Avís Legal


El present avís legal regula l’ús dels serveis del portal d’Internet (d’ara endavant, el lloc web https://www.arrels360.cat)

Denominació Social: Arrels 360, S.L.

Nom Comercial: Arrels 360

Domicili Social: Passeig de la unió s/n, 43820 – Calafell
NIF: B44845618

Telèfon: 660 53 72 39

Correu electrònic: info@arrelsconsultors.cat

Dades registrals: inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona prenc general  de la secció A del Llibre 115 de Societats, foli 192  fulla T-60062 núm.  inscripció 1.

Condicions generals d’ús del lloc web www.arrels360.cat

Arrels360, responsable del lloc web www.arrels360.cat, posa a la disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web sobre quins són les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

Amb la finalitat de millorar les prestacions de de el lloc web, Arrels360 es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús així com qualssevol altres condicions particulars

Condicions de Contractació

Es posaran a la disposició de l’usuari de manera clara. La utilització del lloc web t’atribueix la condició d’usuari del mateix i suposa l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en el present Avís Legal en la versió publicada en el moment mateix en què l’accedeixis al lloc web, així com de la nostra Política de Privacitat i Política de Cookies, i de les condicions particulars que puguin regular la utilització i/o contractació de productes o serveis específics.

Arrels360 es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin les presents disposicions generals així com les particulars que resultin d’aplicació.

Tant les pàgines d’aquest lloc web com les xarxes socials associades, poden contenir articles, notícies, comentaris o valoracions sobre diferents temes que Arrels360 pugui considerar del teu interès, i el contingut del qual reflecteix únicament l’opinió o criteri dels seus autors. Per a poder ser usuari actiu d’aquesta web, en necessari que et registris i que tinguis mínim 16 anys, no obstant això, no es podrà dur a terme la contractació de productes o serveis per part de menors d’edat. De la mateixa manera, la matriculació en determinats cursos gratuïts o subvencionats podrà limitar-se al compliment de determinats requisits per part teva i fixats per les Administracions Públiques, com poden ser els relatius a una edat mínima o màxima a la qual van dirigits, o altres, com la pertinença a determinats col·lectius prioritaris. En cas de dubte sobre l’edat d’un usuari, Arrels360 podrà sol·licitar la verificació de la mateixa a través de qualsevol mitjà vàlid en dret. Una vegada registrat, podràs accedir a diferents serveis i funcionalitats de la pàgina, com les següents: Sol·licitar plaça i matricular-te en cursos, tant aquells organitzats per Arrels360, com per terceres entitats participants en el projecte tecnològic www.arrels360.cat.

Adquirir els productes o serveis oferts en la web. Modificar el teu perfil d’usuari: incloent fotos, actualitzar les teves dades personals, eliminar el teu compte, adjuntar arxius per a la inscripció o matriculació en cursos i qualsevol altre tipus de documentació que fos necessària. En alguns casos, la modificació de les teves dades podrà requerir l’aportació de còpies de documents acreditatius del canvi de situació.

Responsabilitat

Arrels360 s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Arrels360 no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xat´s, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web d’Arrels360.

Els enllaços continguts en el lloc web www.arrels360.cat  poden dirigir a pàgines web de tercers. Arrels360 no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer o prestar-se en aquests llocs, i que en cap cas impliquen cap relació entre Arrels360 i les persones o entitats titulars de tals continguts.

Arrels360 no es responsabilitzarà, ni directa ni indirectament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin produir en el sistema informàtic de l’usuari (tant maquinari, com a programari) o en els documents emmagatzemats en el mateix a conseqüència de l’accés de l’usuari a aquest lloc web, deguts a virus informàtics, avaries, o causes alienes a Arrels360.

No obstant això i en compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, Arrels360  es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Modificacions en els continguts de la pàgina i interrupcions en l’accés

Arrels360 es reserva el dret a efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions dels serveis i de la informació continguda en el lloc web. Així mateix, no es fa responsable de modificacions de dates, continguts, i cancel·lacions de Cursos organitzats per terceres entitats participants en el projecte.

Arrels360 no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del seu lloc web i/o dels seus serveis o contingut, ni que aquest es trobi permanentment actualitzat. No obstant això, quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del lloc web i dels serveis en ella oferts.

En aquest context, Arrels360 declina qualsevol responsabilitat pels possibles danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels serveis oferts a través d’aquest.

Condicions generals d’ús del blog, xarxes socials i altres eines col·laboratives

La participació en el blog o xarxes socials a les quals estigui vinculada aquest lloc web o en qualsevol altre servei ofert per aquest, implica l’adhesió plena i sense reserves a les presents Condicions, reservant-se el dret a denegar o retirar l’accés als mateixos d’ofici o la instància d’un tercer, sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin les mateixes. El blog, xarxes socials i altres serveis pretenen ser una eina digital gratuïta que Arrels360 posa a la disposició dels visitants del seu web per a la difusió d’informació relacionada amb les seves respectives activitats empresarials, i que permeten la inclusió de valoracions i comentaris relatius als seus continguts.  Així mateix, es retirarà qualsevol comentari ofensiu, violent, discriminatori, o que pogués pertorbar el funcionament normal d’aquestes eines. Especialment, es prohibeix la publicació de promocions i enllaços a ofertes comercials, així com la captació de dades amb finalitat publicitària. Si un usuari es veiés afectat per actuacions il·legals o que contravinguin les presents condicions, o detecti un mal ús de les eines digitals de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de Arrels360 a través del correu electrònic info@arrelsconsultors.cat, perquè aquest pugui moderar o eliminar els mateixos. En qualsevol cas, Arrels360 no es responsabilitza dels comentaris inclosos pels usuaris que únicament expressen l’opinió del seu autor. En atenció a la normativa en matèria de protecció de dades, prèviament a donar difusió a través d’aquestes eines a dades de caràcter personal de tercers, especialment informació fotogràfica o audiovisual, haurà de comptar amb el consentiment dels seus titulars, abstenint-se d’incloure la referida informació en cas contrari. En qualsevol cas, es recomana als usuaris tenir especial cura a l’hora de publicar aquests continguts, per a evitar posar en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn, així com no publicar informació de contacte físic, que permeti la qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament, o els llocs d’oci que sol freqüentar. Així mateix, els usuaris hauran d’utilitzar i publicar únicament continguts respecte dels quals comptin amb els drets de propietat intel·lectual suficients.

Propietat intel·lectual i industrial

Tot el contingut disponible en el lloc web (textos, gràfics, vídeos, imatges, logos, icones, clips d’àudio, recopilacions de dades i programari, marques, noms comercials, etc.) són propietat de les entitats promotores integrades en Arrels360, o es troba legítimament explotat en virtut d’acords o llicències d’ús, i està protegit per les lleis de Propietat Intel·lectual i Industrial, per la qual cosa no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial de la web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva comunicació pública, ni la seva modificació o transformació, sense el permís previ i per escrit dels responsables del lloc web.

En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de Arrels360. El material facilitat a través dels mateixos només podrà ser utilitzat per a ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per a incórrer en activitats contràries a la llei.

Només es permetrà la realització d’enllaços en les pàgines principals dels llocs web, quedant prohibida la realització de qualsevol tipus de pràctiques que indueixin a error sobre l’origen dels continguts.

Política de Privacitat i Política de Cookies.

El lloc web arrels360.cat pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.

Protecció de dades personals

Arrels es troba compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Posem a la seva disposició dels usuaris la Política de Privacitat de l’entitat informant els usuaris sobre els diferents aspectes.

Legislació i Jurisdicció:

Les qüestions relacionades amb l’ús d’aquest lloc web o els seus continguts es regiran i seran interpretades, en tots i cadascun dels seus extrems, conforme al present Avís Legal i a la legislació espanyola, sotmetent-se les parts, per a qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquests, a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona excepte en els casos en què no estigui legalment permès, amb renúncia de manera expressa a qualsevol un altre fur que pogués correspondre’ls.

Desplaça cap amunt