Categoria 

Protecció de dades a l’àmbit sanitari

Els desenvolupaments tecnològics i la globalització han fet necessari renovar completament un règim de protecció de les dades de caràcter personal que havia quedat caduc i desfasat.

La nova normativa s’adapta i modernitza a la nova era digital mitjançant mecanismes legals concisos, clars i eficaços que busquen protegir el dret de les persones a la protecció de les seves dades personals.

En aquest mateix sentit, s’ha de tenir en compte que a l’àmbit sanitari es tracten no només una gran quantitat de dades personals sinó també informació de caràcter sensible relacionada amb la salut de les persones i que aquests tractaments es realitzen tant a l’àmbit assistencial com a l’àmbit de la investigació mèdica.

Per tant, conèixer la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal i l’impacte que aquesta té tant a l’àmbit sanitari en general, com a l’àmbit de la confidencialitat i el secret professional, en general, esdevé imprescindible per a qualsevol professional del col·lectiu sanitari.

Protecció de dades a l’àmbit sanitari

Els desenvolupaments tecnològics i la globalització han fet necessari renovar completament un règim de protecció de les dades de caràcter personal que havia quedat caduc i desfasat.

La nova normativa s’adapta i modernitza a la nova era digital mitjançant mecanismes legals concisos, clars i eficaços que busquen protegir el dret de les persones a la protecció de les seves dades personals.

En aquest mateix sentit, s’ha de tenir en compte que a l’àmbit sanitari es tracten no només una gran quantitat de dades personals sinó també informació de caràcter sensible relacionada amb la salut de les persones i que aquests tractaments es realitzen tant a l’àmbit assistencial com a l’àmbit de la investigació mèdica.

Per tant, conèixer la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal i l’impacte que aquesta té tant a l’àmbit sanitari en general, com a l’àmbit de la confidencialitat i el secret professional, en general, esdevé imprescindible per a qualsevol professional del col·lectiu sanitari.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

Aquest curs té com a objectiu principal donar a conèixer els aspectes més rellevants de la normativa de protecció de dades de caràcter personal a l’àmbit sanitari.

En aquest sentit, lalumnat podrà conèixer quines són les qüestions més rellevants de la present normativa amb relació a làmbit assistencial així com a làmbit de la investigació mèdica.

S’aprofundirà en temes importants com la història clínica, la confidencialitat i el secret professional o els drets dels pacients en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Dirigit a:

Totes aquelles persones que desenvolupen les seves funcions a hospitals, consultes, centres de salut i laboratoris o que presten els seus serveis per a aquestes organitzacions.

Durada:

30 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – Introducció
Objectiu
Reconèixer els conceptes més rellevants en la protecció de dades associades a les noves tecnologies de la Informació i de les Comunicacions .

Precisar la protecció de dades de caràcter personal des del punt de vista del Reglament Europeu i la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Durada de la unitat
3 Hores 40 Minuts
Contingut
Introducció
Mapa conceptual
Tecnologia i societat de la informació
Antecedents
Valor tecnològic
Iniciatives europees
Antecedents
Agenda Digital Europea
Protecció de dades de caràcter personal
Antecedents històrics
El dret a la protecció de les dades de caràcter personal
Constitució espanyola
Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals
Normativa Europea
Antecedents històrics
Reglament Europeu de Protecció de Dades
Directiva (UE) 2016/680
Directiva (UE) 2016/681
Hem après
Introducció
Societat del coneixement
Dret a la protecció de dades de caràcter personal
2 – Definicions
Objectiu
Identificar lobjecte material i territorial de la norma.
Distingir i comprendre les definicions de la norma així com els seus principis rectors.
Durada de la unitat
3 Hores 40 Minuts
Contingut
Definicions i Principis generals
Introducció
Mapa conceptual
Objecte
Reglament Europeu de Protecció de Dades
Llei Orgànica
Àmbit material
Àmbit material del Reglament
Procediments automatitzats i manuals per al tractament de dades personals
Excepcions daplicació del Reglament Europeu de Protecció de Dades
Àmbit territorial
Establiment a la Unió Europea
Establiment fora de la Unió Europea
Establiment a un país fora de la Unió Europea on s’apliqui la legislació d’un Estat membre de la Unió
Àmbit de la Llei Orgànica
Definicions
Dada personal
Tractament
Limitació del tractament
Elaboració de perfils
Seudonimització
Fitxer
Responsable del tractament
Encarregat del tractament
Destinatari
Tercer
Consentiment de l’interessat
Violació de la seguretat de les dades personals
Dades genètiques
Dades biomètriques
Dades relatives a la salut
Establiment principal
Representant
Empresa
Grup empresarial
Normes corporatives vinculants
Autoritat de control
Autoritat de control interessada
Tractament transfronterer
Objecció pertinent i motivada
Servei de la societat de la informació
Organització internacional
Hem après
Objecte del Reglament
Àmbit material
Àmbit territorial
Definicions
3 – Principis en el tractament de dades personals
Objectiu
Analitzar el consentiment en la protecció de dades prestant una atenció especial al consentiment dels menors d’edat.
Enumerar i distingir quin tipus de dades es consideren de caràcter sensible.
Distingir tipus especials de tractament com els relacionats amb condemnes i infraccions penals i aquells que no requereixen identificació.
Durada de la unitat
6 Hores 15 Minuts
Contingut
Principis en el tractament de dades personals
Mapa conceptual
Introducció
Identificant els supòsits de legitimació
Bases jurídiques del tractament
Consentiment
Categories especials de dades
Registre d’activitats de tractament
Seguretat de les dades personals
Anàlisi de riscos
Mesures de Seguretat
Comunicació de la violació de la seguretat de les dades
Avaluació dimpacte
Privadesa des del disseny i per defecte
Informació a la recollida de dades personals
Encarregat del tractament
DPD: El Delegat de Protecció de Dades
Transferències internacionals de dades
Transferències basades en una decisió d’adequació
Criteris per avaluar el nivell de protecció
Publicació oficial de les decisions d’adequació
Transferències mitjançant garanties adequades
Hem après
Principis en matèria de protecció de dades
Responsabilitat proactiva
Bases jurídiques del tractament
Consentiment
Categories especials de dades
Registre d’activitats de tractament
Seguretat de les dades personals
Anàlisi de riscos
Mesures de Seguretat
Comunicació de la violació de la seguretat de les dades
Avaluació dimpacte
Privadesa des del disseny i per defecte
Informació a la recollida de dades personals
Encarregat del tractament
DPD: El delegat de Protecció de Dades
Transferències internacionals de dades
4 – Drets de l’interessat
Objectiu
Enumerar i precisar els drets essencials de les persones en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Durada de la unitat
5 Hores 45 Minuts
Contingut
Drets dels usuaris i els pacients
Mapa conceptual
Introducció
Transparència i modalitats
Procediment per a l’exercici dels drets
Informació i accés a les dades personals
Informació que cal facilitar quan les dades personals s’obtinguin de l’interessat
Informació que cal facilitar quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat
Dret d’accés de l’interessat
Rectificació i supressió
Dret de rectificació
Dret de supressió («el dret a l’oblit»)
Dret a la limitació del tractament
Obligació de notificació relativa a la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament
Dret a la portabilitat de les dades
Dret d’oposició i decisions individuals automatitzades
Dret d’oposició
Decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils
Limitacions
Usuaris i pacients de la sanitat
Algunes qüestions essencials
Legitimació per tractar dades sanitàries
Dret d’informació a l’àmbit sanitari
Tractament de dades: Particularitats als Principis
Dret d’accés: Història clínica
Dret de rectificació: història clínica
Dret de supressió: història clínica
Hem après
Transparència
Informació
Dret d’accés
Dret de Rectificació
Dret de Supressió («dret a l’oblit»)
Dret a la Limitació del tractament
Dret a la Portabilitat de les dades
Dret d’oposició
Decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils
Restriccions dels drets de l’interessat
Llei Orgànica de Protecció de Dades
Usuaris i pacients de la sanitat
5 – Àmbit assistencial
Objectiu
Analitzar la història clínica.
Comprendre els sistemes dinformació de làmbit sanitari.
Analitzar el tractament de dades a l’àmbit sanitari.
Durada de la unitat
2 Hores 45 Minuts
Contingut
Àmbit assistencial
Mapa conceptual
Introducció
Història clínica
Introducció
Accés per professionals sanitaris
Accés per a activitats de gestió, inspecció, avaluació, acreditació i planificació de serveis sanitaris
Accés a la recepta mèdica electrònica i ordre de dispensació hospitalària
Consentiment en menors d’edat i accés a les vostres dades
Conservació de la documentació clínica
Sistemes d’informació
Tractaments de dades
Hem après
Història clínica
Consentiment en menors d’edat
Conservació de la documentació clínica
6 – Investigació mèdica i salut pública
Objectiu
Analitzar el consentiment dels interessats.
Comprendre làmbit de la investigació científica.
Analitzar el Big Data.
Comprendre làmbit de recerca amb mostres biològiques.
Analitzar la difusió o la publicació dels resultats de recerca.
Conéixer els límits als drets dels interessats.
Analitzar les transferències internacionals de dades a l’àmbit de la investigació mèdica i la salut pública.
Comprendre lautorització de la realització destudis epidemiològics.
Durada de la unitat
4 Hores 30 Minuts
Contingut
Recerca Mèdica i salut pública
Mapa conceptual
Introducció
Salut pública i investigació mèdica
L’interès públic
Investigació científica i investigació biomèdica
Consentiment dels interessats
Salut pública
Epidemiologia
Investigació científica
Ús de dades relatives a la salut
Història clínica
El consentiment en matèria de recerca
Big Data
Riscos i consentiment
Elaboració de perfils
Avaluació dimpacte
Alguns tipus de tractaments que requereixen la realització d’una avaluació d’impacte
Investigació amb mostres biològiques
Difusió o publicació dels resultats de la investigació
Límits als drets dels interessats
Transferències Internacionals de Dades
Autorització de la realització d’estudis epidemiològics
Hem après
Consentiment dels interessats
Investigació científica
Big Data
Investigació amb mostres biològiques
Difusió o publicació dels resultats de la investigació
Límits als drets dels interessats
Transferències internacionals de dades
Autorització de la realització d’estudis epidemiològics
7 – Secret Professional
Objectiu
Analitzar el concepte de secret compartit.
Conèixer les excepcions al deure secret.
Durada de la unitat
3 Hores 25 Minuts
Contingut
Secret Professional
Mapa Conceptual
Introducció
El secret compartit
Introducció
Declaració de malalties transmissibles
Vigilància en salut pública
Comunicació de dades de salut entre administracions sanitàries
Farmacovigilància
El secret compartit a l’àmbit assistencial
Els registres d’instruccions prèvies
Excepcions al deure secret
Estat de necessitat
Imperatiu legal
Directa habilitació exlegeix
Hem après
Secret compartit
Excepcions al deure secret

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Protecció de dades a l’àmbit sanitari”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Protecció de dades a l’àmbit sanitari

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

Aquest curs té com a objectiu principal donar a conèixer els aspectes més rellevants de la normativa de protecció de dades de caràcter personal a l’àmbit sanitari.

En aquest sentit, lalumnat podrà conèixer quines són les qüestions més rellevants de la present normativa amb relació a làmbit assistencial així com a làmbit de la investigació mèdica.

S’aprofundirà en temes importants com la història clínica, la confidencialitat i el secret professional o els drets dels pacients en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Dirigit a:

Totes aquelles persones que desenvolupen les seves funcions a hospitals, consultes, centres de salut i laboratoris o que presten els seus serveis per a aquestes organitzacions.

Durada:

30 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – Introducció
Objectiu
Reconèixer els conceptes més rellevants en la protecció de dades associades a les noves tecnologies de la Informació i de les Comunicacions .

Precisar la protecció de dades de caràcter personal des del punt de vista del Reglament Europeu i la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Durada de la unitat
3 Hores 40 Minuts
Contingut
Introducció
Mapa conceptual
Tecnologia i societat de la informació
Antecedents
Valor tecnològic
Iniciatives europees
Antecedents
Agenda Digital Europea
Protecció de dades de caràcter personal
Antecedents històrics
El dret a la protecció de les dades de caràcter personal
Constitució espanyola
Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals
Normativa Europea
Antecedents històrics
Reglament Europeu de Protecció de Dades
Directiva (UE) 2016/680
Directiva (UE) 2016/681
Hem après
Introducció
Societat del coneixement
Dret a la protecció de dades de caràcter personal
2 – Definicions
Objectiu
Identificar lobjecte material i territorial de la norma.
Distingir i comprendre les definicions de la norma així com els seus principis rectors.
Durada de la unitat
3 Hores 40 Minuts
Contingut
Definicions i Principis generals
Introducció
Mapa conceptual
Objecte
Reglament Europeu de Protecció de Dades
Llei Orgànica
Àmbit material
Àmbit material del Reglament
Procediments automatitzats i manuals per al tractament de dades personals
Excepcions daplicació del Reglament Europeu de Protecció de Dades
Àmbit territorial
Establiment a la Unió Europea
Establiment fora de la Unió Europea
Establiment a un país fora de la Unió Europea on s’apliqui la legislació d’un Estat membre de la Unió
Àmbit de la Llei Orgànica
Definicions
Dada personal
Tractament
Limitació del tractament
Elaboració de perfils
Seudonimització
Fitxer
Responsable del tractament
Encarregat del tractament
Destinatari
Tercer
Consentiment de l’interessat
Violació de la seguretat de les dades personals
Dades genètiques
Dades biomètriques
Dades relatives a la salut
Establiment principal
Representant
Empresa
Grup empresarial
Normes corporatives vinculants
Autoritat de control
Autoritat de control interessada
Tractament transfronterer
Objecció pertinent i motivada
Servei de la societat de la informació
Organització internacional
Hem après
Objecte del Reglament
Àmbit material
Àmbit territorial
Definicions
3 – Principis en el tractament de dades personals
Objectiu
Analitzar el consentiment en la protecció de dades prestant una atenció especial al consentiment dels menors d’edat.
Enumerar i distingir quin tipus de dades es consideren de caràcter sensible.
Distingir tipus especials de tractament com els relacionats amb condemnes i infraccions penals i aquells que no requereixen identificació.
Durada de la unitat
6 Hores 15 Minuts
Contingut
Principis en el tractament de dades personals
Mapa conceptual
Introducció
Identificant els supòsits de legitimació
Bases jurídiques del tractament
Consentiment
Categories especials de dades
Registre d’activitats de tractament
Seguretat de les dades personals
Anàlisi de riscos
Mesures de Seguretat
Comunicació de la violació de la seguretat de les dades
Avaluació dimpacte
Privadesa des del disseny i per defecte
Informació a la recollida de dades personals
Encarregat del tractament
DPD: El Delegat de Protecció de Dades
Transferències internacionals de dades
Transferències basades en una decisió d’adequació
Criteris per avaluar el nivell de protecció
Publicació oficial de les decisions d’adequació
Transferències mitjançant garanties adequades
Hem après
Principis en matèria de protecció de dades
Responsabilitat proactiva
Bases jurídiques del tractament
Consentiment
Categories especials de dades
Registre d’activitats de tractament
Seguretat de les dades personals
Anàlisi de riscos
Mesures de Seguretat
Comunicació de la violació de la seguretat de les dades
Avaluació dimpacte
Privadesa des del disseny i per defecte
Informació a la recollida de dades personals
Encarregat del tractament
DPD: El delegat de Protecció de Dades
Transferències internacionals de dades
4 – Drets de l’interessat
Objectiu
Enumerar i precisar els drets essencials de les persones en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Durada de la unitat
5 Hores 45 Minuts
Contingut
Drets dels usuaris i els pacients
Mapa conceptual
Introducció
Transparència i modalitats
Procediment per a l’exercici dels drets
Informació i accés a les dades personals
Informació que cal facilitar quan les dades personals s’obtinguin de l’interessat
Informació que cal facilitar quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat
Dret d’accés de l’interessat
Rectificació i supressió
Dret de rectificació
Dret de supressió («el dret a l’oblit»)
Dret a la limitació del tractament
Obligació de notificació relativa a la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament
Dret a la portabilitat de les dades
Dret d’oposició i decisions individuals automatitzades
Dret d’oposició
Decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils
Limitacions
Usuaris i pacients de la sanitat
Algunes qüestions essencials
Legitimació per tractar dades sanitàries
Dret d’informació a l’àmbit sanitari
Tractament de dades: Particularitats als Principis
Dret d’accés: Història clínica
Dret de rectificació: història clínica
Dret de supressió: història clínica
Hem après
Transparència
Informació
Dret d’accés
Dret de Rectificació
Dret de Supressió («dret a l’oblit»)
Dret a la Limitació del tractament
Dret a la Portabilitat de les dades
Dret d’oposició
Decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils
Restriccions dels drets de l’interessat
Llei Orgànica de Protecció de Dades
Usuaris i pacients de la sanitat
5 – Àmbit assistencial
Objectiu
Analitzar la història clínica.
Comprendre els sistemes dinformació de làmbit sanitari.
Analitzar el tractament de dades a l’àmbit sanitari.
Durada de la unitat
2 Hores 45 Minuts
Contingut
Àmbit assistencial
Mapa conceptual
Introducció
Història clínica
Introducció
Accés per professionals sanitaris
Accés per a activitats de gestió, inspecció, avaluació, acreditació i planificació de serveis sanitaris
Accés a la recepta mèdica electrònica i ordre de dispensació hospitalària
Consentiment en menors d’edat i accés a les vostres dades
Conservació de la documentació clínica
Sistemes d’informació
Tractaments de dades
Hem après
Història clínica
Consentiment en menors d’edat
Conservació de la documentació clínica
6 – Investigació mèdica i salut pública
Objectiu
Analitzar el consentiment dels interessats.
Comprendre làmbit de la investigació científica.
Analitzar el Big Data.
Comprendre làmbit de recerca amb mostres biològiques.
Analitzar la difusió o la publicació dels resultats de recerca.
Conéixer els límits als drets dels interessats.
Analitzar les transferències internacionals de dades a l’àmbit de la investigació mèdica i la salut pública.
Comprendre lautorització de la realització destudis epidemiològics.
Durada de la unitat
4 Hores 30 Minuts
Contingut
Recerca Mèdica i salut pública
Mapa conceptual
Introducció
Salut pública i investigació mèdica
L’interès públic
Investigació científica i investigació biomèdica
Consentiment dels interessats
Salut pública
Epidemiologia
Investigació científica
Ús de dades relatives a la salut
Història clínica
El consentiment en matèria de recerca
Big Data
Riscos i consentiment
Elaboració de perfils
Avaluació dimpacte
Alguns tipus de tractaments que requereixen la realització d’una avaluació d’impacte
Investigació amb mostres biològiques
Difusió o publicació dels resultats de la investigació
Límits als drets dels interessats
Transferències Internacionals de Dades
Autorització de la realització d’estudis epidemiològics
Hem après
Consentiment dels interessats
Investigació científica
Big Data
Investigació amb mostres biològiques
Difusió o publicació dels resultats de la investigació
Límits als drets dels interessats
Transferències internacionals de dades
Autorització de la realització d’estudis epidemiològics
7 – Secret Professional
Objectiu
Analitzar el concepte de secret compartit.
Conèixer les excepcions al deure secret.
Durada de la unitat
3 Hores 25 Minuts
Contingut
Secret Professional
Mapa Conceptual
Introducció
El secret compartit
Introducció
Declaració de malalties transmissibles
Vigilància en salut pública
Comunicació de dades de salut entre administracions sanitàries
Farmacovigilància
El secret compartit a l’àmbit assistencial
Els registres d’instruccions prèvies
Excepcions al deure secret
Estat de necessitat
Imperatiu legal
Directa habilitació exlegeix
Hem après
Secret compartit
Excepcions al deure secret

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Protecció de dades a l’àmbit sanitari”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt