Categoria 

TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ

Inconscientment, cada dia, a tota hora, negociem: On anem avui, al cinema o al teatre? Quina serà la millor escola per als nens? Podem aconseguir millores per als treballadors? Serà possible que m’augmentin el sou? Serem capaços de respondre preguntes com aquestes i moltes altres en finalitzar aquest curs, amb la garantia que la nostra resposta serà millor que la que oferiríem en aquest moment.

Aprendrem les característiques dels oponents que tenim davant; descobrirem el valor de la informació, els poders que apareixen al joc; definirem els nostres objectius; sabrem com cal portar una negociació, quines propostes cal presentar i com, trobarem trucs i tàctiques emprades per aconseguir el millor resultat possible, i molts i interessants temes

TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ

Inconscientment, cada dia, a tota hora, negociem: On anem avui, al cinema o al teatre? Quina serà la millor escola per als nens? Podem aconseguir millores per als treballadors? Serà possible que m’augmentin el sou? Serem capaços de respondre preguntes com aquestes i moltes altres en finalitzar aquest curs, amb la garantia que la nostra resposta serà millor que la que oferiríem en aquest moment.

Aprendrem les característiques dels oponents que tenim davant; descobrirem el valor de la informació, els poders que apareixen al joc; definirem els nostres objectius; sabrem com cal portar una negociació, quines propostes cal presentar i com, trobarem trucs i tàctiques emprades per aconseguir el millor resultat possible, i molts i interessants temes

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals d’aquest àmbit oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Encara que no ens adonem, ens passem el dia sencer negociant: a la feina, a la nostra vida familiar ia la nostra vida social.

Amb el diàleg i la negociació proposem solucionar diferents situacions, incloent-hi problemes, mitjançant vies creatives i constructives; assegurant així que, en acabar aquest curs, les decisions que els alumnes prenguin seran més encertades.

Dirigit a:

Aquest curs està adreçat a totes aquelles persones que vulguin millorar les decisions que prenen diàriament. Des d’oficinistes fins a encarregats de fàbriques; des de gerents de grans organitzacions fins a peons que busquen un sou millor. A tots ens ajuda a conèixer, seguint uns senzills i constructius passos, la millor solució possible davant d’un determinat problema.

 


 

Durada:

30 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – Negociar, els poders i anàlisi de les parts
Objectiu
Conéixer d’una manera clara i senzilla els conceptes bàsics utilitzats en la negociació: paraules, termes i idees que ens ajudaran a familiaritzar-nos amb la resta del curs. Desenvoluparem habilitats que ens permetran detectar quins són els poders destacats en una situació concreta.

Aprendrem els tipus de poder que hi ha, les seves característiques principals, la importància de tenir més o menys poder, les necessitats de les parts, etc. En acabar el tema sabrem que el nostre èxit depèn en gran mesura del control de tot allò que s’exposi aquí.

Aprendrem les característiques de les parts, necessitats, motivacions, estils a utilitzar en un conflicte, habilitats personals, assertivitat, etc. En definitiva, intentarem conèixer tan bé com sigui possible els punts febles i forts, tant de l’altra part com de nosaltres mateixos.

Durada de la unitat
3 Hores 05 Minuts
Contingut
La negociació, els poders i l’anàlisi de les parts
La negociació
Introducció
Què és negociar?
Les influències
L’origen i el final
Els poders en negociar
Introducció
Tipus de poder
Interessos-Necessitats-Poder
Interessos
Necessitats
El poder
Anàlisi de les parts
El procés negociador i la seva interactivitat i dinamisme
Característiques de les parts
Altres característiques dins de les parts enfrontades
Alguns dels estils utilitzats per gestionar un conflicte
Les habilitats personals en la negociació
Habilitats conceptuals
Habilitats de comunicació
Habilitats socials
Maneres de comportament en la negociació
Resum
2 – Cooperar o competir
Objectiu
Després de tenir un coneixement important sobre les tensions, els interessos, les opcions… serà el moment de decidir quines característiques de la negociació farem servir, aprendrem a triar quina és l’opció que més ens beneficia a cada moment. Al final del tema sabrem què és el millor a cada situació.

Aprendrem a definir interessos, opcions, presentarem situacions tipus que es poden donar, coneixerem les característiques de la “Negociació per principis”. Explicarem en què consisteix el Brainstorming, tot promovent la cooperació en tots els moments i llocs possibles.

Tot i que defensem la negociació cooperativa com a solució dels problemes, sempre cal estar preparats per a una negociació competitiva. Temes com la pressió del temps, les aspiracions, la informació, cosa que significa l’anàlisi transnacional, l’assertivitat, etc. Desenvolupar-nos en una negociació competitiva és el nostre objectiu.

Durada de la unitat
3 Hores 10 Minuts
Contingut
Cooperar o competir
Cooperar o competir
Introducció
Anàlisi de les tensions
Cooperar i/o competir
Saber preparar una negociació competitiva
Saber preparar una negociació cooperativa
Les interaccions entre les parts ens porten a diversos tipus de negociacions
La cooperació
Saber preparar una negociació cooperativa
Dilemes dins de la negociació
El dilema del presoner
El dilema del negociador
La negociació per principis
Brainstorming o tempesta d’idees
La competició
Introducció
Saber preparar una negociació competitiva
Objectiu: El tros més gran del pastís
Com procedir a la negociació
L’anàlisi transaccional
Les transaccions més usuals a l’Anàlisi Transaccional
Què fer amb un negociador difícil
Resum
3 – La importància de la comunicació. Comunicació verbal
Objectiu
En aquesta unitat coneixerem els axiomes relacionats amb la comunicació. També els elements que formen part de la comunicació i els tipus de comunicadors. Donarem les claus de la comunicació verbal. Serem conscients de detalls dins de la comunicació verbal que ens ajudaran a millorar els nostres missatges.

Durada de la unitat
3 Hores 20 Minuts
Contingut
Comunicació. La comunicació verbal
Comunicació, aspectes generals
Comunicació, emocions i negociació
Axiomes en la comunicació
Elements de la comunicació
Emissor
Receptor
Missatge
Codi
Canal
Feedback
Context
Tipus de comunicadors
La comunicació verbal
Habilitats comunicatives
Tècniques de comunicació
Resum
4 – La importància de la Comunicació. Comunicació No verbal i la PNL
Objectiu
En aquesta unitat coneixerem els elements claus de la comunicació no verbal, com la kinesica, paralingüística o proxèmica, cosa que ens ajudarà molt a millorar la nostra comunicació. Recolzats per la importància de la PNL, aplicada a l’àmbit negociador. A partir d’aquell moment, podrem aplicar allò que s’ha après en les negociacions que tinguem.

Durada de la unitat
5 Hores
Contingut
La importància de la comunicació. Comunicació No verbal i la PNL
Comunicació no verbal
Introducció
Importància de la comunicació no verbal
Kinèsia
Postura corporal
Els gestos
Expressió facial
La mirada
El somriure
Paralingüística
Proxèmica
Un bon llenguatge corporal
PNL en negociar
Programació neurolingüística. PNL. Introducció
La realitat
Els canals
El calibratge
Vegem les més interessants
Cap a una comunicació més eficaç. La metaprogramació
L’àncora, els nostres recursos i els mapes mentals
L’àncora
Resum
5 – Intel·ligència emocional i negociació
Objectiu
A les darreres dècades la intel·ligència emocional no deixa d’aparèixer en tots els àmbits (personal, laboral, social…). Veurem la seva relació amb la negociació, tenint presents les emocions, el poder de la comunicació a l’àmbit negociador. Aprendrem a detectar les nostres emocions com l’alegria, la tristesa, la ràbia, la por… així com les seves mostres físiques.

Durada de la unitat
2 Hores 40 Minuts
Contingut
Intel·ligència emocional i negociació
Introducció
Teoria de les intel·ligències múltiples
Les emocions
Les nostres emocions comuniquen
Emocions i relacions socials
Evolucionant amb les emocions
Alegria
Tristesa
Ràbia
Por
Angoixa
Fàstic
Interès
Enuig
Mostreu les meves emocions o no?
Emocions simples, emocions complexes
Positiu, negatiu o relatiu
Les competències emocionals
Autoconsciència
Autoregulació
Motivació
Empatia
Destreses socials
La comunicació i el seu poder
Comunicació i treball
Influeixen les emocions a la meva feina?
Resum
6 – Habilitats i negociació
Objectiu
Aprendre habilitats socials necessàries per al procés de negociació i/o mediació, com són l’emissió de crítiques, expressar desacord i tècniques assertives de resposta per defensar els drets propis sense danyar els altres. Sabrem com gestionar les nostres habilitats de la millor manera possible.

Durada de la unitat
3 Hores 35 Minuts
Contingut
Les habilitats socials i la negociació
Introducció
Quan es poden aplicar les habilitats socials?
Les crítiques, emissió
Recomanacions a seguir
Recomanacions verbals i no verbals
Verbals
No verbals
Les crítiques, recepció
El desacord
Recomanacions a seguir
Recomanacions verbals
Habilitats socials, avantatges durant la gestió de conflictes i posteriorment
Habilitats socials més interessants: l’assertivitat
L’assertivitat
Aspectes principals d’una conducta assertiva
Drets relacionats amb l’assertivitat
Drets assertius
Recepta-ideari per guanyar assertivitat
Tècniques assertives
Disc ratllat
Banc de boira
Acord parcial, assertiu o asserció negativa
Assertivitat positiva
Jo
Ajornament assertiu
Ignorar
Tècnica per processar el canvi
La pregunta assertiva
Assertivitat empàtica
Assertivitat progressiva
Assertivitat confrontativa
Enunciats en primera persona
Interrogació negativa
Per què un entrenament assertiu?
Com és un entrenament assertiu?
Habilitats socials més interessants: escolta activa
Per què és important escoltar activament?
Com es fa l’escolta activa?
Escolta activa: el procés
Els enemics de la comunicació des del punt de vista de l’Escolta Activa
El que no hem de fer
Barreres per a l’escolta activa
L’escolta activa, el llenguatge verbal i el llenguatge no verbal
El llenguatge verbal
El llenguatge no verbal
Claus per a una Escolta Activa eficaç
Habilitats socials més interessants: l’empatia
Resum
7 – Visió, missió, objectius i informació. Estratègies
Objectiu
En aquesta unitat ens aturarem a pensar, què és el que som, què volem fer i fins on volem arribar. Serem capaços de tot això i molt més. Sabrem plantejar els objectius de la millor manera possible i tornarem a recalcar el poder de la informació.

Conèixer l’estratègia que hem de seguir en cada cas, saber quines són les tàctiques més convenients, aprendre diverses recomanacions que ens poden ser molt útils dins de la negociació, i molts altres temes, són els que trobarem en aquest apartat.

Durada de la unitat
2 Hores 05 Minuts
Contingut
Visió, missió, objectius i informació. Estratègies
La visió
La missió
Els objectius
Els objectius
La banda d’objectius
La informació
Estratègies, tàctiques i recomanacions
Introducció
Estratègies i tàctiques de negociació
Definicions
Estratègies de negociació
Com triar les tàctiques en la negociació
Premises i característiques de les tàctiques
Algunes de les tàctiques més comunes
Escoltar
Massa car
El regateig
Ofertes millors
Salami
El bo i el dolent
Autorització per negociar
Fets consumats
Altres tàctiques
Resum
8 – La trobada i el sondeig
Objectiu
Un cop finalitzada la unitat serem capaços de fer servir el condicional, tenir els objectius sempre presents, percebre les característiques del lloc de reunió, etc. En definitiva, saber en tot moment què cal fer en iniciar el diàleg amb l’altra part.

Ja hem fet un primer contacte amb l’altra part, tenim molta informació i sabem què cal fer. Però això no ens impedeix que busquem, en aquest tema, molta més informació, canals de comunicació adequats, un ambient agradable que ens permeti arribar a acords.

Durada de la unitat
2 Hores 10 Minuts
Contingut
La trobada i el sondeig
La trobada
Introducció
Consells per iniciar amb bon peu la negociació
Punt de trobada
Entrar a la sala
On cal asseure’s
El sondeig
Introducció
Característiques generals daquesta fase
El marc comú
Sondeig de les parts
L’altra part
La comunicació ha de ser efectiva
Els canals receptors
Les omissions, distorsions i generalitzacions
Sincronització i confiança mútua
El sondeig en si
Resum
9 – Les propostes, paquets i intercanvis
Objectiu
Després d´estudiar aquesta unitat, serem capaços d´arribar a una zona comuna i d´intercanvi. Per això fomentarem la creació de la major quantitat de propostes possibles, perquè com més opcions tinguem, més possibilitats haurem d’arribar a un bon acord.

Aprendrem la millor manera de muntar un paquet de propostes i com fer-ne l’intercanvi.

Durada de la unitat
2 Hores 10 Minuts
Contingut
Les propostes, paquets i intercanvis
Les propostes
Introducció
L’agenda
Solucions
El llenguatge a les propostes
Propostes condicionals
Fermesa o flexibilitat?
L’obertura
Presentació de propostes
Recepció de propostes
Descansos
Paquets i intercanvis
Què és un paquet?
Regles
Qüestions a tenir en compte, en el tema
És el moment de presentar un paquet? Veig prou moviments?
L’intercanvi
Les condicions a les concessions
Unir els problemes
Resum
10 – Decisions finals i tancament. La post-negociació
Objectiu
Desenvoluparem les nostres capacitats per tancar una negociació, tenint en compte la seva importància per al futur. Ens juguem massa per passar per alt determinats detalls que es puguin donar. Assegurar-nos de tot i tancar són les dues premisses del present tema.

La negociació no finalitza amb la signatura dels acords, sinó amb el seu compliment. Hem d’aprendre a estar atents a moviments d’última hora i fomentar la signatura d’acords detallats basats en la confiança mútua.

Aprendrem què cal fer després d’haver acabat les negociacions.

Durada de la unitat
1 Hora 45 Minuts
Contingut
Decisions finals i tancament. La post negociació
Decisions finals i tancament
Desbloquejar una negociació
El pré tancament
Sorpreses que podem donar o rebre
El tancament
Tipus de tancament
La post negociació
El comiat
Tàctiques de pressió en arribar a un acord
Relacions entre les parts
Postnegociació elements d’interès
Resum
11 – Mediació i arbitratge
Objectiu
Conèixer les opcions que tenim davant del fracàs o la paralització de les converses, és el que intentarem aconseguir en aquest tema. Aprendrem les característiques de la mediació, de l’arbitratge o dels tribunals.

Durada de la unitat
1 Hora
Contingut
Mediació i arbitratge
Introducció
La mediació
L’arbitratge
L‟àrbitre i el seu paper
Les cambres de comerç i larbitratge
Els tribunals
La negociació col·lectiva
Resum

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals d’aquest àmbit oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Encara que no ens adonem, ens passem el dia sencer negociant: a la feina, a la nostra vida familiar ia la nostra vida social.

Amb el diàleg i la negociació proposem solucionar diferents situacions, incloent-hi problemes, mitjançant vies creatives i constructives; assegurant així que, en acabar aquest curs, les decisions que els alumnes prenguin seran més encertades.

Dirigit a:

Aquest curs està adreçat a totes aquelles persones que vulguin millorar les decisions que prenen diàriament. Des d’oficinistes fins a encarregats de fàbriques; des de gerents de grans organitzacions fins a peons que busquen un sou millor. A tots ens ajuda a conèixer, seguint uns senzills i constructius passos, la millor solució possible davant d’un determinat problema.

 


 

Durada:

30 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – Negociar, els poders i anàlisi de les parts
Objectiu
Conéixer d’una manera clara i senzilla els conceptes bàsics utilitzats en la negociació: paraules, termes i idees que ens ajudaran a familiaritzar-nos amb la resta del curs. Desenvoluparem habilitats que ens permetran detectar quins són els poders destacats en una situació concreta.

Aprendrem els tipus de poder que hi ha, les seves característiques principals, la importància de tenir més o menys poder, les necessitats de les parts, etc. En acabar el tema sabrem que el nostre èxit depèn en gran mesura del control de tot allò que s’exposi aquí.

Aprendrem les característiques de les parts, necessitats, motivacions, estils a utilitzar en un conflicte, habilitats personals, assertivitat, etc. En definitiva, intentarem conèixer tan bé com sigui possible els punts febles i forts, tant de l’altra part com de nosaltres mateixos.

Durada de la unitat
3 Hores 05 Minuts
Contingut
La negociació, els poders i l’anàlisi de les parts
La negociació
Introducció
Què és negociar?
Les influències
L’origen i el final
Els poders en negociar
Introducció
Tipus de poder
Interessos-Necessitats-Poder
Interessos
Necessitats
El poder
Anàlisi de les parts
El procés negociador i la seva interactivitat i dinamisme
Característiques de les parts
Altres característiques dins de les parts enfrontades
Alguns dels estils utilitzats per gestionar un conflicte
Les habilitats personals en la negociació
Habilitats conceptuals
Habilitats de comunicació
Habilitats socials
Maneres de comportament en la negociació
Resum
2 – Cooperar o competir
Objectiu
Després de tenir un coneixement important sobre les tensions, els interessos, les opcions… serà el moment de decidir quines característiques de la negociació farem servir, aprendrem a triar quina és l’opció que més ens beneficia a cada moment. Al final del tema sabrem què és el millor a cada situació.

Aprendrem a definir interessos, opcions, presentarem situacions tipus que es poden donar, coneixerem les característiques de la “Negociació per principis”. Explicarem en què consisteix el Brainstorming, tot promovent la cooperació en tots els moments i llocs possibles.

Tot i que defensem la negociació cooperativa com a solució dels problemes, sempre cal estar preparats per a una negociació competitiva. Temes com la pressió del temps, les aspiracions, la informació, cosa que significa l’anàlisi transnacional, l’assertivitat, etc. Desenvolupar-nos en una negociació competitiva és el nostre objectiu.

Durada de la unitat
3 Hores 10 Minuts
Contingut
Cooperar o competir
Cooperar o competir
Introducció
Anàlisi de les tensions
Cooperar i/o competir
Saber preparar una negociació competitiva
Saber preparar una negociació cooperativa
Les interaccions entre les parts ens porten a diversos tipus de negociacions
La cooperació
Saber preparar una negociació cooperativa
Dilemes dins de la negociació
El dilema del presoner
El dilema del negociador
La negociació per principis
Brainstorming o tempesta d’idees
La competició
Introducció
Saber preparar una negociació competitiva
Objectiu: El tros més gran del pastís
Com procedir a la negociació
L’anàlisi transaccional
Les transaccions més usuals a l’Anàlisi Transaccional
Què fer amb un negociador difícil
Resum
3 – La importància de la comunicació. Comunicació verbal
Objectiu
En aquesta unitat coneixerem els axiomes relacionats amb la comunicació. També els elements que formen part de la comunicació i els tipus de comunicadors. Donarem les claus de la comunicació verbal. Serem conscients de detalls dins de la comunicació verbal que ens ajudaran a millorar els nostres missatges.

Durada de la unitat
3 Hores 20 Minuts
Contingut
Comunicació. La comunicació verbal
Comunicació, aspectes generals
Comunicació, emocions i negociació
Axiomes en la comunicació
Elements de la comunicació
Emissor
Receptor
Missatge
Codi
Canal
Feedback
Context
Tipus de comunicadors
La comunicació verbal
Habilitats comunicatives
Tècniques de comunicació
Resum
4 – La importància de la Comunicació. Comunicació No verbal i la PNL
Objectiu
En aquesta unitat coneixerem els elements claus de la comunicació no verbal, com la kinesica, paralingüística o proxèmica, cosa que ens ajudarà molt a millorar la nostra comunicació. Recolzats per la importància de la PNL, aplicada a l’àmbit negociador. A partir d’aquell moment, podrem aplicar allò que s’ha après en les negociacions que tinguem.

Durada de la unitat
5 Hores
Contingut
La importància de la comunicació. Comunicació No verbal i la PNL
Comunicació no verbal
Introducció
Importància de la comunicació no verbal
Kinèsia
Postura corporal
Els gestos
Expressió facial
La mirada
El somriure
Paralingüística
Proxèmica
Un bon llenguatge corporal
PNL en negociar
Programació neurolingüística. PNL. Introducció
La realitat
Els canals
El calibratge
Vegem les més interessants
Cap a una comunicació més eficaç. La metaprogramació
L’àncora, els nostres recursos i els mapes mentals
L’àncora
Resum
5 – Intel·ligència emocional i negociació
Objectiu
A les darreres dècades la intel·ligència emocional no deixa d’aparèixer en tots els àmbits (personal, laboral, social…). Veurem la seva relació amb la negociació, tenint presents les emocions, el poder de la comunicació a l’àmbit negociador. Aprendrem a detectar les nostres emocions com l’alegria, la tristesa, la ràbia, la por… així com les seves mostres físiques.

Durada de la unitat
2 Hores 40 Minuts
Contingut
Intel·ligència emocional i negociació
Introducció
Teoria de les intel·ligències múltiples
Les emocions
Les nostres emocions comuniquen
Emocions i relacions socials
Evolucionant amb les emocions
Alegria
Tristesa
Ràbia
Por
Angoixa
Fàstic
Interès
Enuig
Mostreu les meves emocions o no?
Emocions simples, emocions complexes
Positiu, negatiu o relatiu
Les competències emocionals
Autoconsciència
Autoregulació
Motivació
Empatia
Destreses socials
La comunicació i el seu poder
Comunicació i treball
Influeixen les emocions a la meva feina?
Resum
6 – Habilitats i negociació
Objectiu
Aprendre habilitats socials necessàries per al procés de negociació i/o mediació, com són l’emissió de crítiques, expressar desacord i tècniques assertives de resposta per defensar els drets propis sense danyar els altres. Sabrem com gestionar les nostres habilitats de la millor manera possible.

Durada de la unitat
3 Hores 35 Minuts
Contingut
Les habilitats socials i la negociació
Introducció
Quan es poden aplicar les habilitats socials?
Les crítiques, emissió
Recomanacions a seguir
Recomanacions verbals i no verbals
Verbals
No verbals
Les crítiques, recepció
El desacord
Recomanacions a seguir
Recomanacions verbals
Habilitats socials, avantatges durant la gestió de conflictes i posteriorment
Habilitats socials més interessants: l’assertivitat
L’assertivitat
Aspectes principals d’una conducta assertiva
Drets relacionats amb l’assertivitat
Drets assertius
Recepta-ideari per guanyar assertivitat
Tècniques assertives
Disc ratllat
Banc de boira
Acord parcial, assertiu o asserció negativa
Assertivitat positiva
Jo
Ajornament assertiu
Ignorar
Tècnica per processar el canvi
La pregunta assertiva
Assertivitat empàtica
Assertivitat progressiva
Assertivitat confrontativa
Enunciats en primera persona
Interrogació negativa
Per què un entrenament assertiu?
Com és un entrenament assertiu?
Habilitats socials més interessants: escolta activa
Per què és important escoltar activament?
Com es fa l’escolta activa?
Escolta activa: el procés
Els enemics de la comunicació des del punt de vista de l’Escolta Activa
El que no hem de fer
Barreres per a l’escolta activa
L’escolta activa, el llenguatge verbal i el llenguatge no verbal
El llenguatge verbal
El llenguatge no verbal
Claus per a una Escolta Activa eficaç
Habilitats socials més interessants: l’empatia
Resum
7 – Visió, missió, objectius i informació. Estratègies
Objectiu
En aquesta unitat ens aturarem a pensar, què és el que som, què volem fer i fins on volem arribar. Serem capaços de tot això i molt més. Sabrem plantejar els objectius de la millor manera possible i tornarem a recalcar el poder de la informació.

Conèixer l’estratègia que hem de seguir en cada cas, saber quines són les tàctiques més convenients, aprendre diverses recomanacions que ens poden ser molt útils dins de la negociació, i molts altres temes, són els que trobarem en aquest apartat.

Durada de la unitat
2 Hores 05 Minuts
Contingut
Visió, missió, objectius i informació. Estratègies
La visió
La missió
Els objectius
Els objectius
La banda d’objectius
La informació
Estratègies, tàctiques i recomanacions
Introducció
Estratègies i tàctiques de negociació
Definicions
Estratègies de negociació
Com triar les tàctiques en la negociació
Premises i característiques de les tàctiques
Algunes de les tàctiques més comunes
Escoltar
Massa car
El regateig
Ofertes millors
Salami
El bo i el dolent
Autorització per negociar
Fets consumats
Altres tàctiques
Resum
8 – La trobada i el sondeig
Objectiu
Un cop finalitzada la unitat serem capaços de fer servir el condicional, tenir els objectius sempre presents, percebre les característiques del lloc de reunió, etc. En definitiva, saber en tot moment què cal fer en iniciar el diàleg amb l’altra part.

Ja hem fet un primer contacte amb l’altra part, tenim molta informació i sabem què cal fer. Però això no ens impedeix que busquem, en aquest tema, molta més informació, canals de comunicació adequats, un ambient agradable que ens permeti arribar a acords.

Durada de la unitat
2 Hores 10 Minuts
Contingut
La trobada i el sondeig
La trobada
Introducció
Consells per iniciar amb bon peu la negociació
Punt de trobada
Entrar a la sala
On cal asseure’s
El sondeig
Introducció
Característiques generals daquesta fase
El marc comú
Sondeig de les parts
L’altra part
La comunicació ha de ser efectiva
Els canals receptors
Les omissions, distorsions i generalitzacions
Sincronització i confiança mútua
El sondeig en si
Resum
9 – Les propostes, paquets i intercanvis
Objectiu
Després d´estudiar aquesta unitat, serem capaços d´arribar a una zona comuna i d´intercanvi. Per això fomentarem la creació de la major quantitat de propostes possibles, perquè com més opcions tinguem, més possibilitats haurem d’arribar a un bon acord.

Aprendrem la millor manera de muntar un paquet de propostes i com fer-ne l’intercanvi.

Durada de la unitat
2 Hores 10 Minuts
Contingut
Les propostes, paquets i intercanvis
Les propostes
Introducció
L’agenda
Solucions
El llenguatge a les propostes
Propostes condicionals
Fermesa o flexibilitat?
L’obertura
Presentació de propostes
Recepció de propostes
Descansos
Paquets i intercanvis
Què és un paquet?
Regles
Qüestions a tenir en compte, en el tema
És el moment de presentar un paquet? Veig prou moviments?
L’intercanvi
Les condicions a les concessions
Unir els problemes
Resum
10 – Decisions finals i tancament. La post-negociació
Objectiu
Desenvoluparem les nostres capacitats per tancar una negociació, tenint en compte la seva importància per al futur. Ens juguem massa per passar per alt determinats detalls que es puguin donar. Assegurar-nos de tot i tancar són les dues premisses del present tema.

La negociació no finalitza amb la signatura dels acords, sinó amb el seu compliment. Hem d’aprendre a estar atents a moviments d’última hora i fomentar la signatura d’acords detallats basats en la confiança mútua.

Aprendrem què cal fer després d’haver acabat les negociacions.

Durada de la unitat
1 Hora 45 Minuts
Contingut
Decisions finals i tancament. La post negociació
Decisions finals i tancament
Desbloquejar una negociació
El pré tancament
Sorpreses que podem donar o rebre
El tancament
Tipus de tancament
La post negociació
El comiat
Tàctiques de pressió en arribar a un acord
Relacions entre les parts
Postnegociació elements d’interès
Resum
11 – Mediació i arbitratge
Objectiu
Conèixer les opcions que tenim davant del fracàs o la paralització de les converses, és el que intentarem aconseguir en aquest tema. Aprendrem les característiques de la mediació, de l’arbitratge o dels tribunals.

Durada de la unitat
1 Hora
Contingut
Mediació i arbitratge
Introducció
La mediació
L’arbitratge
L‟àrbitre i el seu paper
Les cambres de comerç i larbitratge
Els tribunals
La negociació col·lectiva
Resum

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt