Categoria 

COMPTABILITAT PRÀCTICA PER A PYMES

Aquest curs s’estudiaran els aspectes bàsics de la comptabilitat d’una PYME.

 • La primera part del curs fa referència als aspectes fonamentals de la comptabilitat: patrimoni, comptes, etc.
 • Els temes 5è a 10è analitzen les principals operacions comptables de l’empresa: compres, vendes, cobraments, pagaments, etc.
 • Les darreres 2 lliçons tracten els informes que resumeixen la comptabilitat de l’empresa al llarg d’un exercici econòmic: els comptes anuals.

Així, en acabar el curs, l’alumne serà capaç de portar la comptabilitat d’una PYME.

COMPTABILITAT PRÀCTICA PER A PYMES

Aquest curs s’estudiaran els aspectes bàsics de la comptabilitat d’una PYME.

 • La primera part del curs fa referència als aspectes fonamentals de la comptabilitat: patrimoni, comptes, etc.
 • Els temes 5è a 10è analitzen les principals operacions comptables de l’empresa: compres, vendes, cobraments, pagaments, etc.
 • Les darreres 2 lliçons tracten els informes que resumeixen la comptabilitat de l’empresa al llarg d’un exercici econòmic: els comptes anuals.

Així, en acabar el curs, l’alumne serà capaç de portar la comptabilitat d’una PYME.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Tindràs acompanyament personalitzat i podràs resoldre els teus dubtes amb professionals especialitzats de l’administració i finances, t’oferiran suport integral, feedback mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Aquest curs s’estudiaran els aspectes bàsics de la comptabilitat d’una PYME.

 • La primera part del curs fa referència als aspectes fonamentals de la comptabilitat: patrimoni, comptes, etc.
 • La segona part analitza les operacions comptables principals de l’empresa: compres, vendes, cobraments, pagaments, etc.
 • Per acabar, s’estudia l’elaboració dels informes que resumeixen la comptabilitat: els comptes anuals.

Així, en acabar el curs, l’alumne serà capaç de portar la gestió comptable d’una PYME.

Dirigit a:

Aquest curs està dissenyat per a dos tipus diferents d’usuari:

 • Persones amb coneixements de comptabilitat o sense que vulguin conèixer com són i es comptabilitzen les principals operacions en una empresa.
 • Persones que exerceixen tasques comptables i desitgin reciclar-se.

 

Durada:

60 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – Actiu, passiu i net
Objectiu
Comprendre el concepte de comptabilitat i la importància que tenen. Conéixer la composició del patrimoni d’una empresa.

Durada de la unitat
4 Hores 10 Minuts
Contingut
Actiu, passiu i net
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Què és la comptabilitat?
Fases de lactivitat comptable
Elaboració
Verificació
Comunicació
Anàlisi
Usuaris de la comptabilitat
Documentació mercantil i comptable
Tipus de documents-justificants mercantils i la seva interpretació
Documents que reflecteixen ingressos
Documents que reflecteixen despeses
Documents que reflecteixen moviments de tresoreria
Altres documents
Organització i arxiu dels documents mercantils
Documents físics
Documents digitals
Elements que integren el patrimoni d’una empresa
Valor del patrimoni
Elements patrimonials
Masses patrimonials
Hem après…
2 – Comptes comptables
Objectiu
Conèixer com es registren les variacions ocorregudes al patrimoni empresarial. Familiaritzar-se amb el Pla General de Comptabilitat.

Durada de la unitat
5 Hores 10 Minuts
Contingut
Comptes comptables
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Fets i comptes comptables
Terminologia i funcionament dels comptes
Comptes d’ACTIU, PASSIU i NET
Exemple A: compte representatiu d’un bé (ACTIU)
Exemple B: compte representatiu d’un dret (ACTIU)
Exemple C: compte representatiu d’una obligació (PASSIU)
Exemple D: compte representatiu de patrimoni NET
Comptes de DESPESES i INGRESSOS
Exemple A: compte representatiu d’una despesa
Exemple B: compte representatiu d’un ingrés
El perquè del Pla General de Comptabilitat
Estructura del Pla General de Comptabilitat per a Pimes
Marc conceptual de la comptabilitat
Normes de registre i valoració
Comptes anuals
Quadre de comptes
Definicions i relacions comptables
Anàlisi del quadre de comptes del Pla General de Comptabilitat
Hem après…
3 – El cicle comptable
Objectiu
Conèixer el funcionament del procés comptable, així com el dels seus dos registres bàsics: el llibre Major i el Diario.

Durada de la unitat
3 Hores 20 Minuts
Contingut
El cicle comptable
Introducció
Esquema d’aprenentatge
El cicle comptable
Obligacions i terminis relatius a la comptabilitat
Infraccions i sancions relatives a la comptabilitat
Anotacions al llibre Major
Anotacions al llibre Diari
Connexió entre els llibres Major i Diario
El llibre d’Inventaris i Comptes Anuals
Els inventaris
Els balanços
Els comptes anuals
Hem après…
4 – Supòsits de comptabilitat
Objectiu
Familiaritzar-se amb la gestió comptable habitual d‟una PIME al llarg d‟un exercici econòmic

Durada de la unitat
5 Hores 40 Minuts
Contingut
Supòsits de comptabilitat
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Supòsit bàsic A: mètode administratiu
A1- Seient d’obertura
A2- Cobrament a un client
A3- Compra a un proveïdor
A4- Venda amb benefici
A5- Venda amb pèrdua
A6- Pagament al proveïdor
A7- Seient de tancament
Supòsit bàsic B: mètode especulatiu
B1- Seient d’obertura
B2- Cobrament a un client
B3- Compra a un proveïdor
B4- Venda amb benefici
B5- Venda amb pèrdua
B6- Pagament al proveïdor
B7- Ajustament d’existències
B8- Seient de regularització
B9- Seient de tancament
Supòsit bàsic C: mètode especulatiu amb IVA
C1- Seient d’obertura
C2- Cobrament a un client
C3- Compra a un proveïdor
C4- Venda amb benefici
C5- Venda amb pèrdua
C6- Liquidació de l’IVA
C7- Pagament de l’IVA
C8- Pagament al proveïdor
C9- Ajustament d’existències
C10- Seient de regularització
C11- Seient de tancament
Supòsit bàsic D: altres operacions
D1- Seient d’obertura
D2 a D5- Operacions diverses de l’exercici
D6- Altres factures rebudes
D7 a D9- – Operacions diverses de l’exercici
D10- Préstec bancari
D11- Nòmines de treballadors
D12- Amortització d’immobilitzat
D13- Ajustament d’existències
D14- Impost sobre el benefici
D15- Seient de regularització
D16- Seient de tancament
Hem après…
5 – Vendes, compres i serveis exteriors
Objectiu
Comptabilitzar les factures expedides (vendes) i rebudes (compres i despeses) d’acord amb el nou Pla General de Comptabilitat per a PIMES

Durada de la unitat
5 Hores 40 Minuts
Contingut
Vendes, compres i serveis exteriors
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Les vendes de béns i prestacions de serveis.
Esquema d’una venda
Factures de venda amb retenció i recàrrec d’equivalència
Factures rectificatives i descomptes
Bestretes de vendes
Els envasos i embalatges en vendes
Les compres de béns i serveis facturables
Esquema d’una compra
Factures rectificatives i descomptes
Bestretes de compres
Els envasos i embalatges en compres
Els serveis exteriors
Esquema d’una factura de serveis exteriors
Factures amb retenció i serveis exteriors sense factura
Hem après…
6 – Cobraments i pagaments
Objectiu
Comptabilitzar les entrades i sortides de tresoreria (caixa i bancs) d’acord amb el nou Pla General de Comptabilitat per a PIMES

Durada de la unitat
5 Hores 40 Minuts
Contingut
Cobraments i pagaments
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Cobraments i pagaments per caixa
Entrades en caixa
Sortides de caixa
Els llibres i l’arqueig de caixa
L’arqueig de caixa
Pagaments amb mediació bancària
Domiciliació bancària
Xecs i pagarés
Transferències
Targetes electròniques
Confirming
Cobraments amb mediació bancària
Transferències
Xecs
Targetes electròniques
Remeses d’efectes: gestió de cobrament
Remeses d’efectes: bestretes i descomptes
Factoring
Hem après…
7 – Immobilitzat
Objectiu
Comptabilitzar les operacions d’immobilitzat d’acord amb el nou Pla General de Comptabilitat per a PIMES

Durada de la unitat
4 Hores 20 Minuts
Contingut
Immobilitzat
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Compres d’immobilitzat
Compra directa de l’immobilitzat
Compra de l’immobilitzat amb bestretes
Les despeses futures de l’immobilitzat
Rènting
Leasing
Contracte
Pagament de quotes
Final d’exercici
Opció de compra
Immobilitzat fabricat per l’empresa
Amortització
Comptabilització
Deteriorament de valor
Venda i baixa de l’immobilitzat
Venda amb benefici
Venda amb pèrdua
Baixa sense venda
Hem après…
8 – Despeses de personal, impostos i subvencions
Objectiu
Comptabilitzar les despeses de personal (nòmines i assegurances socials) segons el nou Pla General de Comptabilitat per a PIMES. Comptabilitzar les liquidacions d’impostos i les subvencions d’acord amb el nou Pla General de Comptabilitat per a PIMES

Durada de la unitat
5 Hores
Contingut
Despeses de personal, impostos i subvencions
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Les despeses de personal
Comptabilització de nòmines
Altres aspectes de la nòmina
Bestretes a la nòmina
Crèdits concedits al personal
Embargament de la nòmina
Retribucions en espècie
Despesa empresarial a Seguretat Social
Impostos
Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
Retencions per IRPF
Tributs locals
Subvencions
Per cobrir despeses o dèficits dexplotació
Per adquirir actius o cancel·lar passius
Hem après…
9 – Altres operacions
Objectiu
Comptabilitzar les principals operacions financeres (préstec, liquidació d’interessos, etc.) d’acord amb el nou Pla general de comptabilitat per a pimes. Comptabilitzar altres tipus d’operacions com els impagaments i els comptes amb socis i administradors.

Durada de la unitat
5 Hores
Contingut
Altres operacions
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Liquidacions d’interessos
Interessos a favor de l’empresa
Interessos contra l’empresa
Comissions d’administració i manteniment del compte
Comptes de crèdit
Obertura del compte de crèdit
Operativa del compte de crèdit
Liquidació de despeses i del compte
Préstecs
Concessió
Pagament de quotes
Final d’exercici
Variant 2 de l’exemple: el TIE supera l’interès nominal
Altres deutes financers
Repartiment de dividends
Comptes amb propietaris i administradors
L’impagament
Devolució
Cobrament i renegociació
Clients de dubtós cobrament
Hem après…
10 – Tancament de l’exercici
Objectiu
Comptabilitzar les operacions pròpies del final de lexercici comptable: amortitzacions, regularització dexistències, periodificacions, etc.

Durada de la unitat
5 Hores 10 Minuts
Contingut
Tancament de l’exercici
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Les amortitzacions
Els inventaris d’existències
Mètodes de valoració d’inventaris
Cost de les existències en la prestació de serveis
Els deterioraments de valor
Periodificació dingressos i despeses
Factures pendents
Reclassificació de partides d’actiu i passiu
L’impost sobre el benefici
Impost corrent
Impost diferit (I)
Impost diferit (II)
Els seients de regularització i tancament
Els llibres de comptabilitat i altres obligacions comptables
Els llibres de comptabilitat
Els comptes anuals
Conservació de la comptabilitat
Hem après…
11 – Comptes anuals (I)
Objectiu
Analitzar els canvis que hi ha hagut en l’estructura del Balanç i el Compte de Pèrdues i Guanys. Elaborar aquests informes comptables.

Durada de la unitat
5 Hores 10 Minuts
Contingut
Comptes anuals (I)
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Els comptes anuals
El balanç
Estructura
Model
Confecció del balanç
El compte de pèrdues i guanys
Estructura
Model
Confecció del compte de pèrdues i guanys
Hem après…
12 – Comptes anuals (II)
Objectiu
Entendre l’estructura i el funcionament de la Memòtia i del nou component dels Comptes Anuals que és l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net. Elaborar aquests informes comptables. (ECPN)

Durada de la unitat
5 Hores 40 Minuts
Contingut
Comptes anuals (II)
Introducció
Esquema d’aprenentatge
La memòria
Estructura i normes d’elaboració
1. Activitat de l’empresa
2. Bases de presentació dels comptes anuals
3. Aplicació de resultats
4. Normes de registre i valoració
5. Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries
6. Actius financers
7. Passius financers
8. Fons propis
9. Situació fiscal
10. Ingressos i despeses
11. Subvencions, donacions i llegats
12. Operacions amb parts vinculades
13. Una altra informació
L’ECPN o Estat de Canvis al Patrimoni Net
Estructura
Model
Emplenament de l’ECPN

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “COMPTABILITAT PRÀCTICA PER A PYMES”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

COMPTABILITAT PRÀCTICA PER A PYMES

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Tindràs acompanyament personalitzat i podràs resoldre els teus dubtes amb professionals especialitzats de l’administració i finances, t’oferiran suport integral, feedback mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Aquest curs s’estudiaran els aspectes bàsics de la comptabilitat d’una PYME.

 • La primera part del curs fa referència als aspectes fonamentals de la comptabilitat: patrimoni, comptes, etc.
 • La segona part analitza les operacions comptables principals de l’empresa: compres, vendes, cobraments, pagaments, etc.
 • Per acabar, s’estudia l’elaboració dels informes que resumeixen la comptabilitat: els comptes anuals.

Així, en acabar el curs, l’alumne serà capaç de portar la gestió comptable d’una PYME.

Dirigit a:

Aquest curs està dissenyat per a dos tipus diferents d’usuari:

 • Persones amb coneixements de comptabilitat o sense que vulguin conèixer com són i es comptabilitzen les principals operacions en una empresa.
 • Persones que exerceixen tasques comptables i desitgin reciclar-se.

 

Durada:

60 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – Actiu, passiu i net
Objectiu
Comprendre el concepte de comptabilitat i la importància que tenen. Conéixer la composició del patrimoni d’una empresa.

Durada de la unitat
4 Hores 10 Minuts
Contingut
Actiu, passiu i net
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Què és la comptabilitat?
Fases de lactivitat comptable
Elaboració
Verificació
Comunicació
Anàlisi
Usuaris de la comptabilitat
Documentació mercantil i comptable
Tipus de documents-justificants mercantils i la seva interpretació
Documents que reflecteixen ingressos
Documents que reflecteixen despeses
Documents que reflecteixen moviments de tresoreria
Altres documents
Organització i arxiu dels documents mercantils
Documents físics
Documents digitals
Elements que integren el patrimoni d’una empresa
Valor del patrimoni
Elements patrimonials
Masses patrimonials
Hem après…
2 – Comptes comptables
Objectiu
Conèixer com es registren les variacions ocorregudes al patrimoni empresarial. Familiaritzar-se amb el Pla General de Comptabilitat.

Durada de la unitat
5 Hores 10 Minuts
Contingut
Comptes comptables
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Fets i comptes comptables
Terminologia i funcionament dels comptes
Comptes d’ACTIU, PASSIU i NET
Exemple A: compte representatiu d’un bé (ACTIU)
Exemple B: compte representatiu d’un dret (ACTIU)
Exemple C: compte representatiu d’una obligació (PASSIU)
Exemple D: compte representatiu de patrimoni NET
Comptes de DESPESES i INGRESSOS
Exemple A: compte representatiu d’una despesa
Exemple B: compte representatiu d’un ingrés
El perquè del Pla General de Comptabilitat
Estructura del Pla General de Comptabilitat per a Pimes
Marc conceptual de la comptabilitat
Normes de registre i valoració
Comptes anuals
Quadre de comptes
Definicions i relacions comptables
Anàlisi del quadre de comptes del Pla General de Comptabilitat
Hem après…
3 – El cicle comptable
Objectiu
Conèixer el funcionament del procés comptable, així com el dels seus dos registres bàsics: el llibre Major i el Diario.

Durada de la unitat
3 Hores 20 Minuts
Contingut
El cicle comptable
Introducció
Esquema d’aprenentatge
El cicle comptable
Obligacions i terminis relatius a la comptabilitat
Infraccions i sancions relatives a la comptabilitat
Anotacions al llibre Major
Anotacions al llibre Diari
Connexió entre els llibres Major i Diario
El llibre d’Inventaris i Comptes Anuals
Els inventaris
Els balanços
Els comptes anuals
Hem après…
4 – Supòsits de comptabilitat
Objectiu
Familiaritzar-se amb la gestió comptable habitual d‟una PIME al llarg d‟un exercici econòmic

Durada de la unitat
5 Hores 40 Minuts
Contingut
Supòsits de comptabilitat
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Supòsit bàsic A: mètode administratiu
A1- Seient d’obertura
A2- Cobrament a un client
A3- Compra a un proveïdor
A4- Venda amb benefici
A5- Venda amb pèrdua
A6- Pagament al proveïdor
A7- Seient de tancament
Supòsit bàsic B: mètode especulatiu
B1- Seient d’obertura
B2- Cobrament a un client
B3- Compra a un proveïdor
B4- Venda amb benefici
B5- Venda amb pèrdua
B6- Pagament al proveïdor
B7- Ajustament d’existències
B8- Seient de regularització
B9- Seient de tancament
Supòsit bàsic C: mètode especulatiu amb IVA
C1- Seient d’obertura
C2- Cobrament a un client
C3- Compra a un proveïdor
C4- Venda amb benefici
C5- Venda amb pèrdua
C6- Liquidació de l’IVA
C7- Pagament de l’IVA
C8- Pagament al proveïdor
C9- Ajustament d’existències
C10- Seient de regularització
C11- Seient de tancament
Supòsit bàsic D: altres operacions
D1- Seient d’obertura
D2 a D5- Operacions diverses de l’exercici
D6- Altres factures rebudes
D7 a D9- – Operacions diverses de l’exercici
D10- Préstec bancari
D11- Nòmines de treballadors
D12- Amortització d’immobilitzat
D13- Ajustament d’existències
D14- Impost sobre el benefici
D15- Seient de regularització
D16- Seient de tancament
Hem après…
5 – Vendes, compres i serveis exteriors
Objectiu
Comptabilitzar les factures expedides (vendes) i rebudes (compres i despeses) d’acord amb el nou Pla General de Comptabilitat per a PIMES

Durada de la unitat
5 Hores 40 Minuts
Contingut
Vendes, compres i serveis exteriors
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Les vendes de béns i prestacions de serveis.
Esquema d’una venda
Factures de venda amb retenció i recàrrec d’equivalència
Factures rectificatives i descomptes
Bestretes de vendes
Els envasos i embalatges en vendes
Les compres de béns i serveis facturables
Esquema d’una compra
Factures rectificatives i descomptes
Bestretes de compres
Els envasos i embalatges en compres
Els serveis exteriors
Esquema d’una factura de serveis exteriors
Factures amb retenció i serveis exteriors sense factura
Hem après…
6 – Cobraments i pagaments
Objectiu
Comptabilitzar les entrades i sortides de tresoreria (caixa i bancs) d’acord amb el nou Pla General de Comptabilitat per a PIMES

Durada de la unitat
5 Hores 40 Minuts
Contingut
Cobraments i pagaments
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Cobraments i pagaments per caixa
Entrades en caixa
Sortides de caixa
Els llibres i l’arqueig de caixa
L’arqueig de caixa
Pagaments amb mediació bancària
Domiciliació bancària
Xecs i pagarés
Transferències
Targetes electròniques
Confirming
Cobraments amb mediació bancària
Transferències
Xecs
Targetes electròniques
Remeses d’efectes: gestió de cobrament
Remeses d’efectes: bestretes i descomptes
Factoring
Hem après…
7 – Immobilitzat
Objectiu
Comptabilitzar les operacions d’immobilitzat d’acord amb el nou Pla General de Comptabilitat per a PIMES

Durada de la unitat
4 Hores 20 Minuts
Contingut
Immobilitzat
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Compres d’immobilitzat
Compra directa de l’immobilitzat
Compra de l’immobilitzat amb bestretes
Les despeses futures de l’immobilitzat
Rènting
Leasing
Contracte
Pagament de quotes
Final d’exercici
Opció de compra
Immobilitzat fabricat per l’empresa
Amortització
Comptabilització
Deteriorament de valor
Venda i baixa de l’immobilitzat
Venda amb benefici
Venda amb pèrdua
Baixa sense venda
Hem après…
8 – Despeses de personal, impostos i subvencions
Objectiu
Comptabilitzar les despeses de personal (nòmines i assegurances socials) segons el nou Pla General de Comptabilitat per a PIMES. Comptabilitzar les liquidacions d’impostos i les subvencions d’acord amb el nou Pla General de Comptabilitat per a PIMES

Durada de la unitat
5 Hores
Contingut
Despeses de personal, impostos i subvencions
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Les despeses de personal
Comptabilització de nòmines
Altres aspectes de la nòmina
Bestretes a la nòmina
Crèdits concedits al personal
Embargament de la nòmina
Retribucions en espècie
Despesa empresarial a Seguretat Social
Impostos
Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
Retencions per IRPF
Tributs locals
Subvencions
Per cobrir despeses o dèficits dexplotació
Per adquirir actius o cancel·lar passius
Hem après…
9 – Altres operacions
Objectiu
Comptabilitzar les principals operacions financeres (préstec, liquidació d’interessos, etc.) d’acord amb el nou Pla general de comptabilitat per a pimes. Comptabilitzar altres tipus d’operacions com els impagaments i els comptes amb socis i administradors.

Durada de la unitat
5 Hores
Contingut
Altres operacions
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Liquidacions d’interessos
Interessos a favor de l’empresa
Interessos contra l’empresa
Comissions d’administració i manteniment del compte
Comptes de crèdit
Obertura del compte de crèdit
Operativa del compte de crèdit
Liquidació de despeses i del compte
Préstecs
Concessió
Pagament de quotes
Final d’exercici
Variant 2 de l’exemple: el TIE supera l’interès nominal
Altres deutes financers
Repartiment de dividends
Comptes amb propietaris i administradors
L’impagament
Devolució
Cobrament i renegociació
Clients de dubtós cobrament
Hem après…
10 – Tancament de l’exercici
Objectiu
Comptabilitzar les operacions pròpies del final de lexercici comptable: amortitzacions, regularització dexistències, periodificacions, etc.

Durada de la unitat
5 Hores 10 Minuts
Contingut
Tancament de l’exercici
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Les amortitzacions
Els inventaris d’existències
Mètodes de valoració d’inventaris
Cost de les existències en la prestació de serveis
Els deterioraments de valor
Periodificació dingressos i despeses
Factures pendents
Reclassificació de partides d’actiu i passiu
L’impost sobre el benefici
Impost corrent
Impost diferit (I)
Impost diferit (II)
Els seients de regularització i tancament
Els llibres de comptabilitat i altres obligacions comptables
Els llibres de comptabilitat
Els comptes anuals
Conservació de la comptabilitat
Hem après…
11 – Comptes anuals (I)
Objectiu
Analitzar els canvis que hi ha hagut en l’estructura del Balanç i el Compte de Pèrdues i Guanys. Elaborar aquests informes comptables.

Durada de la unitat
5 Hores 10 Minuts
Contingut
Comptes anuals (I)
Introducció
Esquema d’aprenentatge
Els comptes anuals
El balanç
Estructura
Model
Confecció del balanç
El compte de pèrdues i guanys
Estructura
Model
Confecció del compte de pèrdues i guanys
Hem après…
12 – Comptes anuals (II)
Objectiu
Entendre l’estructura i el funcionament de la Memòtia i del nou component dels Comptes Anuals que és l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net. Elaborar aquests informes comptables. (ECPN)

Durada de la unitat
5 Hores 40 Minuts
Contingut
Comptes anuals (II)
Introducció
Esquema d’aprenentatge
La memòria
Estructura i normes d’elaboració
1. Activitat de l’empresa
2. Bases de presentació dels comptes anuals
3. Aplicació de resultats
4. Normes de registre i valoració
5. Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries
6. Actius financers
7. Passius financers
8. Fons propis
9. Situació fiscal
10. Ingressos i despeses
11. Subvencions, donacions i llegats
12. Operacions amb parts vinculades
13. Una altra informació
L’ECPN o Estat de Canvis al Patrimoni Net
Estructura
Model
Emplenament de l’ECPN

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “COMPTABILITAT PRÀCTICA PER A PYMES”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt