Categoria 

MF0979_2 GESTIÓ OPERATIVA DE TRESORERIA

La gestió de tresoreria està subjecta a una normativa específica que cal comprendre i manejar per a la confecció de documents de cobrament i de pagament, així com per a la presentació.

A més, per portar un bon control de tresoreria és imprescindible conèixer eines i saber fer les operacions de càlcul financer i comercial.

Aquest curs mostra, d’una manera didàctica i basada en la pràctica, com fer les operacions de tresoreria habituals a les empreses.

MF0979_2 GESTIÓ OPERATIVA DE TRESORERIA

La gestió de tresoreria està subjecta a una normativa específica que cal comprendre i manejar per a la confecció de documents de cobrament i de pagament, així com per a la presentació.

A més, per portar un bon control de tresoreria és imprescindible conèixer eines i saber fer les operacions de càlcul financer i comercial.

Aquest curs mostra, d’una manera didàctica i basada en la pràctica, com fer les operacions de tresoreria habituals a les empreses.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Tindràs acompanyament personalitzat i podràs resoldre els teus dubtes amb professionals especialitzats de l’administració i finances, t’oferiran suport integral, feedback mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

En finalitzar el curs l’alumnat serà capaç de realitzar les gestions administratives de tresoreria, i serà capaç de:

  • Identificar la normativa mercantil i fiscal que regula els instruments financers i els documents de cobrament i pagament, així com les entitats vinculades a la seva emissió.
  • Confeccionar els documents de cobrament i pagament aplicant la normativa mercantil i fiscal, utilitzant mitjans convencionals i telemàtics, i registrar-los als llibres corresponents.
  • Aplicar els mètodes i les funcions del control de la tresoreria detectant les desviacions produïdes i identificant les conseqüències de la seva no-aplicació.
  • Realitzar els càlculs corresponents a la gestió de tresoreria utilitzant mitjans convencionals i informàtics.
  • Identificar els mitjans i els terminis de presentació de la documentació de cobrament o pagament davant de diferents destinataris públics o privats, d’acord amb la normativa vigent.

Dirigit a:

Aquest mòdul va dirigit a aquells professionals que exerceixen la seva activitat a l’àrea d’administració, recursos humans, comptabilitat o financera, de qualsevol empresa, tant pública com privada, realitzant les funcions a instància d’un responsable superior qui, depenent del grau de desenvolupament de aquesta pot ser una única persona o el responsable de cadascun dels departaments (comercial, tresoreria, comptabilitat, recursos humans) o aquelles persones en què ells deleguin. També es podrà desenvolupar activitat en assessories laborals, gestories i/o empreses consultores o serveis, així com entitats del sector financer i dassegurances.

 


 

Durada:

90 Hores.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – UA1- Normativa mercantil i fiscal dels Instruments Financers
Objectiu
Distingir les organitzacions, les entitats i les empreses vinculades a l’emissió dels documents de cobrament i pagament.
Descriure les característiques i la finalitat dels productes i serveis financers bàsics a les empreses.
Descriure la finalitat i el contingut dels diferents documents de cobrament i pagament mercantils.
Identifiquen els aspectes bàsics de la normativa mercantil que permet emplenar els documents de cobrament i pagament.
Descriure com es realitzen les autoliquidacions dels principals impostos, s’identifiquen els documents d’autoliquidació dels tributs que siguin procedents, descrivint-ne el contingut.
Durada de la unitat
29 Hores
Contingut
Normativa mercantil i fiscal dels Instruments Financers
Introducció
Introducció a la primera unitat d’aprenentatge
Mapa conceptual
Intermediaris financers i Agents econòmics
Definició i paper i classificació segons les directrius de la CEE
El sistema financer
Banc d’Espanya
Banca Privada
Caixes d’Estalvi
Companyies d’assegurances
Fons de pensions
La Seguretat Social
Extensió del camp daplicació de la Seguretat Social
Obligatorietat i abast de l’afiliació
Societats i fons d’inversió
Fons d’inversió
Les societats dinversió
Bancs Hipotecaris
Característiques i finalitat dels instruments financers al servei de lempresa
Crèdits en compte corrent
Prestem
Préstecs i crèdits al consum
Préstecs amb garantia hipotecària
Descompte bancari i descompte comercial
Leasing
Rènting
Factoring
Característiques del Factoring:
Tipus de factoring
La Llei canviària i del xec
Requisits formals
Xecs Nominatius “a l’ordre”, Xecs Nominatius “no a l’ordre” i Xecs Al portador
Data d’emissió i venciment
Conformació, creuat i transmissió
Xec conformat
Del xec creuat i del xec per abonar en compte
Transmissió i endós
Coneixement del seu poder executiu i la fiscalitat
Poder executiu del xec
Tractament fiscal dels xecs
La lletra de canvi
Requisits formals; defectes de forma
Lliurament
Data d’emissió i venciment
Clàusules
Acceptació, aval, transmissió (endós i cessió)
De l’acceptació
De l’aval
De l’endós
Fiscalitat de la lletra de canvi
El pagaré
Definició del pagaré
Reconéixer-ne les característiques
Data d’emissió i venciment
Diferències i analogies amb la lletra de canvi
Fiscalitat del pagaré
Altres mitjans de cobrament i pagament. Característiques i finalitat
El rebut domiciliat
La transferència bancària
Remeses electròniques
Identificació de tributs i impostos
Identificació de declaracions d´IVA
Formes de presentació de la declaració:
Termini de presentació:
Qüestions generals
Com emplenar la declaració d’IVA per a la presentació en paper
Identificació de declaracions de IRPF
Model 111
Hem après…
2 – UA2- Documents de cobrament i pagament en la gestió de Tresoreria
Objectiu
Estudiar com es confeccionen els documents de cobrament i pagament aplicant la normativa mercantil i fiscal, fent servir mitjans convencionals i telemàtics.

Per tal d’aprendre a emplenar els llibres registres, descriurem les característiques dels llibres registre dels mitjans de cobrament i pagament.

Es realitzen nombroses referències, identificant les funcions de les aplicacions informàtiques de gestió financera en línia, així com l’ús de la banca en línia.

De manera pràctica es plantegen diferents exercicis per establir en cada cas les possibilitats de presentació convencional i/o telemàtica del pagament; identificar el document fiscal o mercantil, convencional i/o telemàtic, a emplenar; emplenar cada document de manera convencional o telemàtica d’acord amb la normativa legal que el regula i fer les anotacions corresponents als moviments en format convencional i informàtic.

Durada de la unitat
17 Hores 10 Minuts
Contingut
UA2- Documents de cobrament i pagament en la gestió de Tresoreria
Introducció
Mapa conceptual
Documents de cobrament i pagament en forma convencional o telemàtica
Rebuts domiciliats en línia i confecció de remeses
Rebuts domiciliats online
Confecció de remeses
Intervinents en una operació de remesa:
Model de rebut en paper
Transferències online
Preparació de transferències online per a la posterior signatura
Registre d’una transferència
Confecció de xecs
Consells pràctics de mesures de seguretat per a la confecció de xecs
Confecció de pagarés
Confecció a través de Factusol
Registre d’un pagaré
Identificació d’operacions financeres bàsiques en la gestió de cobraments i pagaments
Operacions de Factoring
Confirming de clients
Gestió d’efectes
Passos en la gestió de cobraments
Incidències
Devolucions d’efectes
Emplenament de llibres registres
De xecs
Obtenció llibre de xecs FACTUSOL
Registre d’un xec
Impressió llibre de Xecs
Llibre Registre de Pagarés
Obtenció llibre de pagarés FACTUSOL
Registre d’un pagaré
Impressió llibre de Pagarés
Llibre registre de transferències
Obtenció llibre de Transferències FACTUSOL
Registre d’una transferència
Impressió llibre de Transferències
Targetes de crèdit i de dèbit
Identificació, Punteig de moviments en targetes i Conciliació de moviments en targetes
Com funciona la conciliació de targetes de crèdit?
Gestió de tresoreria a través de banca online
Consulta d’extractes
Obtenció i emplenament de documents oficials a través d’Internet
Resum
3 – UA3- Mètodes bàsics de control de Tresoreria
Objectiu
Definir el pressupost de tresoreria, detallant els diferents tipus de pressuposts existents i el contingut que cal tenir en compte per a la seva elaboració, incloent als recursos una plantilla model en Excel. També es detalla el procediment per fer les previsions i el control de tresoreria a través d’un programa comptable.

Cal el concepte d’arqueig de caixa, i s’estableix el procediment que cal seguir per fer el recompte dels diners i fer la comparació amb les anotacions del llibre de caixa. Així mateix s’explica com acarar el resultat de l’arqueig amb els registres al llibre de caixa i com documentar les diferències trobades proposant solucions.

S’especifica la finalitat i el procediment per portar el llibre de bancs, tant amb un programa comptable com mitjançant un full de càlcul.

I finalment es detalla com s’ha de realitzar la conciliació bancària, i com identificar les diferències i les anomalies trobades entre el contingut dels extractes bancaris, els registres del llibre de bancs i la documentació suport, tant amb un programa comptable com a través d’un full de càlcul.

Durada de la unitat
15 Hores 05 Minuts
Contingut
UA3- Mètodes bàsics de control de Tresoreria
Introducció
Mapa conceptual
El pressupost de tresoreria
Finalitat del pressupost de tresoreria
Característiques d’un pressupost
Elaboració d’un pressupost senzill
Càlcul de les previsions de tresoreria amb ús de programes de comptabilitat
Efectes a cobrar
Efectes a pagar
Xecs i pagarés
Transferències
Llistat de previsions de tresoreria
Aprovació del pressupost
El llibre de Caixa
Finalitat i procediment
L’arqueig de caixa
Punteig de moviments al llibre de caixa i Quadre amb la comptabilitat
El llibre de Bancs
Finalitat i Procediment
Llibre de Bancs en programa de comptabilitat
Conciliació als llibres de bancs i quadri amb la comptabilitat
Conciliació bancària amb quadern 43
Principis d’integritat, responsabilitat i confidencialitat en la gestió i el control de tresoreria
Hem après
4 – UA4 – Operacions de càlcul financer i comercial
Objectiu
Realitzar els càlculs corresponents a la gestió de tresoreria utilitzant mitjans convencionals i informàtics.
Precisar el concepte dinterès simple i compost i la seva utilització en les operacions de gestió de tresoreria.
Precisar el concepte de descompte d’efectes i la utilització en la gestió de tresoreria.
Precisar els conceptes de compte corrent i compte de crèdit i el seu ús en la gestió de tresoreria.
Saber calcular les comissions bancàries a cada tipus d’operació.
Durada de la unitat
16 Hores 25 Minuts
Contingut
Operacions de càlcul financer i comercial
Introducció
Mapa mental
Utilització de l’interès simple en operacions bàsiques de tresoreria
Llei de capitalització simple
L’interès simple
Càlcul del capital final
Càlcul del capital inicial
Càlcul dels interessos totals
Càlcul del tipus dinterès
Càlcul de la durada
Aplicació de linterès compost en operacions bàsiques de tresoreria
Capitalització composta
L’interès compost
Càlcul del capital final
Càlcul del capital inicial
Càlcul dels interessos totals:
Descompte simple
Càlcul del descompte comercial
Càlcul del descompte racional
Els comptes corrents
Concepte
Moviments
Procés d’obertura d’un compte bancari
Procediments de liquidació i càlcul d’interessos
Mètode hamburguès de liquidació
Compte de crèdit
Concepte
Moviments
Procediment de liquidació i càlcul d’interessos
Càlcul de Comissions bancàries
Comissions
Característiques
Hem après…
5 – UA5- Mitjans i terminis de presentació de la documentació
Objectiu
En aquesta unitat s’identifiquen els mitjans i els terminis de presentació de la documentació de cobrament o pagament davant de diferents destinataris públics o privats, d’acord amb la normativa vigent.

Distingir els organismes públics i privats davant els quals interposar els documents de cobrament o pagament, i l’Agència Tributària i la Seguretat Social són els organismes en què el ciutadà fa la majoria de les seves transaccions.
Es descriu com obtenir el certificat electrònic i per a què es pot fer servir.
Igualment, es descriu el procés de descàrrega des de les pàgines web dorganismes públics dimpresos de pagament a les administracions públiques.
Finalment, es descriuen els mecanismes de cobrament i pagament en entitats financeres i es detallen les transaccions que es poden fer a través de la banca en línia, incloent-hi els pagaments d’impostos a Hisenda i pagaments a la Seguretat Social.
Durada de la unitat
12 Hores 20 Minuts
Contingut
UA5 – Mitjans i terminis de presentació de la documentació
Introducció
Mapa conceptual
Formes de presentar la documentació sobre cobraments i pagaments
Organismes als quals cal presentar documentació
Agència Tributària
Empresaris Individuals i professionals
Empreses
Seguretat Social: Sistema RED
Què és el Sistema RED?
Accés al sistema RED Online
Qui està obligat a donar-se d’alta al sistema RED?
Sistema de Liquidació Directa
Comunicació en línia de la contractació laboral: contract@
Presentació de la documentació a través d’Internet
Certificat d’usuari
Què és el certificat digital?
Per què serveix el certificat digital?
Certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre
Com obtenir el certificat digital?
Obtenir certificat digital de representant
Terminis per a la presentació del pagament
Pagaments Seguretat Social
Pagaments Agència Tributària
Cerca d’informació sobre terminis de presentació a les pàgines web d’Hisenda i de la seguretat social
Descàrrega de programes d’ajuda per a l’emplenament de documents de pagament
Accés a la descàrrega de programes d’ajuda
Confecció d’impostos mitjançant programa de comptabilitat
Utilització de mecanismes de pagament en entitats financeres i utilització de banca en línia
Accés la Banca online
Pagament d’impostos i assegurances socials mitjançant la banca en línia
Hem après…

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “MF0979_2 GESTIÓ OPERATIVA DE TRESORERIA”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

MF0979_2 GESTIÓ OPERATIVA DE TRESORERIA

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Tindràs acompanyament personalitzat i podràs resoldre els teus dubtes amb professionals especialitzats de l’administració i finances, t’oferiran suport integral, feedback mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

En finalitzar el curs l’alumnat serà capaç de realitzar les gestions administratives de tresoreria, i serà capaç de:

  • Identificar la normativa mercantil i fiscal que regula els instruments financers i els documents de cobrament i pagament, així com les entitats vinculades a la seva emissió.
  • Confeccionar els documents de cobrament i pagament aplicant la normativa mercantil i fiscal, utilitzant mitjans convencionals i telemàtics, i registrar-los als llibres corresponents.
  • Aplicar els mètodes i les funcions del control de la tresoreria detectant les desviacions produïdes i identificant les conseqüències de la seva no-aplicació.
  • Realitzar els càlculs corresponents a la gestió de tresoreria utilitzant mitjans convencionals i informàtics.
  • Identificar els mitjans i els terminis de presentació de la documentació de cobrament o pagament davant de diferents destinataris públics o privats, d’acord amb la normativa vigent.

Dirigit a:

Aquest mòdul va dirigit a aquells professionals que exerceixen la seva activitat a l’àrea d’administració, recursos humans, comptabilitat o financera, de qualsevol empresa, tant pública com privada, realitzant les funcions a instància d’un responsable superior qui, depenent del grau de desenvolupament de aquesta pot ser una única persona o el responsable de cadascun dels departaments (comercial, tresoreria, comptabilitat, recursos humans) o aquelles persones en què ells deleguin. També es podrà desenvolupar activitat en assessories laborals, gestories i/o empreses consultores o serveis, així com entitats del sector financer i dassegurances.

 


 

Durada:

90 Hores.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – UA1- Normativa mercantil i fiscal dels Instruments Financers
Objectiu
Distingir les organitzacions, les entitats i les empreses vinculades a l’emissió dels documents de cobrament i pagament.
Descriure les característiques i la finalitat dels productes i serveis financers bàsics a les empreses.
Descriure la finalitat i el contingut dels diferents documents de cobrament i pagament mercantils.
Identifiquen els aspectes bàsics de la normativa mercantil que permet emplenar els documents de cobrament i pagament.
Descriure com es realitzen les autoliquidacions dels principals impostos, s’identifiquen els documents d’autoliquidació dels tributs que siguin procedents, descrivint-ne el contingut.
Durada de la unitat
29 Hores
Contingut
Normativa mercantil i fiscal dels Instruments Financers
Introducció
Introducció a la primera unitat d’aprenentatge
Mapa conceptual
Intermediaris financers i Agents econòmics
Definició i paper i classificació segons les directrius de la CEE
El sistema financer
Banc d’Espanya
Banca Privada
Caixes d’Estalvi
Companyies d’assegurances
Fons de pensions
La Seguretat Social
Extensió del camp daplicació de la Seguretat Social
Obligatorietat i abast de l’afiliació
Societats i fons d’inversió
Fons d’inversió
Les societats dinversió
Bancs Hipotecaris
Característiques i finalitat dels instruments financers al servei de lempresa
Crèdits en compte corrent
Prestem
Préstecs i crèdits al consum
Préstecs amb garantia hipotecària
Descompte bancari i descompte comercial
Leasing
Rènting
Factoring
Característiques del Factoring:
Tipus de factoring
La Llei canviària i del xec
Requisits formals
Xecs Nominatius “a l’ordre”, Xecs Nominatius “no a l’ordre” i Xecs Al portador
Data d’emissió i venciment
Conformació, creuat i transmissió
Xec conformat
Del xec creuat i del xec per abonar en compte
Transmissió i endós
Coneixement del seu poder executiu i la fiscalitat
Poder executiu del xec
Tractament fiscal dels xecs
La lletra de canvi
Requisits formals; defectes de forma
Lliurament
Data d’emissió i venciment
Clàusules
Acceptació, aval, transmissió (endós i cessió)
De l’acceptació
De l’aval
De l’endós
Fiscalitat de la lletra de canvi
El pagaré
Definició del pagaré
Reconéixer-ne les característiques
Data d’emissió i venciment
Diferències i analogies amb la lletra de canvi
Fiscalitat del pagaré
Altres mitjans de cobrament i pagament. Característiques i finalitat
El rebut domiciliat
La transferència bancària
Remeses electròniques
Identificació de tributs i impostos
Identificació de declaracions d´IVA
Formes de presentació de la declaració:
Termini de presentació:
Qüestions generals
Com emplenar la declaració d’IVA per a la presentació en paper
Identificació de declaracions de IRPF
Model 111
Hem après…
2 – UA2- Documents de cobrament i pagament en la gestió de Tresoreria
Objectiu
Estudiar com es confeccionen els documents de cobrament i pagament aplicant la normativa mercantil i fiscal, fent servir mitjans convencionals i telemàtics.

Per tal d’aprendre a emplenar els llibres registres, descriurem les característiques dels llibres registre dels mitjans de cobrament i pagament.

Es realitzen nombroses referències, identificant les funcions de les aplicacions informàtiques de gestió financera en línia, així com l’ús de la banca en línia.

De manera pràctica es plantegen diferents exercicis per establir en cada cas les possibilitats de presentació convencional i/o telemàtica del pagament; identificar el document fiscal o mercantil, convencional i/o telemàtic, a emplenar; emplenar cada document de manera convencional o telemàtica d’acord amb la normativa legal que el regula i fer les anotacions corresponents als moviments en format convencional i informàtic.

Durada de la unitat
17 Hores 10 Minuts
Contingut
UA2- Documents de cobrament i pagament en la gestió de Tresoreria
Introducció
Mapa conceptual
Documents de cobrament i pagament en forma convencional o telemàtica
Rebuts domiciliats en línia i confecció de remeses
Rebuts domiciliats online
Confecció de remeses
Intervinents en una operació de remesa:
Model de rebut en paper
Transferències online
Preparació de transferències online per a la posterior signatura
Registre d’una transferència
Confecció de xecs
Consells pràctics de mesures de seguretat per a la confecció de xecs
Confecció de pagarés
Confecció a través de Factusol
Registre d’un pagaré
Identificació d’operacions financeres bàsiques en la gestió de cobraments i pagaments
Operacions de Factoring
Confirming de clients
Gestió d’efectes
Passos en la gestió de cobraments
Incidències
Devolucions d’efectes
Emplenament de llibres registres
De xecs
Obtenció llibre de xecs FACTUSOL
Registre d’un xec
Impressió llibre de Xecs
Llibre Registre de Pagarés
Obtenció llibre de pagarés FACTUSOL
Registre d’un pagaré
Impressió llibre de Pagarés
Llibre registre de transferències
Obtenció llibre de Transferències FACTUSOL
Registre d’una transferència
Impressió llibre de Transferències
Targetes de crèdit i de dèbit
Identificació, Punteig de moviments en targetes i Conciliació de moviments en targetes
Com funciona la conciliació de targetes de crèdit?
Gestió de tresoreria a través de banca online
Consulta d’extractes
Obtenció i emplenament de documents oficials a través d’Internet
Resum
3 – UA3- Mètodes bàsics de control de Tresoreria
Objectiu
Definir el pressupost de tresoreria, detallant els diferents tipus de pressuposts existents i el contingut que cal tenir en compte per a la seva elaboració, incloent als recursos una plantilla model en Excel. També es detalla el procediment per fer les previsions i el control de tresoreria a través d’un programa comptable.

Cal el concepte d’arqueig de caixa, i s’estableix el procediment que cal seguir per fer el recompte dels diners i fer la comparació amb les anotacions del llibre de caixa. Així mateix s’explica com acarar el resultat de l’arqueig amb els registres al llibre de caixa i com documentar les diferències trobades proposant solucions.

S’especifica la finalitat i el procediment per portar el llibre de bancs, tant amb un programa comptable com mitjançant un full de càlcul.

I finalment es detalla com s’ha de realitzar la conciliació bancària, i com identificar les diferències i les anomalies trobades entre el contingut dels extractes bancaris, els registres del llibre de bancs i la documentació suport, tant amb un programa comptable com a través d’un full de càlcul.

Durada de la unitat
15 Hores 05 Minuts
Contingut
UA3- Mètodes bàsics de control de Tresoreria
Introducció
Mapa conceptual
El pressupost de tresoreria
Finalitat del pressupost de tresoreria
Característiques d’un pressupost
Elaboració d’un pressupost senzill
Càlcul de les previsions de tresoreria amb ús de programes de comptabilitat
Efectes a cobrar
Efectes a pagar
Xecs i pagarés
Transferències
Llistat de previsions de tresoreria
Aprovació del pressupost
El llibre de Caixa
Finalitat i procediment
L’arqueig de caixa
Punteig de moviments al llibre de caixa i Quadre amb la comptabilitat
El llibre de Bancs
Finalitat i Procediment
Llibre de Bancs en programa de comptabilitat
Conciliació als llibres de bancs i quadri amb la comptabilitat
Conciliació bancària amb quadern 43
Principis d’integritat, responsabilitat i confidencialitat en la gestió i el control de tresoreria
Hem après
4 – UA4 – Operacions de càlcul financer i comercial
Objectiu
Realitzar els càlculs corresponents a la gestió de tresoreria utilitzant mitjans convencionals i informàtics.
Precisar el concepte dinterès simple i compost i la seva utilització en les operacions de gestió de tresoreria.
Precisar el concepte de descompte d’efectes i la utilització en la gestió de tresoreria.
Precisar els conceptes de compte corrent i compte de crèdit i el seu ús en la gestió de tresoreria.
Saber calcular les comissions bancàries a cada tipus d’operació.
Durada de la unitat
16 Hores 25 Minuts
Contingut
Operacions de càlcul financer i comercial
Introducció
Mapa mental
Utilització de l’interès simple en operacions bàsiques de tresoreria
Llei de capitalització simple
L’interès simple
Càlcul del capital final
Càlcul del capital inicial
Càlcul dels interessos totals
Càlcul del tipus dinterès
Càlcul de la durada
Aplicació de linterès compost en operacions bàsiques de tresoreria
Capitalització composta
L’interès compost
Càlcul del capital final
Càlcul del capital inicial
Càlcul dels interessos totals:
Descompte simple
Càlcul del descompte comercial
Càlcul del descompte racional
Els comptes corrents
Concepte
Moviments
Procés d’obertura d’un compte bancari
Procediments de liquidació i càlcul d’interessos
Mètode hamburguès de liquidació
Compte de crèdit
Concepte
Moviments
Procediment de liquidació i càlcul d’interessos
Càlcul de Comissions bancàries
Comissions
Característiques
Hem après…
5 – UA5- Mitjans i terminis de presentació de la documentació
Objectiu
En aquesta unitat s’identifiquen els mitjans i els terminis de presentació de la documentació de cobrament o pagament davant de diferents destinataris públics o privats, d’acord amb la normativa vigent.

Distingir els organismes públics i privats davant els quals interposar els documents de cobrament o pagament, i l’Agència Tributària i la Seguretat Social són els organismes en què el ciutadà fa la majoria de les seves transaccions.
Es descriu com obtenir el certificat electrònic i per a què es pot fer servir.
Igualment, es descriu el procés de descàrrega des de les pàgines web dorganismes públics dimpresos de pagament a les administracions públiques.
Finalment, es descriuen els mecanismes de cobrament i pagament en entitats financeres i es detallen les transaccions que es poden fer a través de la banca en línia, incloent-hi els pagaments d’impostos a Hisenda i pagaments a la Seguretat Social.
Durada de la unitat
12 Hores 20 Minuts
Contingut
UA5 – Mitjans i terminis de presentació de la documentació
Introducció
Mapa conceptual
Formes de presentar la documentació sobre cobraments i pagaments
Organismes als quals cal presentar documentació
Agència Tributària
Empresaris Individuals i professionals
Empreses
Seguretat Social: Sistema RED
Què és el Sistema RED?
Accés al sistema RED Online
Qui està obligat a donar-se d’alta al sistema RED?
Sistema de Liquidació Directa
Comunicació en línia de la contractació laboral: contract@
Presentació de la documentació a través d’Internet
Certificat d’usuari
Què és el certificat digital?
Per què serveix el certificat digital?
Certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre
Com obtenir el certificat digital?
Obtenir certificat digital de representant
Terminis per a la presentació del pagament
Pagaments Seguretat Social
Pagaments Agència Tributària
Cerca d’informació sobre terminis de presentació a les pàgines web d’Hisenda i de la seguretat social
Descàrrega de programes d’ajuda per a l’emplenament de documents de pagament
Accés a la descàrrega de programes d’ajuda
Confecció d’impostos mitjançant programa de comptabilitat
Utilització de mecanismes de pagament en entitats financeres i utilització de banca en línia
Accés la Banca online
Pagament d’impostos i assegurances socials mitjançant la banca en línia
Hem après…

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “MF0979_2 GESTIÓ OPERATIVA DE TRESORERIA”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt