants
El control intern compres-pagaments
Hàbits de pagament orientats a la millora de la liquiditat
Altres deutes a curt termini: Hisenda, Seguretat Social, Salaris, Bancs, etc.
Deutes amb entitats de crèdit
Deutes amb administracions públiques
Deutes amb el personal
Eines per a la gestió del dèficit de liquiditat a curt termini
Crèdits i préstecs d’entitats financeres
Descompte comercial
Factoring
Prefinançament
Confirming
Fonts de crèdit no bancàries
Cobertures del risc de tipus d’interès
La Previsió de tresoreria
Pautes per elaborar la Previsió de tresoreria
Eines per elaborar la Previsió de tresoreria
Resum
5 – Gestió dels excedents de liquiditat
Objectiu
Conèixer els instruments d’inversió que es poden utilitzar per rendibilitzar els excedents de liquiditat que es produeixen a l’empresa.

Durada de la unitat
7 Hores 05 Minuts
Contingut
Gestió dels excedents de liquiditat
L’origen dels excedents
Excedents temporals
Excedents estructurals
Factors que cal tenir en compte. Liquidesa-risc-rendibilitat
Liquidesa
Risc
Risc emissor
Risc de tipus d’interès
Risc de tipus de canvi
Rendibilitat
Relació entre la rendibilitat, la liquiditat i el risc
Gestió dels excedents
Dipòsits en comptes bancaris
Dipòsits a termini
Actius de Renda fixa a curt termini
Actius emesos per entitats públiques
Pagarès de bancs i grans empreses
Actius de Renda fixa a mitjà i llarg termini
Inversió directa en renda variable
Fons d’inversió
Avantatges dels Fons d’inversió
Composició d’un Fons d’inversió
Política d’inversió
Tipus de Fons d’inversió
Informació sobre els Fons d’inversió
Fiscalitat
Repos
Descompte per pagament immediat
Confirming de proveïdor
La relació amb entitats financeres
La influència del nostre rating
Amb quants bancs treballar
Què treballar amb cada banc
Compte de resultats banc-empresa
Resum

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “GESTIÓ DE LA LIQUIDITAT A L’EMPRESA”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt