Categoria 

Mediació i resolució de conflictes

Avui dia la pressió laboral, l’estrès i la velocitat en què vivim generen situacions de tensió que cal gestionar de manera adequada.

El conflicte a les organitzacions és un dels problemes que més influeix en la reducció de la productivitat, generació de tensions i problemes. Per això cal abordar-ho des del coneixement, disposant de processos i eines que ens permetin optimitzar les situacions que es creen, arribant fins i tot a extreure elements positius de moments complicats.

Aquest curs ofereix tots els elements necessaris per aconseguir-ho, des d’aspectes relacionats amb el conflicte i les seues causes, fins a com afrontar-ho amb eines de mediació i negociació.

Mediació i resolució de conflictes

Avui dia la pressió laboral, l’estrès i la velocitat en què vivim generen situacions de tensió que cal gestionar de manera adequada.

El conflicte a les organitzacions és un dels problemes que més influeix en la reducció de la productivitat, generació de tensions i problemes. Per això cal abordar-ho des del coneixement, disposant de processos i eines que ens permetin optimitzar les situacions que es creen, arribant fins i tot a extreure elements positius de moments complicats.

Aquest curs ofereix tots els elements necessaris per aconseguir-ho, des d’aspectes relacionats amb el conflicte i les seues causes, fins a com afrontar-ho amb eines de mediació i negociació.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

L’objectiu del present curs és donar a conèixer a l’alumne tots els elements que formen part d’un conflicte, així com les eines i les opcions que tenim a la nostra disposició per, des de la mediació i la negociació, resoldre qualsevol situació problemàtica.

De la mateixa manera, es generarà una cultura de la prevenció de conflictes, estalviant i reduint així recursos per part de l’organització.

Dirigit a:

Totes aquelles persones que vulguin gestionar conflictes basant-se en la mediació, la negociació i la creativitat, apostant per una cultura preventiva.

 

Durada:

40 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

 – El conflicte i les organitzacions

Objectiu

Adquirir una base de coneixements per comprendre de manera genèrica què entenem actualment per conflicte i per organització, a més de millorar la manera de percebre el món organitzatiu.

Durada de la unitat

3 Hores 30 Minuts

Contingut

El conflicte i les organitzacions
Introducció
Definicions de conflicte
Conflicte versus problema
Tipus de conflicte
Classificacions dels conflictes segons el seu abast o efectes
Classificacions dels conflictes segons el contingut
Classificacions dels conflictes segons la seva naturalesa
Definició dorganització
Actitud de l’organització davant del conflicte
Elements organitzacionals influents
Cultura organitzacional
Concepte de cultura
Contingut de la cultura organitzacional
Components de la cultura organitzacional
Tipus de cultura organitzacional
Clima organitzacional
Components bàsics del clima
Tipus de conflicte organitzatiu

2 – Intel·ligència emocional i el conflicte

Objectiu

En els darrers anys la intel·ligència emocional no deixa d’aparèixer en tots els àmbits (personal, laboral, social, etc.). Veurem la seva relació amb el conflicte.

Durada de la unitat

4 Hores 15 Minuts

Contingut

Intel·ligència emocional i el conflicte
Introducció
Teoria de les intel·ligències múltiples
Les emocions
Les nostres emocions comuniquen
Emocions i relacions socials
Evolucionant amb les emocions
Alegria
Tristesa
Ràbia
Por
Angoixa
Fàstic
Interès
Enuig
Mostreu les meves emocions o no?
Emocions simples, emocions complexes
Positiu, negatiu o relatiu
Les competències emocionals
Autoconsciència
Autoregulació
Motivació
Empatia
Destreses socials
La comunicació i el seu poder
Comunicació i treball
Influeixen les emocions a la meva feina?

3 – Principals models del conflicte

Objectiu

Aprofundir en el coneixement dels conflictes des de diferents perspectives.

Durada de la unitat

3 Hores 20 Minuts

Contingut

Principals models del conflicte
Introducció
El model general del conflicte de Thomas
El procés del conflicte
Consciència del conflicte
Pensaments i emocions
Intencions
Comportament
Consciència
Pensaments i emocions
Intencions
Comportament/Conducta
La reacció de laltre
Resultats
El model d’escalada/desescalada del conflicte de Van de Vliert
Crítica de Van de Vliert a la divisió entre models processuals i estructurals
El model d’escalada/desescalada
Tipus generals de conducta al model de Van de Vliert
Condicions antecedents
Assumptes conflictius
Dinàmica del conflicte
El model cognitiu de Kruglanski, Bar-Tal i Klar
Processos epistèmics implicats en l’elaboració cognitiva del conflicte
Actius
Passius
Implicacions per a la reducció del conflicte i la seva gestió
Nivell general: l’acostament preventiu
Nivell específic: dissolució i gestió del conflicte

4 – Elements del conflicte

Objectiu

Entendre el conflicte des de tots els punts de vista de la persona, el procés, el problema i el context.

Durada de la unitat

3 Hores 30 Minuts

Contingut

Elements del conflicte
Elements relatius a la persona
Protagonistes
La dinàmica del poder en la relació
Les percepcions del problema
Les emocions i els sentiments
Els valors i principis
Elements relatius al procés
Dinàmica del conflicte
La relació i la comunicació
Estils conductuals de gestió al conflicte
Estil competitiu
Estil d’evitació
Estil de compromís
Estil complaent
Estil col·laborador
Elements relatius al problema
Les posicions
Interessos i necessitats
Tipus de conflicte
Elements relatius al context

5 – Les habilitats socials

Objectiu

Aprendre habilitats socials necessàries per al procés de negociació i/o mediació, com són l’emissió de crítiques, expressar desacord i tècniques assertives de resposta per defensar els drets propis sense danyar els altres.

Durada de la unitat

5 Hores 40 Minuts

Contingut

Les habilitats socials
Introducció
Quan es poden aplicar les habilitats socials?
Les crítiques, emissió
Recomanacions a seguir
Recomanacions verbals i no verbals
Verbals
No verbals
Les crítiques, recepció
El desacord
Recomanacions a seguir
Recomanacions verbals
Els elogis
Estils de resposta
Estil passiu o insegur
Estil agressiu
Estil assertiu
Habilitats socials, avantatges durant la gestió de conflictes i posteriorment
Habilitats socials més interessants: l’assertivitat
L’assertivitat
Aspectes principals d’una conducta assertiva
Drets relacionats amb l’assertivitat
Drets assertius
Recepta-ideari per guanyar assertivitat
Tècniques assertives
Disc ratllat
Banc de boira
Acord parcial, assertiu o asserció negativa
Assertivitat positiva
Jo
Ajornament assertiu
Ignorar
Tècnica per processar el canvi
La pregunta assertiva
Assertivitat empàtica
Assertivitat progressiva
Assertivitat confrontativa
Enunciats en primera persona
Interrogació negativa
Per què un entrenament assertiu?
Com és un entrenament assertiu?
Habilitats socials: l’escolta activa
Per què és important escoltar activament?
Com es fa l’escolta activa?
Escolta activa: el procés
Els enemics de la comunicació des del punt de vista de l’Escolta Activa
El que no hem de fer
Barreres per a l’escolta activa
L’escolta activa, el llenguatge verbal i el llenguatge no verbal
El llenguatge verbal
El llenguatge no verbal
Claus per a una Escolta Activa eficaç
L’empatia

6 – La mediació

Objectiu

Conéixer què és la mediació, les característiques que ha de tenir i analitzar el procés de mediació.

Durada de la unitat

5 Hores 25 Minuts

Contingut

La mediació
Introducció
Concepte
Característiques
La tercera part
L’objectiu
Funcions
Rol
La naturalesa de l’organització de què procedeixen les parts
Les característiques del problema, causa del conflicte
La capacitat i voluntat de les parts per trobar solucions
Competències del mediador
Habilitats del bon mediador
Actitud
Etapes del procés de mediació
Etapa 1. Preparació: dissenyar el procés de mediació
El procés i el disseny
Etapa 2. Al voltant de la taula: reunir les parts en conflicte
Etapa 3. Intervenció del mediador
Etapa 4. El desfogament: Ajudar les parts a comunicar-se
1. Que les parts s’escoltin amb atenció
2. Parlar amb claredat i determinació
3. Fomentar les actituds obertes
4. Acceptar l’altra part com un igual
Etapa 5. Del caos a lordre: establir el clima
Etapa 6. Què es vol? Establir Interessos i Necessitats
Les posicions
Els interessos
Les necessitats
Etapa 7. Enderrocar barreres: generar idees, resoldre problemes
Etapa 8. Posar en pràctica les idees: elaborar propostes
Etapa 9. Posar-ho per escrit: formalitzar l’acord

7 – Les eines internes del mediador

Objectiu

Comprendre totes les competències i recursos disponibles que cal posar en marxa com a mediador.

Durada de la unitat

3 Hores 10 Minuts

Contingut

Les eines internes del mediador
Introducció
Calibratge
Comunicació verbal: tècniques directives i no directives
Orientació verbal no directiva
Orientació verbal directiva
Comunicació no verbal
Interpretació de la comunicació no verbal
Funcions dels missatges no verbals
Àmbits de la CNV
La kinèsia
La proxèmica
La paralingüística
Eines que ajuden a millorar la comunicació amb les parts implicades en conflicte
El Rapport
Preguntes
El Feedback
Intuïció

8 – Les eines externes del mediador

Objectiu

Comprendre totes les competències i recursos disponibles que cal posar en marxa com a mediador.

Durada de la unitat

5 Hores

Contingut

Les eines externes del mediador
Introducció
L’entrevista
Objectiu
La primera entrevista
Objectius
Finalitats
Errors de percepció
Efecte Halo
Tendència a la severitat/benignitat
Tendència a la mesura central
Preparació de l’entrevista
Estratègies a emprar a l’entrevista
Entrevista d´estructura lliure
Entrevista d’estructura planificada
Model Mixt
Mantenir el control de l’entrevista
Desenvolupament de l’entrevista
Introducció de l’entrevista
Cos de l’entrevista
Tancament de l’entrevista
Conflict Analysis Tipology (CAT ©)
Introducció al Conflict Analysis Tipology
Tècnica CAT
Estructura interna de l’anàlisi
Instruccions generals
Com discriminar patrons dominants?
Conflicte de protecció d’autoestima
Perfil del conflicte

9 – Anàlisi i gestió del conflicte

Objectiu

Recopilar la quantitat d’informació més gran possible sobre el conflicte, que sigui de qualitat, i estipular què ens pot interessar i què no, seran alguns dels objectius d’aquesta unitat. Això ens servirà de punt de partida per conèixer com gestionar correctament un conflicte.

Durada de la unitat

2 Hores 50 Minuts

Contingut

Anàlisi i gestió del conflicte
Introducció
Anàlisi del conflicte
L’anàlisi delineada de conflictes desenvolupada per Paul Wehr
Establiment de les solucions al problema
Gestió del conflicte
Exploració
Trets personals
Naturalesa i causa del conflicte
Aclariment d’objectius
Examen del clima existent
Determinació inicial sobre el comportament que cal seguir per resoldre el conflicte
Anàlisi

10 – La creativitat en la solució de problemes

Objectiu

Conéixer diferents tècniques per arribar a una solució creativa dels problemes.

Durada de la unitat

3 Hores 20 Minuts

Contingut

La creativitat en la solució de problemes
Desmuntant mites sobre la creativitat
«No pot existir més que als genis»
«No es pot ensenyar»
«Es produeix per generació espontània»
«La intel·ligència és més important que la creativitat»
«És producte exclusiu de l’atzar o de la “il·luminació”»
“L’activitat creativa porta, automàticament, a la innovació”
«El creatiu és un individu bohemi i rebel»
Definició
Accions creatives
Característiques
Factors actitudinals
Factors aptitudinals
Fluïdesa
Flexibilitat
Originalitat
Bloquejos a la creativitat
Bloquejos emocionals
Bloquejos perceptius
Bloquejos culturals
Tècniques per estimular la creativitat
Mapes mentals
Els sis barrets per pensar
Relacions forçades
Brainstorming (pluja d’idees)
Tots cinc perquès
Llista d’atributs
Diagrama de causa-efecte
L’art de preguntar
SCAMPER
Anàlisi morfològica
Analogies
Tècnica de Passat Matí
Altres tècniques
Verbs Manipulatius
Prospectiva
Anàlisi de Categories
Tècniques apropiades per desenvolupar la…

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Mediació i resolució de conflictes”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Mediació i resolució de conflictes

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

L’objectiu del present curs és donar a conèixer a l’alumne tots els elements que formen part d’un conflicte, així com les eines i les opcions que tenim a la nostra disposició per, des de la mediació i la negociació, resoldre qualsevol situació problemàtica.

De la mateixa manera, es generarà una cultura de la prevenció de conflictes, estalviant i reduint així recursos per part de l’organització.

Dirigit a:

Totes aquelles persones que vulguin gestionar conflictes basant-se en la mediació, la negociació i la creativitat, apostant per una cultura preventiva.

 

Durada:

40 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

 – El conflicte i les organitzacions

Objectiu

Adquirir una base de coneixements per comprendre de manera genèrica què entenem actualment per conflicte i per organització, a més de millorar la manera de percebre el món organitzatiu.

Durada de la unitat

3 Hores 30 Minuts

Contingut

El conflicte i les organitzacions
Introducció
Definicions de conflicte
Conflicte versus problema
Tipus de conflicte
Classificacions dels conflictes segons el seu abast o efectes
Classificacions dels conflictes segons el contingut
Classificacions dels conflictes segons la seva naturalesa
Definició dorganització
Actitud de l’organització davant del conflicte
Elements organitzacionals influents
Cultura organitzacional
Concepte de cultura
Contingut de la cultura organitzacional
Components de la cultura organitzacional
Tipus de cultura organitzacional
Clima organitzacional
Components bàsics del clima
Tipus de conflicte organitzatiu

2 – Intel·ligència emocional i el conflicte

Objectiu

En els darrers anys la intel·ligència emocional no deixa d’aparèixer en tots els àmbits (personal, laboral, social, etc.). Veurem la seva relació amb el conflicte.

Durada de la unitat

4 Hores 15 Minuts

Contingut

Intel·ligència emocional i el conflicte
Introducció
Teoria de les intel·ligències múltiples
Les emocions
Les nostres emocions comuniquen
Emocions i relacions socials
Evolucionant amb les emocions
Alegria
Tristesa
Ràbia
Por
Angoixa
Fàstic
Interès
Enuig
Mostreu les meves emocions o no?
Emocions simples, emocions complexes
Positiu, negatiu o relatiu
Les competències emocionals
Autoconsciència
Autoregulació
Motivació
Empatia
Destreses socials
La comunicació i el seu poder
Comunicació i treball
Influeixen les emocions a la meva feina?

3 – Principals models del conflicte

Objectiu

Aprofundir en el coneixement dels conflictes des de diferents perspectives.

Durada de la unitat

3 Hores 20 Minuts

Contingut

Principals models del conflicte
Introducció
El model general del conflicte de Thomas
El procés del conflicte
Consciència del conflicte
Pensaments i emocions
Intencions
Comportament
Consciència
Pensaments i emocions
Intencions
Comportament/Conducta
La reacció de laltre
Resultats
El model d’escalada/desescalada del conflicte de Van de Vliert
Crítica de Van de Vliert a la divisió entre models processuals i estructurals
El model d’escalada/desescalada
Tipus generals de conducta al model de Van de Vliert
Condicions antecedents
Assumptes conflictius
Dinàmica del conflicte
El model cognitiu de Kruglanski, Bar-Tal i Klar
Processos epistèmics implicats en l’elaboració cognitiva del conflicte
Actius
Passius
Implicacions per a la reducció del conflicte i la seva gestió
Nivell general: l’acostament preventiu
Nivell específic: dissolució i gestió del conflicte

4 – Elements del conflicte

Objectiu

Entendre el conflicte des de tots els punts de vista de la persona, el procés, el problema i el context.

Durada de la unitat

3 Hores 30 Minuts

Contingut

Elements del conflicte
Elements relatius a la persona
Protagonistes
La dinàmica del poder en la relació
Les percepcions del problema
Les emocions i els sentiments
Els valors i principis
Elements relatius al procés
Dinàmica del conflicte
La relació i la comunicació
Estils conductuals de gestió al conflicte
Estil competitiu
Estil d’evitació
Estil de compromís
Estil complaent
Estil col·laborador
Elements relatius al problema
Les posicions
Interessos i necessitats
Tipus de conflicte
Elements relatius al context

5 – Les habilitats socials

Objectiu

Aprendre habilitats socials necessàries per al procés de negociació i/o mediació, com són l’emissió de crítiques, expressar desacord i tècniques assertives de resposta per defensar els drets propis sense danyar els altres.

Durada de la unitat

5 Hores 40 Minuts

Contingut

Les habilitats socials
Introducció
Quan es poden aplicar les habilitats socials?
Les crítiques, emissió
Recomanacions a seguir
Recomanacions verbals i no verbals
Verbals
No verbals
Les crítiques, recepció
El desacord
Recomanacions a seguir
Recomanacions verbals
Els elogis
Estils de resposta
Estil passiu o insegur
Estil agressiu
Estil assertiu
Habilitats socials, avantatges durant la gestió de conflictes i posteriorment
Habilitats socials més interessants: l’assertivitat
L’assertivitat
Aspectes principals d’una conducta assertiva
Drets relacionats amb l’assertivitat
Drets assertius
Recepta-ideari per guanyar assertivitat
Tècniques assertives
Disc ratllat
Banc de boira
Acord parcial, assertiu o asserció negativa
Assertivitat positiva
Jo
Ajornament assertiu
Ignorar
Tècnica per processar el canvi
La pregunta assertiva
Assertivitat empàtica
Assertivitat progressiva
Assertivitat confrontativa
Enunciats en primera persona
Interrogació negativa
Per què un entrenament assertiu?
Com és un entrenament assertiu?
Habilitats socials: l’escolta activa
Per què és important escoltar activament?
Com es fa l’escolta activa?
Escolta activa: el procés
Els enemics de la comunicació des del punt de vista de l’Escolta Activa
El que no hem de fer
Barreres per a l’escolta activa
L’escolta activa, el llenguatge verbal i el llenguatge no verbal
El llenguatge verbal
El llenguatge no verbal
Claus per a una Escolta Activa eficaç
L’empatia

6 – La mediació

Objectiu

Conéixer què és la mediació, les característiques que ha de tenir i analitzar el procés de mediació.

Durada de la unitat

5 Hores 25 Minuts

Contingut

La mediació
Introducció
Concepte
Característiques
La tercera part
L’objectiu
Funcions
Rol
La naturalesa de l’organització de què procedeixen les parts
Les característiques del problema, causa del conflicte
La capacitat i voluntat de les parts per trobar solucions
Competències del mediador
Habilitats del bon mediador
Actitud
Etapes del procés de mediació
Etapa 1. Preparació: dissenyar el procés de mediació
El procés i el disseny
Etapa 2. Al voltant de la taula: reunir les parts en conflicte
Etapa 3. Intervenció del mediador
Etapa 4. El desfogament: Ajudar les parts a comunicar-se
1. Que les parts s’escoltin amb atenció
2. Parlar amb claredat i determinació
3. Fomentar les actituds obertes
4. Acceptar l’altra part com un igual
Etapa 5. Del caos a lordre: establir el clima
Etapa 6. Què es vol? Establir Interessos i Necessitats
Les posicions
Els interessos
Les necessitats
Etapa 7. Enderrocar barreres: generar idees, resoldre problemes
Etapa 8. Posar en pràctica les idees: elaborar propostes
Etapa 9. Posar-ho per escrit: formalitzar l’acord

7 – Les eines internes del mediador

Objectiu

Comprendre totes les competències i recursos disponibles que cal posar en marxa com a mediador.

Durada de la unitat

3 Hores 10 Minuts

Contingut

Les eines internes del mediador
Introducció
Calibratge
Comunicació verbal: tècniques directives i no directives
Orientació verbal no directiva
Orientació verbal directiva
Comunicació no verbal
Interpretació de la comunicació no verbal
Funcions dels missatges no verbals
Àmbits de la CNV
La kinèsia
La proxèmica
La paralingüística
Eines que ajuden a millorar la comunicació amb les parts implicades en conflicte
El Rapport
Preguntes
El Feedback
Intuïció

8 – Les eines externes del mediador

Objectiu

Comprendre totes les competències i recursos disponibles que cal posar en marxa com a mediador.

Durada de la unitat

5 Hores

Contingut

Les eines externes del mediador
Introducció
L’entrevista
Objectiu
La primera entrevista
Objectius
Finalitats
Errors de percepció
Efecte Halo
Tendència a la severitat/benignitat
Tendència a la mesura central
Preparació de l’entrevista
Estratègies a emprar a l’entrevista
Entrevista d´estructura lliure
Entrevista d’estructura planificada
Model Mixt
Mantenir el control de l’entrevista
Desenvolupament de l’entrevista
Introducció de l’entrevista
Cos de l’entrevista
Tancament de l’entrevista
Conflict Analysis Tipology (CAT ©)
Introducció al Conflict Analysis Tipology
Tècnica CAT
Estructura interna de l’anàlisi
Instruccions generals
Com discriminar patrons dominants?
Conflicte de protecció d’autoestima
Perfil del conflicte

9 – Anàlisi i gestió del conflicte

Objectiu

Recopilar la quantitat d’informació més gran possible sobre el conflicte, que sigui de qualitat, i estipular què ens pot interessar i què no, seran alguns dels objectius d’aquesta unitat. Això ens servirà de punt de partida per conèixer com gestionar correctament un conflicte.

Durada de la unitat

2 Hores 50 Minuts

Contingut

Anàlisi i gestió del conflicte
Introducció
Anàlisi del conflicte
L’anàlisi delineada de conflictes desenvolupada per Paul Wehr
Establiment de les solucions al problema
Gestió del conflicte
Exploració
Trets personals
Naturalesa i causa del conflicte
Aclariment d’objectius
Examen del clima existent
Determinació inicial sobre el comportament que cal seguir per resoldre el conflicte
Anàlisi

10 – La creativitat en la solució de problemes

Objectiu

Conéixer diferents tècniques per arribar a una solució creativa dels problemes.

Durada de la unitat

3 Hores 20 Minuts

Contingut

La creativitat en la solució de problemes
Desmuntant mites sobre la creativitat
«No pot existir més que als genis»
«No es pot ensenyar»
«Es produeix per generació espontània»
«La intel·ligència és més important que la creativitat»
«És producte exclusiu de l’atzar o de la “il·luminació”»
“L’activitat creativa porta, automàticament, a la innovació”
«El creatiu és un individu bohemi i rebel»
Definició
Accions creatives
Característiques
Factors actitudinals
Factors aptitudinals
Fluïdesa
Flexibilitat
Originalitat
Bloquejos a la creativitat
Bloquejos emocionals
Bloquejos perceptius
Bloquejos culturals
Tècniques per estimular la creativitat
Mapes mentals
Els sis barrets per pensar
Relacions forçades
Brainstorming (pluja d’idees)
Tots cinc perquès
Llista d’atributs
Diagrama de causa-efecte
L’art de preguntar
SCAMPER
Anàlisi morfològica
Analogies
Tècnica de Passat Matí
Altres tècniques
Verbs Manipulatius
Prospectiva
Anàlisi de Categories
Tècniques apropiades per desenvolupar la…

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Mediació i resolució de conflictes”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt