Categoria 

Responsabilitat legal sanitària (SANP031PO)

La seguretat del pacient és una gran preocupació de la professió mèdica, així com també ho és el risc de reclamació per un presumpte defecte de praxi. És així que avui dia el nivell d’exigència de responsabilitat al professional sanitari no té res a veure amb èpoques passades. Tant és així que el nombre de reclamacions judicials s’ha anat incrementant de mica en mica amb el pas del temps, tant per via civil, com contenciós administrativa i fins i tot penal (si bé, aquestes últimes en menor mesura).

El grau d’exigència més gran al qual es veuen sotmesos els professionals sanitaris i conseqüentment l’augment dels nivells de responsabilitat no té l’origen en una sola causa. Per contra, les causes de l’increment de les demandes penals, així com en altres ordres, contra els professionals sanitaris són diverses i presenten variada naturalesa a l’origen. Un dels factors crucials ha estat l’actual despersonalització de la relació entre el professional sanitari i el pacient, passant de ser una relació de confiança a una relació jurídica, de tall mercantil, on el pacient mateix es mostra molt més conscienciat dels seus drets com usuari dun servei, en aquest cas el sanitari. Altres factors no menys importants es trobarien relacionats amb els grans avenços en medicina, el desenvolupament sociocultural que comporta un canvi d’actitud en els usuaris dels serveis sanitaris davant de la prestació dels mateixos, l’augment de les intervencions mèdiques, la qual cosa comporta també un augment de les probabilitats que es produeixin errors per part dels professionals sanitaris, etc.

Responsabilitat legal sanitària (SANP031PO)

La seguretat del pacient és una gran preocupació de la professió mèdica, així com també ho és el risc de reclamació per un presumpte defecte de praxi. És així que avui dia el nivell d’exigència de responsabilitat al professional sanitari no té res a veure amb èpoques passades. Tant és així que el nombre de reclamacions judicials s’ha anat incrementant de mica en mica amb el pas del temps, tant per via civil, com contenciós administrativa i fins i tot penal (si bé, aquestes últimes en menor mesura).

El grau d’exigència més gran al qual es veuen sotmesos els professionals sanitaris i conseqüentment l’augment dels nivells de responsabilitat no té l’origen en una sola causa. Per contra, les causes de l’increment de les demandes penals, així com en altres ordres, contra els professionals sanitaris són diverses i presenten variada naturalesa a l’origen. Un dels factors crucials ha estat l’actual despersonalització de la relació entre el professional sanitari i el pacient, passant de ser una relació de confiança a una relació jurídica, de tall mercantil, on el pacient mateix es mostra molt més conscienciat dels seus drets com usuari dun servei, en aquest cas el sanitari. Altres factors no menys importants es trobarien relacionats amb els grans avenços en medicina, el desenvolupament sociocultural que comporta un canvi d’actitud en els usuaris dels serveis sanitaris davant de la prestació dels mateixos, l’augment de les intervencions mèdiques, la qual cosa comporta també un augment de les probabilitats que es produeixin errors per part dels professionals sanitaris, etc.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

Adquirir els coneixements fonamentals sobre la responsabilitat civil i penal dels professionals així com els riscos legals existents en una organització sanitària, conscienciant sobre la importància que té el compliment o l’incompliment de la legislació en un centre sanitari per part de tots els professionals sanitaris.

Dirigit a:

Especialment adreçat a professionals de làmbit sanitari.

Durada:

120 H

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – Generalitats sobre la responsabilitat dels professionals medicosanitaris (I): personal sanitari i àmbit d’aplicació
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà una visió generalitzada, alhora que específica en cadascun dels seus diferents apartats, sobre la rellevància que té la responsabilitat mèdico-sanitària així com de tots aquells aspectes que engloba o amb els quals guarda estreta relació. Es veuran aspectes com ara:

El concepte de personal sanitari
Làmbit daplicació relacionat: Sistema Sanitari i Sectors
Durada de la unitat
6 Hores 35 Minuts
Contingut
Generalitats sobre la responsabilitat dels professionals medicosanitaris (I): personal sanitari i àmbit d’aplicació
Introducció
Marc conceptual
Concepte de Personal Sanitari
Dret Administratiu
L’Administració pública
Els principis de les administracions públiques
L’interès general
Els òrgans de lAdministració de lEstat
Els funcionaris públics
Poder executiu i Govern
Funcions de lAdministració pública
Seguretat Social
La prestació dassistència sanitària
Subjectes protegits
Tipus de prestacions
Denegació dassistència
Personal Sanitari
Concepte de funcionari
Concepte de personal sanitari
Àmbit d’aplicació
Sistema sanitari
Tipus de sistemes sanitaris
El Sistema Sanitari Espanyol
Sectors: primari, secundari i terciari
Sectors: privat i públic
Resum
2 – Generalitats sobre la responsabilitat dels professionals medicosanitaris (II): concepte i evolució de la responsabilitat civil mèdico-clínica
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà tota la informació bàsica i fonamental sobre la rellevància que té la responsabilitat civil mèdico-sanitària. Es veuran aspectes com ara:

Concepte de responsabilitat civil mèdico-sanitària
Evolució històrica de la responsabilitat civil mèdico-sanitària
Jurisprudència mèdico-sanitària
Durada de la unitat
4 Hores
Contingut
Generalitats sobre la responsabilitat dels professionals medicosanitaris (II): concepte i evolució de la responsabilitat civil mèdico-clínica
Marc Conceptual
Introducció a la responsabilitat civil mèdico-sanitària
Concepte de responsabilitat civil mèdico-clínica
Responsabilitat contractual i extracontractual
Evolució històrica de la responsabilitat civil mèdico-sanitària
El jurament hipocràtic
Causes actuals de l’augment d’exigència de responsabilitat
Evolució del focus d’exigència de responsabilitat
Jurisprudència
Resum Sentència de 13 de juliol de 1987
Resum Sentència de 28 de març de 1983
Resum Sentència de 22 de juny de 1988
Resum Sentència de 24 de novembre de 1989
Resum Sentència de 17 de maig de 1993
Resum Sentència de 23 de febrer de 1994
Resum
3 – Generalitats sobre la responsabilitat dels professionals medicosanitaris (III): béns jurídics protegits i distinció culpa penal i culpa civil
Objectiu
En aquesta unitat, l’alumne obtindrà tota la informació bàsica i fonamental sobre els béns jurídics protegits així com de la distinció entre culpa civil i culpa penal. Es veuran aspectes com ara:

Concepte i tipus de béns jurídics protegits (especial referència a la salut com a bé protegit bàsic i fonamental)
La distinció entre la culpa civil i la culpa penal
Normativa aplicable respecte a l’exigència de responsabilitat sanitària
Vies de reclamació de responsabilitat legal a l’àmbit sanitari
Durada de la unitat
6 Hores
Contingut
Generalitats sobre la responsabilitat dels professionals medicosanitaris (III): béns jurídics protegits i distinció culpa penal i culpa civil
Marc Conceptual
Béns jurídics protegits
La salut de les persones
Concepte de salut
Bases polítiques de la promoció de la salut
Concepte ecològic de la salut
Concepte de bé jurídic
Principals postures sobre el bé jurídic
Béns jurídics individuals i col·lectius
Especial referència: El conflicte de béns jurídics protegits: la pàtria potestat i l’autonomia de la voluntat del menor madur
Especial consideració: Decisions al final de la vida
Importància de la reflexió ètica
Els judicis de valor no tècnics en la relació clínica
Decisions al final de la vida en relació amb la salut
Intervencions inadequades
El principi del doble efecte o del voluntari indirecte
Les cures pal·liatives
Nutrició i hidratació artificials: cures bàsiques o mesures terapèutiques?
Formulació duna regla general: el principi de proporcionalitat
Què entenem per limitació de l’esforç terapèutic?
Un cas sobre la limitació de lesforç terapèutic
Distinció entre culpa civil i culpa penal
Despersonalització de la relació sanitari-pacient
Normativa aplicable
Vies de reclamació de responsabilitat legal a l’àmbit sanitari
Via Penal
Via Civil
Via Administrativa
Culpa civil i Culpa penal
Resum
4 – Generalitats sobre la responsabilitat dels professionals medicosanitaris (IV): consentiment informat
Objectiu
En aquesta unitat, l’alumne obtindrà tota la informació bàsica i fonamental sobre el consentiment informat. Es veuran aspectes com ara:

Els antecedents del consentiment informat.
Les preferències del pacient.
El rebuig del coneixement de causa.
Les dificultats i els límits que planteja el consentiment informat.
Durada de la unitat
6 Hores 35 Minuts
Contingut
Generalitats sobre la responsabilitat dels professionals medicosanitaris (IV): consentiment informat
Marc Conceptual
Antecedents del consentiment informat
Introducció al consentiment informat
Les preferències del pacient
El consentiment informat com a procés comunicatiu
Fases del procés comunicatiu del CI
L’estil participatiu a la presa de decisions
L’estil assertiu del professional sanitari
Les preferències dels nens
Determinació de la maduresa del menor
El consentiment tàcit
La jurisprudència respecte del consentiment tàcit
Les creences motivades per la diversitat religiosa i cultural
El procediment del consentiment informat
Cas especial: el privilegi terapèutic
El rebuig del coneixement de causa
Especial consideració: Testimonis de Jehovà
Dificultats al consentiment informat
Límits del consentiment informat
Formulari exemple de consentiment informat
Jurisprudència relacionada amb el CI
Resum
5 – Generalitats sobre la responsabilitat dels professionals medicosanitaris (V): Lex Artis i determinacions sobre la història clínica
Objectiu
En aquesta unitat, l’alumne obtindrà tota la informació bàsica i fonamental sobre l’important concepte Lex Artis i la història clínica d’un pacient. Es veuran aspectes com ara:

Actuar en compliment d’un deure oa l’exercici legítim d’un dret, ofici o càrrec
Les regles deontològiques del professional sanitari
El deure la informació al pacient
La rellevància de la informació en els processos per danys al pacient
Determinacions sobre la Història Clínica: concepte, contingut, usos, finalitat, etc.
Durada de la unitat
5 Hores 05 Minuts
Contingut
Generalitats sobre la responsabilitat dels professionals medicosanitaris (V): Lex Artis i determinacions sobre la història clínica
Marc Conceptual
Lex Artis
Actuar en compliment d’un deure o en l’exercici legítim d’un dret, ofici o càrrec
Concepte de Lex Artis
El terme estàndard
Naturalesa de les regles que inclou la Lex Artis
Les regles deontològiques
El deure informació
Tipus d’informació
La rellevància de la informació en els processos per danys
Determinacions sobre la Història Clínica
Concepte d’història clínica
Contingut de la Història clínica
Usos de la Història clínica
La conservació de la documentació clínica
Drets daccés i custòdia
Casos pràctics
Cas pràctic 1: Accés a la història clínica per part dels treballadors socials
Cas pràctic 2: Accés a la història clínica amb fins judicials
Cas pràctic 3: Tractament de les anotacions subjectives
Cas pràctic 4: Accés a la història clínica per part dels membres de les forces i cossos de seguretat de l’Estat
Resum
6 – Responsabilitat penal (I): consideracions generals
Objectiu
En aquesta unitat, l’alumne obtindrà una visió integral sobre els aspectes principals relacionats amb l’àmbit del Dret Penal. Com no pot ser d’una altra manera, es tindran en compte tots aquells aspectes que influeixen directament en la responsabilitat penal en què pot incórrer el personal sanitari en l’exercici o no de les seves funcions.

Es veuran aspectes com ara:

El Dret Penal i els Instruments del control social juridicopenal (normes jurídiques i penals)
El concepte de delicte
Regles, valors i principis
El concepte de perill
El concepte de delicte així com també l’estructura i la classificació dels tipus penals. L’autoria i la participació
Durada de la unitat
5 Hores 20 Minuts
Contingut
Responsabilitat penal (I): consideracions generals
Marc conceptual
Introducció al Dret Penal
El nou Codi Penal i la seva incidència a les professions sanitàries
Instruments del control social juridicopenal
Normes
Normes jurídiques
Normes penals
Regles, principis i valors
Regles i principis
Principis i valors
Constitució: valors superiors i drets fonamentals
Els valors superiors
Drets fonamentals
Tipus de drets
Concepte de perill
Lesió i posada en perill
Tipus de delictes de perill
Concepte de delicte
Antijuricitat, Culpabilitat i Tipicitat
L’acció i l’omissió
El concepte d’acció
El concepte d’omissió
Estructura i classificació dels tipus penals
Autoria i participació
Autoria
Tipus d’autoria
Participació
Especial consideració: objecció de consciència
La tensió originada per l’objecció de consciència sanitària
Cas
Jurisprudència
Annex
Resum
7 – Responsabilitat penal (II): el dol en la conducta del personal sanitari
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà tota la informació bàsica i fonamental sobre tots aquells aspectes relacionats amb la conducta dolosa per part del personal sanitari.

Es veuran aspectes com ara:

El concepte de dol
Els elements i classes de dol
La importància de la distinció entre dol i imprudència
Jurisprudència relacionada
Durada de la unitat
6 Hores 45 Minuts
Contingut
Responsabilitat penal (II): el dol en la conducta del personal sanitari
Marc conceptual
Introducció a la responsabilitat penal
El principi dintervenció mínima
Concepte de dol
Elements
Element intel·lectual
Element volitiu
Classes
Dol directe
Dol eventual
Dol indirecte
Importància de la distinció entre dol i imprudència
Jurisprudència
El cas Leganès
Circumstàncies i fets
Descripció dels fets al Jutjat d’Instrucció
Conclusions del Jutge d’Instrucció (Jutjat d’Instrucc. núm. 7 de Leganés)
Sentència
El cas Maeso
Fets i circumstàncies
Fallada
Resum
Deduccions
El cas del Dr. Harold Shipman
Resum
8 – Responsabilitat penal (III): la imprudència a l’activitat sanitària
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà tota la informació bàsica i fonamental sobre tots aquells aspectes relacionats amb la imprudència del professional sanitari.

Es veuran aspectes com ara:

El concepte de imprudència professional
Les diferències existents entre la culpa professional i culpa del professional
El concepte de delicte imprudent
La infracció del deure de cura
Imprudència i treball en equip, fent especial referència al principi de confiança
Durada de la unitat
6 Hores 25 Minuts
Contingut
Responsabilitat penal (III): la imprudència a l’activitat sanitària
Marc conceptual
Introducció a la imprudència professional
Concepte d’imprudència professional
Crítiques al concepte
Culpa professional i culpa del professional
El concepte de delicte imprudent
La infracció del deure de cura
El concepte de cura objectiu
Nivell de previsibilitat objectiva
Les regles de cura
Tipus de regles de cura
El deure subjectiu de cura
Imprudència greu i lleu
Homicidi imprudent o lesions imprudents al fetus? La qüestió de l’objecte material del delicte
Imprudència i treball en equip: Principi de confiança
Principi de confiança
Treball en equip
La interdisciplinarietat
Avantatges del treball en equip
La comunicació a l’equip
L’estil assertiu
L’estil agressiu i l’estil passiu
Jurisprudència
Sentència Audiència Provincial de Múrcia de 3 d’Abril del 2012
Dades clíniques jurídiques
Reflexions dinterès
Altres sentències
Resum
9 – Responsabilitat penal (IV): relació entre consentiment del pacient i responsabilitat penal del personal sanitari
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà tota la informació bàsica i fonamental sobre tots aquells aspectes que es troben relacionats amb el consentiment informat i la relació que guarda amb la responsabilitat penal en què pot incórrer el professional sanitari quan aquest no és respectat.

Es veuran aspectes com ara:

L’evolució legislativa sobre el consentiment informat
Les excepcions al consentiment informat (quan la no actuació mèdica suposi un risc per a la salut pública o per a tercers; en casos d’urgència; i quan s’ha donat el consentiment per a una actuació mèdica i es planteja una altra connexa amb aquesta i per a la qual es té la certesa que si pogués, el malalt també ho atorgaria)
Casos en què el consentiment és determinant per imperatiu legal
Els possibles delictes en què pot incórrer el professional sanitari en actuar sense el consentiment
Durada de la unitat
4 Hores 40 Minuts
Contingut
Responsabilitat penal (IV): relació entre consentiment del pacient i responsabilitat penal del personal sanitari
Marc conceptual
El consentiment informat
L’evolució legislativa al consentiment
Orde Ministerial de 7 de juliol de 1972
Reial decret 2082/1978, de 25 d’agost
Constitució Espanyola (1978)
Carta de drets i deures dels pacients (1984)
Llei General de Sanitat (Llei 14/1986 de 25 d’abril de 1986)
Conveni d’Oviedo (1999)
Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica
Desenvolupament normatiu nacional després de la Llei 41/2002
Comissió central de Deontologia del Consell General de Metges dEspanya
Articles
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Excepcions al consentiment informat
Quan la no actuació mèdica suposi un risc per a la salut pública o per a tercers
En casos durgència
Quan s’ha donat el consentiment per a una actuació mèdica i se’n planteja una altra de connexa amb aquesta i per a la qual es té la certesa que si pogués, el malalt també l’atorgaria
Casos en què el consentiment és determinant per imperatiu legal
Trasplantaments inter vivos
Participació en assaigs clínics
Formes artificials de procreació
La càrrega de prova i consentiment informat
Delictes que es poden derivar d’actuar sense consentiment
Què passa si el pacient renuncia a rebre informació
Jurisprudència sobre consentiment informat
Sentència núm 943/2008, de 23 d’octubre (RJ/2008/5789)
Antecedents
Fonament de dret setè
Sentència núm. 488/2006 de 10 maig. RJ20062399
Antecedents
Fonament de dret quart
Resum Sentència de 1 febrer 2008. RJ20081349
Antecedents
Fonament de dret quart
Fonament de dret sisè
Resum
10 – Responsabilitat penal (V): la inhabilitació
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà tota la informació bàsica i fonamental sobre la pena o mesura de seguretat anomenada inhabilitació especial per a l’exercici de la professió, ofici o càrrec.

Es veuran aspectes com ara:

El concepte d’inhabilitació especial per a l’exercici de la professió ofici o càrrec així com la seva exposició al Codi Penal actual
Un breu repàs a la imprudència com a antecedent relacionat
La determinació de la pena diferenciant la regulació establerta al CP del 73 i la regulació del Codi del 95
La inhabilitació especial en relació amb les penes privatives de drets i les mesures de seguretat
Durada de la unitat
3 Hores 40 Minuts
Contingut
Responsabilitat penal (V): la inhabilitació
Marc conceptual
La imprudència com a antecedent
Imprudència greu i imprudència lleu
Especial consideració: el delicte d’avortament
Especial consideració: els delictes de manipulació genètica
La determinació de la pena: regulació establerta al CP del 73 i regulació del Codi del 95
La inhabilitació absoluta
Incidència al Codi Civil
Inhabilitació especial per a l’exercici de la professió ofici o càrrec
La inhabilitació especial al Codi Penal
Penes privatives de drets
Penes accessòries
Mesures de seguretat
Notícies relacionades
Presó per accedir a la Història Clínica de qui no és el seu pacient
Presó i inhabilitació per a un metge per consultar l’historial clínic de l’amant de la dona
Fins a 6 anys d’inhabilitació mèdica ‘per les canyes’ del preoperatori
Presó per a un fals cirurgià que no tenia la carrera però sí el doctorat
Cinc anys de presó per a un metge per falsificar receptes de Viagra
Resum
11 – Responsabilitat penal (VI): responsabilitat penal del personal mèdic-sanitari
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà una visió integral sobre aspectes fonamentals relacionats amb la responsabilitat penal del professional sanitari, així s’amplia i complementa tot el contingut vist en unitats anteriors.

Es veuran aspectes com ara:

L’activitat sanitària al Codi Penal Espanyol, tenint en compte la classificació basada en delictes comuns, delictes amb qualificació de la pena, delictes especials, etc.
Les diferents àrees de risc en responsabilitat professional mèdica (cirurgia vascular, psiquiatria, etc.)
Durada de la unitat
9 Hores 10 Minuts
Contingut
Responsabilitat penal (VI): responsabilitat penal del personal mèdic-sanitari
Marc conceptual
Introducció a la responsabilitat penal
Qualsevol resultat lesiu per a un pacient no sempre és determinant de responsabilitat per al personal sanitari
Jurisprudència
L’activitat sanitària al Codi Penal Espanyol
Delictes comuns
Delictes amb qualificació de la pena
Delictes especials
Altres tipus
Àrees de risc en responsabilitat professional mèdica
Especial consideració: responsabilitat per contagi del virus de la sida
Jurisprudència sobre la responsabilitat per contagi del virus de la SIDA
Notícies relacionades amb la responsabilitat sanitària al contagi del virus VIH
Anàlisi per risc
Anestesiologia i reanimació
Cirurgia bariàtrica
Cirurgia vascular
Endoscòpia digestiva
Ginecologia i obstetrícia
Procediments quirúrgics
Psiquiatria
Urologia
Resum
12 – Responsabilitat penal (VII): denegació i abandó d’assistència sanitària
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà tota la informació bàsica i fonamental sobre el delicte d’omissió del deure de socors .

Es veuran aspectes com ara:

La conducta típica: la denegació dassistència o labandonament dels serveis sanitaris.
El subjecte actiu (professional sanitari) i el subjecte passiu (es tracta de protegir els béns individuals el titular dels quals és la persona a qui es denega l’assistència sanitària)
Jurisprudència sobre això.
Durada de la unitat
5 Hores 45 Minuts
Contingut
Responsabilitat penal (VII): denegació i abandó d’assistència sanitària
Marc conceptual
El delicte d’omissió del deure d’auxili
Classificació del delicte de denegació d’auxili
Components
La conducta típica
Subjecte actiu
Subjecte passiu
Resultat de risc greu per a la salut de les persones
Jurisprudència referent al delicte d’omissió del deure d’auxili
Sentència del Tribunal Suprem, Sala Penal. 711/2008 de 28 de gener de 2008
Sentència
Antecedents
Fonaments de dret
Fallada
Audiència Provincial de Santa Creu de Tenerife, Apel·lació de Actuacions. AAP TF 2480/2010 de 10 de desembre de 2010
Fets
Raonaments jurídics
Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil i Penal (Granada) 7618/2007 del 26 d’abril del 2007
Antecedents de fet
Fonaments de dret
Fallada
Resum
13 – Responsabilitat penal (VIII): transgressió del secret professional
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà tota la informació bàsica i fonamental sobre tots aquells aspectes relacionats amb la transgressió del secret professional per part del professional sanitari.

Es veuran aspectes com ara:

Les diferències existents entre intimitat, privadesa i confidencialitat

El respecte a la confidencialitat del professional sanitari pel que fa a aquells reptes que aquesta presenta, la relació que guarda en la protecció a tercers així com el benestar públic, les possibles repercussions legals, què succeeix en aquells casos en què el professional sanitari té coneixement de la comissió d’un delicte i què passa si s’hi incompleix el respecte.
L’abast que suposa la revelació d’informació, quins són els límits de la mateixa, el significat de la comprensió i la determinació de la capacitat de decisió per part dels pacients, casos en què cal revelar els errors mèdics produïts i en què consisteixen els placebos.
Finalment veurem tot allò referent a la transgressió del secret professional, els tipus de responsabilitat professional per incompliment del secret professional i els dos delictes sobre això, per una banda el delicte de descobriment i el delicte de revelació i divulgació de secrets aliens.
Durada de la unitat
4 Hores 40 Minuts
Contingut
Responsabilitat penal (VIII): transgressió del secret professional
Marc conceptual
Intimitat, privadesa i confidencialitat
La confidencialitat del professional sanitari
El respecte a la confidencialitat mèdica
Reptes de la confidencialitat
La confidencialitat i la protecció a tercers
La confidencialitat i el benestar públic
Repercussions legals
El coneixement de la comissió d’un delicte
Per què cal respectar la confidencialitat?
L’incompliment de la confidencialitat
L’abast de la revelació d’informació
Els límits de la revelació
La comprensió
La determinació de la capacitat de decisió
La revelació dels errors mèdics
Els placebos
Transgressió del secret professional
El secret professional mèdic
Tipus de responsabilitat professional per incompliment del secret professional
El delicte de descobriment i el delicte de revelació i divulgació de secrets aliens
Delictes de revelació i divulgació de secrets aliens
Delictes de descobriment de secrets aliens
Jurisprudència
Sentència Tribunal Suprem (Sala 2a) de 4 d’abril del 2001
Sentència primera
Segona sentència
Resum
14 – Responsabilitat penal (IX): falsificació de certificats
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà tota la informació bàsica i fonamental sobre tots aquells aspectes relacionats amb la falsificació de certificats.

Es veuran aspectes com ara:

Els diferents documents mèdics (receptes, històries clíniques, informes mèdics d’alta, el consentiment informat, els informes mèdics i els certificats mèdics).
Els delictes de falsedat de documents.
El delicte de falsificació de certificats que es troba inclòs als anteriors.
Durada de la unitat
6 Hores 30 Minuts
Contingut
Responsabilitat penal (IX): falsificació de certificats
Marc conceptual
Introducció als documents mèdics
Recepta
Història clínica
Informe mèdic d’alta
Consentiment informat
Parts mèdics
Certificats mèdics
Els delictes de falsedat de documents
El delicte de falsificació de certificats
El delicte d’estafa
Article 248
Article 249
Article 250
Article 251
Article 251 bis
Els elements del delicte d’estafa
L’engany
El concurs entre el delicte d¿estafa i la falsedat documental
Falsedat de documents públics, oficials o mercantils
Falsedat de documents privats
Jurisprudència
El cas Karlos
Fets provats
Fets dut a terme
Condemna
Resum
15 – Responsabilitat civil (I). Aspectes medicoclínics: l’acte mèdic i els deures del personal sanitari
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà una visió integral sobre aspectes fonamentals relacionats amb la responsabilitat civil del professional sanitari pel que fa a l’acte mèdic i els deures del personal sanitari.

Es veuran aspectes com ara:

La responsabilitat civil i els processos socials referits als ciutadans que afecten la professió mèdica.
L’acte mèdic i les característiques principals.
Els deures del professional sanitari, tenint en compte també els principis ètics que regeixen la professió i la comunicació a la relació assistencial.
La humanització necessària de l’atenció sociosanitària, analitzant temes que fan referència a l’actual model assistencial biopsicosocial, el rol humà, l’actitud professional, etc.
Durada de la unitat
8 Hores 30 Minuts
Contingut
Responsabilitat civil (I). Aspectes medicoclínics: l’acte mèdic i els deures del personal sanitari
Marc conceptual
Introducció a la responsabilitat civil
Evolució de la responsabilitat civil
Concepte de responsabilitat civil
Processos socials referits als ciutadans que afecten la professió mèdica
L’acte mèdic
Tipus d’actes mèdics
Característiques de l’acte mèdic
El diagnòstic
Medicina assistencial o curativa i medicina satisfactiva
Criteri d’imputació de la responsabilitat
Prova
Deures del professional sanitari
Principis ètics
La comunicació en la relació assistencial
Formes de divisió del treball
Deures
Nivell de diligència
Tipus de deures
La humanització necessària de l’atenció sociosanitària
El model assistencial biopsicosocial
El rol humà
Actitud professional
Qualitats professionals
Forma dactuació
Demostrar amabilitat i simpatia cap al pacient
Demostrar interès i eficàcia en l’exercici del seu treball
Escoltar el pacient
Facilitar informació
Tractar adequadament pacients insegurs
Tractar adequadament pacients parladors
Tractar adequadament pacients descontents
La relació assistencial
El suport psicològic
L’educació sanitària
Resum
16 – Responsabilitat civil (II). Aspectes medicoclínics: el consentiment informat
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà tota la informació bàsica i fonamental sobre el consentiment informat (CI) pel que fa a la responsabilitat civil que es pugui derivar de les actuacions del professional sanitari.

Es veuran aspectes com ara:

Introducció sobre la influència del canvi en la relació professional sanitari-pacient atesa l’aparició del CI.
L’evolució del desenvolupament autonòmic pel que fa al consentiment informat.
Els diferents elements que formen el consentiment informat com són la informació suficient, la voluntarietat i la competència i capacitat.
La responsabilitat derivada de l’incompliment d’un deure d’informació pel que fa tant a l’existència com a l’absència de danys.
Una especial referència a les intervencions quirúrgiques atesa la seva gran rellevància.
En què consisteixen les instruccions anticipades que fan extensiu el control personal sobre latenció mèdica quan una persona està discapacitada: el testament vital i el poder legal per a la cura mèdica.
També es farà menció de la presa de decisions per un substitut quan el pacient es troba incapacitat.
Situacions que guarden una rellevància especial amb la possible existència o no d’un consentiment informat, com ara l’ordre de no reanimació.
Durada de la unitat
5 Hores 35 Minuts
Contingut
Responsabilitat civil (II). Aspectes medicoclínics: el consentiment informat
Marc conceptual
Introducció sobre la influència del canvi en la relació professional sanitari-pacient en l’aparició del CI
Desenvolupament autonòmic sobre el CI
Els elements del consentiment informat
La informació suficient
Voluntarietat
Competència i capacitat
La competència
La capacitat
Responsabilitat derivada de l’incompliment d’un deure informació
Absència de danys
Existència de danys
La reparació del dany derivat de l’incompliment del deure informació
Les intervencions quirúrgiques
Instruccions anticipades
La planificació anticipada de lassistència sanitària desitjada
Què es pot incloure en un Document de Voluntats Anticipades (DVA)?
Estan obligats els facultatius a actuar d’acord amb allò expressat en aquest document?
El testament vital
Què és el testament vital
Requisits per a la validesa del testament vital
Manifestació de preferències
El poder legal durador per a la cura mèdica
Què és el poder legal durador per a la cura mèdica
Elecció del representant
El poder conjunt
Cancel·lament
Circumstàncies especials
El procediment a les instruccions anticipades
La presa de decisions en els pacients discapacitats mentals
Els representants i la presa de decisions
El principi de representació
L’ordre de no reanimació
Què és l’ordre de no reanimació
Què és la reanimació
La no reanimació cardiopulmonar (RCP)
Les ordres de no reanimar al quiròfan
Repercussions legals de la renúncia al suport vital
La importància de les instruccions anticipades
La unitat de cures pal·liatives
Resum
17 – Responsabilitat civil (III). Aspectes medicoclínics: responsabilitat civil en matèria de consum
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà tota la informació bàsica i fonamental sobre tots aquells aspectes relacionats amb la responsabilitat civil en matèria de consum.

Es veuran aspectes com ara:

L’Administració i la gestió sanitària.
En què consisteix el dret del consum així com aprofundir en la Llei general de consumidors i usuaris.
La responsabilitat de lAdministració pel que fa als serveis defectuosos que es proporcionen al ciutadà.
Com a cas especial de jurisprudència: el cas de l’oli de colza.
Durada de la unitat
4 Hores
Contingut
Responsabilitat civil (III). Aspectes medicoclínics: responsabilitat civil en matèria de consum
Marc conceptual
Introducció
Administració i gestió sanitària
Administració general
Administració regional
El dret del consum
Llei General de Consumidors i Usuaris
La publicitat a la medicina voluntària
Els serveis defectuosos al ciutadà
Responsabilitat per productes defectuosos a l’àmbit sanitari
Producte
Medicaments com a productes
Especial referència als medicaments defectuosos
Jurisprudència: el cas de l’oli de colza
Sentència
Resum
18 – Responsabilitat civil (IV). Aspectes medicoclínics: responsabilitat patrimonial de l’Administració
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà tota la informació bàsica i fonamental sobre tots aquells aspectes relacionats amb la responsabilitat patrimonial de l’Administració.

Es veuran aspectes com ara:

La responsabilitat professional per la via contenciosa administrativa, així com els tipus de procediments i el significat de lobligació de mitjans.
Les conseqüències derivades del funcionament normal i anormal (l’omissió i el retard, així com també la inversió de la càrrega de la prova).
Els casos en què es produeix l’alliberament de responsabilitat (força major o culpa de la víctima, l’assumpció de risc pel pacient i el resultat desproporcionat).
Finalment, variada jurisprudència sobre la sanitat pública i l’Administració.
Durada de la unitat
4 Hores 55 Minuts
Contingut
Responsabilitat civil (IV). Aspectes medicoclínics: responsabilitat patrimonial de l’Administració
Marc conceptual
Introducció
Responsabilitat professional per la via Contenciós Administratiu
Tipus de procediments
Procediment abreujat
Procediment ordinari
Obligació de mitjans
Conseqüències del funcionament normal i anormal
El funcionament anormal
El funcionament defectuós
L’omissió i el retard (manca de funcionament i funcionament tardà)
Inversió de la càrrega de la prova
El funcionament normal
Jurisprudència
Alliberament de responsabilitat
Força major o culpa de la víctima
L’assumpció de risc pel pacient
Resultat desproporcionat
Jurisprudència sobre la sanitat pública i Administració
Resum
19 – Responsabilitat civil (V). Aspectes juridicoprocessals: responsabilitat civil contractual i no contractual
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà una visió integral sobre aspectes fonamentals relacionats amb la responsabilitat civil de caràcter contractual i extracontractual en què pot incórrer el professional sanitari.

Es veuran aspectes com ara:

Les diferents tipologies de responsabilitat.
La responsabilitat contractual, així com els tipus d’obligacions i en què consisteix el contracte mèdic.
La responsabilitat extracontractual i aspectes com lacció i omissió, el nexe causal i el dany ocasionat.
Finalment, les principals diferències entre tots dos tipus de responsabilitat.
Durada de la unitat
3 Hores 25 Minuts
Contingut
Responsabilitat civil (V). Aspectes juridicoprocessals: responsabilitat civil contractual i no contractual
Marc conceptual
Tipologies de responsabilitat
El contracte mèdic
Medicina assistencial i medicina satisfactiva
Medicina satisfactiva: la cirurgia estètica
Tipus de contractes
Tipus d’obligacions
Obligació de resultat
Obligació de mitjans
Jurisprudència: Sentència nº 349/1994 de TS, Sala 1ª, del Civil, 25 d’Abril de 1994
Responsabilitat contractual
Responsabilitat extracontractual
Tres supòsits
Acció o omissió
Nexe causal
Dany
Principals diferències entre ambdós tipus de responsabilitat
Resum
20 – Responsabilitat civil (VI). Aspectes juridicoprocessals: assegurances en l’àmbit sanitari
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà una visió integral sobre aspectes fonamentals relacionats amb les asseguradores i les assegurances a l’àmbit sanitari.

Es veuran aspectes com ara:

Una introducció a la seguretat del pacient i del professional sanitari.
En què consisteix la reparació del mal.
El sistema dassegurament.
En què consisteix la pòlissa de responsabilitat professional mèdica (RPM).
La responsabilitat de les companyies asseguradores a l’assegurança de cobertura sanitària.
Durada de la unitat
4 Hores 05 Minuts
Contingut
Responsabilitat civil (VI). Aspectes juridicoprocessals: assegurances en l’àmbit sanitari
Marc conceptual
Introducció a la seguretat del pacient
Seguretat del pacient
Seguretat del professional sanitari
La reparació del dany
Valoració del dany: barems
Responsabilitat per actes de concessionaris i contractistes
El sistema d’assegurament
Pòlissa de responsabilitat professional mèdica (RPM)
La responsabilitat de les companyies asseguradores a l’assegurança de cobertura sanitària
La doctrina de la pèrdua d’oportunitat
Risc i incertesa a la pràctica mèdica
Risc i assegurament
La indemnització
Supòsit de defecte d’informació: el consentiment informat
Supòsit d’error en el control ecogràfic gestacional
Supòsit d’error o retard diagnòstic
Resum
21 – Responsabilitat civil (VII). Aspectes juridicoprocessals: la culpa i la seva prova. El mal
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà una visió integral sobre aspectes fonamentals relacionats amb la responsabilitat civil pel que fa a la culpa i la seva prova i també al mal.

Es veuran aspectes com ara:

Els elements i les formes de la culpa.
Els deures mèdics i la prova de la culpa.
La prova i la càrrega de prova.
Les característiques i els tipus de dany.
La indemnització o quantificació dels danys.
Durada de la unitat
3 Hores 50 Minuts
Contingut
Responsabilitat civil (VII). Aspectes juridicoprocessals: la culpa i la seva prova. El mal
Marc conceptual
Introducció
La culpa
Elements de la culpa
Deures mèdics
Deures relatius a la informació
Formes de culpa
La prova de la culpa
Tipus
La prova per primera impressió (Prima facie o Anscheinsbeweis)
Les coses parlen per si mateixes (Res ipsa loquitur)
La doctrina de la culpa virtual (Faute virtuelle)
​ La doctrina del dany desproporcionat
La doctrina de la distribució dinàmica de la càrrega de la prova
La prova
La càrrega de prova
El mal
Característiques del dany
Tipus de danys
Dany patrimonial
Dany extrapatrimonial
La quantificació dels danys
Resum
22 – Responsabilitat civil (VIII). Aspectes juridicoprocessals: responsabilitat civil de determinats col·lectius
Objectiu
En aquesta unitat, l’alumne obtindrà una visió integral sobre aspectes fonamentals relacionats amb la responsabilitat civil de determinats col·lectius sanitaris.

Es veuran aspectes com ara:

L’ordenació de les professions sanitàries respecte a les normes generals i l’exercici de les professions sanitàries.
Les diferents estructures bàsiques de salut.
Els diferents col·lectius sanitaris i la responsabilitat dels mateixos.
Durada de la unitat
4 Hores 30 Minuts
Contingut
Responsabilitat civil (VIII) Aspectes juridicoprocessals: Responsabilitat civil de determinats col·lectius
Marc conceptual
Bioètica i deontologia professional
Bioètica
Deontologia professional
Els comitès dètica
L’ordenació de les professions sanitàries
Introducció
Normes generals
Objecte i àmbit daplicació
Professions sanitàries titulades
Professionals de l’àrea sanitària de formació professional
L’exercici de les professions sanitàries
Principis generals
Principis generals de la relació entre els professionals sanitaris i les persones ateses per ells
Llicenciats sanitaris
Diplomats sanitaris
Relacions interprofessionals i treball en equip
Gestió clínica a les organitzacions sanitàries
Investigació i docència
Estructures bàsiques de salut
Delimitació de la Zona de Salut
Centre de Salut
Equip d´Atenció Primària
Del Coordinador Mèdic
Funcions dels Equips dAtenció Primària
Jornada de treball
​ ​​ Coordinació de nivells
Del personal sanitari
De la provisió de vacants del personal sanitari
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Introducció a la responsabilitat dels diferents col·lectius
Els diferents col·lectius sanitaris

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Responsabilitat legal sanitària (SANP031PO)”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Responsabilitat legal sanitària (SANP031PO)

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals acompanyaran a l’alumne oferint un minuciós seguiment. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Objectiu

Adquirir els coneixements fonamentals sobre la responsabilitat civil i penal dels professionals així com els riscos legals existents en una organització sanitària, conscienciant sobre la importància que té el compliment o l’incompliment de la legislació en un centre sanitari per part de tots els professionals sanitaris.

Dirigit a:

Especialment adreçat a professionals de làmbit sanitari.

Durada:

120 H

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

1 – Generalitats sobre la responsabilitat dels professionals medicosanitaris (I): personal sanitari i àmbit d’aplicació
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà una visió generalitzada, alhora que específica en cadascun dels seus diferents apartats, sobre la rellevància que té la responsabilitat mèdico-sanitària així com de tots aquells aspectes que engloba o amb els quals guarda estreta relació. Es veuran aspectes com ara:

El concepte de personal sanitari
Làmbit daplicació relacionat: Sistema Sanitari i Sectors
Durada de la unitat
6 Hores 35 Minuts
Contingut
Generalitats sobre la responsabilitat dels professionals medicosanitaris (I): personal sanitari i àmbit d’aplicació
Introducció
Marc conceptual
Concepte de Personal Sanitari
Dret Administratiu
L’Administració pública
Els principis de les administracions públiques
L’interès general
Els òrgans de lAdministració de lEstat
Els funcionaris públics
Poder executiu i Govern
Funcions de lAdministració pública
Seguretat Social
La prestació dassistència sanitària
Subjectes protegits
Tipus de prestacions
Denegació dassistència
Personal Sanitari
Concepte de funcionari
Concepte de personal sanitari
Àmbit d’aplicació
Sistema sanitari
Tipus de sistemes sanitaris
El Sistema Sanitari Espanyol
Sectors: primari, secundari i terciari
Sectors: privat i públic
Resum
2 – Generalitats sobre la responsabilitat dels professionals medicosanitaris (II): concepte i evolució de la responsabilitat civil mèdico-clínica
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà tota la informació bàsica i fonamental sobre la rellevància que té la responsabilitat civil mèdico-sanitària. Es veuran aspectes com ara:

Concepte de responsabilitat civil mèdico-sanitària
Evolució històrica de la responsabilitat civil mèdico-sanitària
Jurisprudència mèdico-sanitària
Durada de la unitat
4 Hores
Contingut
Generalitats sobre la responsabilitat dels professionals medicosanitaris (II): concepte i evolució de la responsabilitat civil mèdico-clínica
Marc Conceptual
Introducció a la responsabilitat civil mèdico-sanitària
Concepte de responsabilitat civil mèdico-clínica
Responsabilitat contractual i extracontractual
Evolució històrica de la responsabilitat civil mèdico-sanitària
El jurament hipocràtic
Causes actuals de l’augment d’exigència de responsabilitat
Evolució del focus d’exigència de responsabilitat
Jurisprudència
Resum Sentència de 13 de juliol de 1987
Resum Sentència de 28 de març de 1983
Resum Sentència de 22 de juny de 1988
Resum Sentència de 24 de novembre de 1989
Resum Sentència de 17 de maig de 1993
Resum Sentència de 23 de febrer de 1994
Resum
3 – Generalitats sobre la responsabilitat dels professionals medicosanitaris (III): béns jurídics protegits i distinció culpa penal i culpa civil
Objectiu
En aquesta unitat, l’alumne obtindrà tota la informació bàsica i fonamental sobre els béns jurídics protegits així com de la distinció entre culpa civil i culpa penal. Es veuran aspectes com ara:

Concepte i tipus de béns jurídics protegits (especial referència a la salut com a bé protegit bàsic i fonamental)
La distinció entre la culpa civil i la culpa penal
Normativa aplicable respecte a l’exigència de responsabilitat sanitària
Vies de reclamació de responsabilitat legal a l’àmbit sanitari
Durada de la unitat
6 Hores
Contingut
Generalitats sobre la responsabilitat dels professionals medicosanitaris (III): béns jurídics protegits i distinció culpa penal i culpa civil
Marc Conceptual
Béns jurídics protegits
La salut de les persones
Concepte de salut
Bases polítiques de la promoció de la salut
Concepte ecològic de la salut
Concepte de bé jurídic
Principals postures sobre el bé jurídic
Béns jurídics individuals i col·lectius
Especial referència: El conflicte de béns jurídics protegits: la pàtria potestat i l’autonomia de la voluntat del menor madur
Especial consideració: Decisions al final de la vida
Importància de la reflexió ètica
Els judicis de valor no tècnics en la relació clínica
Decisions al final de la vida en relació amb la salut
Intervencions inadequades
El principi del doble efecte o del voluntari indirecte
Les cures pal·liatives
Nutrició i hidratació artificials: cures bàsiques o mesures terapèutiques?
Formulació duna regla general: el principi de proporcionalitat
Què entenem per limitació de l’esforç terapèutic?
Un cas sobre la limitació de lesforç terapèutic
Distinció entre culpa civil i culpa penal
Despersonalització de la relació sanitari-pacient
Normativa aplicable
Vies de reclamació de responsabilitat legal a l’àmbit sanitari
Via Penal
Via Civil
Via Administrativa
Culpa civil i Culpa penal
Resum
4 – Generalitats sobre la responsabilitat dels professionals medicosanitaris (IV): consentiment informat
Objectiu
En aquesta unitat, l’alumne obtindrà tota la informació bàsica i fonamental sobre el consentiment informat. Es veuran aspectes com ara:

Els antecedents del consentiment informat.
Les preferències del pacient.
El rebuig del coneixement de causa.
Les dificultats i els límits que planteja el consentiment informat.
Durada de la unitat
6 Hores 35 Minuts
Contingut
Generalitats sobre la responsabilitat dels professionals medicosanitaris (IV): consentiment informat
Marc Conceptual
Antecedents del consentiment informat
Introducció al consentiment informat
Les preferències del pacient
El consentiment informat com a procés comunicatiu
Fases del procés comunicatiu del CI
L’estil participatiu a la presa de decisions
L’estil assertiu del professional sanitari
Les preferències dels nens
Determinació de la maduresa del menor
El consentiment tàcit
La jurisprudència respecte del consentiment tàcit
Les creences motivades per la diversitat religiosa i cultural
El procediment del consentiment informat
Cas especial: el privilegi terapèutic
El rebuig del coneixement de causa
Especial consideració: Testimonis de Jehovà
Dificultats al consentiment informat
Límits del consentiment informat
Formulari exemple de consentiment informat
Jurisprudència relacionada amb el CI
Resum
5 – Generalitats sobre la responsabilitat dels professionals medicosanitaris (V): Lex Artis i determinacions sobre la història clínica
Objectiu
En aquesta unitat, l’alumne obtindrà tota la informació bàsica i fonamental sobre l’important concepte Lex Artis i la història clínica d’un pacient. Es veuran aspectes com ara:

Actuar en compliment d’un deure oa l’exercici legítim d’un dret, ofici o càrrec
Les regles deontològiques del professional sanitari
El deure la informació al pacient
La rellevància de la informació en els processos per danys al pacient
Determinacions sobre la Història Clínica: concepte, contingut, usos, finalitat, etc.
Durada de la unitat
5 Hores 05 Minuts
Contingut
Generalitats sobre la responsabilitat dels professionals medicosanitaris (V): Lex Artis i determinacions sobre la història clínica
Marc Conceptual
Lex Artis
Actuar en compliment d’un deure o en l’exercici legítim d’un dret, ofici o càrrec
Concepte de Lex Artis
El terme estàndard
Naturalesa de les regles que inclou la Lex Artis
Les regles deontològiques
El deure informació
Tipus d’informació
La rellevància de la informació en els processos per danys
Determinacions sobre la Història Clínica
Concepte d’història clínica
Contingut de la Història clínica
Usos de la Història clínica
La conservació de la documentació clínica
Drets daccés i custòdia
Casos pràctics
Cas pràctic 1: Accés a la història clínica per part dels treballadors socials
Cas pràctic 2: Accés a la història clínica amb fins judicials
Cas pràctic 3: Tractament de les anotacions subjectives
Cas pràctic 4: Accés a la història clínica per part dels membres de les forces i cossos de seguretat de l’Estat
Resum
6 – Responsabilitat penal (I): consideracions generals
Objectiu
En aquesta unitat, l’alumne obtindrà una visió integral sobre els aspectes principals relacionats amb l’àmbit del Dret Penal. Com no pot ser d’una altra manera, es tindran en compte tots aquells aspectes que influeixen directament en la responsabilitat penal en què pot incórrer el personal sanitari en l’exercici o no de les seves funcions.

Es veuran aspectes com ara:

El Dret Penal i els Instruments del control social juridicopenal (normes jurídiques i penals)
El concepte de delicte
Regles, valors i principis
El concepte de perill
El concepte de delicte així com també l’estructura i la classificació dels tipus penals. L’autoria i la participació
Durada de la unitat
5 Hores 20 Minuts
Contingut
Responsabilitat penal (I): consideracions generals
Marc conceptual
Introducció al Dret Penal
El nou Codi Penal i la seva incidència a les professions sanitàries
Instruments del control social juridicopenal
Normes
Normes jurídiques
Normes penals
Regles, principis i valors
Regles i principis
Principis i valors
Constitució: valors superiors i drets fonamentals
Els valors superiors
Drets fonamentals
Tipus de drets
Concepte de perill
Lesió i posada en perill
Tipus de delictes de perill
Concepte de delicte
Antijuricitat, Culpabilitat i Tipicitat
L’acció i l’omissió
El concepte d’acció
El concepte d’omissió
Estructura i classificació dels tipus penals
Autoria i participació
Autoria
Tipus d’autoria
Participació
Especial consideració: objecció de consciència
La tensió originada per l’objecció de consciència sanitària
Cas
Jurisprudència
Annex
Resum
7 – Responsabilitat penal (II): el dol en la conducta del personal sanitari
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà tota la informació bàsica i fonamental sobre tots aquells aspectes relacionats amb la conducta dolosa per part del personal sanitari.

Es veuran aspectes com ara:

El concepte de dol
Els elements i classes de dol
La importància de la distinció entre dol i imprudència
Jurisprudència relacionada
Durada de la unitat
6 Hores 45 Minuts
Contingut
Responsabilitat penal (II): el dol en la conducta del personal sanitari
Marc conceptual
Introducció a la responsabilitat penal
El principi dintervenció mínima
Concepte de dol
Elements
Element intel·lectual
Element volitiu
Classes
Dol directe
Dol eventual
Dol indirecte
Importància de la distinció entre dol i imprudència
Jurisprudència
El cas Leganès
Circumstàncies i fets
Descripció dels fets al Jutjat d’Instrucció
Conclusions del Jutge d’Instrucció (Jutjat d’Instrucc. núm. 7 de Leganés)
Sentència
El cas Maeso
Fets i circumstàncies
Fallada
Resum
Deduccions
El cas del Dr. Harold Shipman
Resum
8 – Responsabilitat penal (III): la imprudència a l’activitat sanitària
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà tota la informació bàsica i fonamental sobre tots aquells aspectes relacionats amb la imprudència del professional sanitari.

Es veuran aspectes com ara:

El concepte de imprudència professional
Les diferències existents entre la culpa professional i culpa del professional
El concepte de delicte imprudent
La infracció del deure de cura
Imprudència i treball en equip, fent especial referència al principi de confiança
Durada de la unitat
6 Hores 25 Minuts
Contingut
Responsabilitat penal (III): la imprudència a l’activitat sanitària
Marc conceptual
Introducció a la imprudència professional
Concepte d’imprudència professional
Crítiques al concepte
Culpa professional i culpa del professional
El concepte de delicte imprudent
La infracció del deure de cura
El concepte de cura objectiu
Nivell de previsibilitat objectiva
Les regles de cura
Tipus de regles de cura
El deure subjectiu de cura
Imprudència greu i lleu
Homicidi imprudent o lesions imprudents al fetus? La qüestió de l’objecte material del delicte
Imprudència i treball en equip: Principi de confiança
Principi de confiança
Treball en equip
La interdisciplinarietat
Avantatges del treball en equip
La comunicació a l’equip
L’estil assertiu
L’estil agressiu i l’estil passiu
Jurisprudència
Sentència Audiència Provincial de Múrcia de 3 d’Abril del 2012
Dades clíniques jurídiques
Reflexions dinterès
Altres sentències
Resum
9 – Responsabilitat penal (IV): relació entre consentiment del pacient i responsabilitat penal del personal sanitari
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà tota la informació bàsica i fonamental sobre tots aquells aspectes que es troben relacionats amb el consentiment informat i la relació que guarda amb la responsabilitat penal en què pot incórrer el professional sanitari quan aquest no és respectat.

Es veuran aspectes com ara:

L’evolució legislativa sobre el consentiment informat
Les excepcions al consentiment informat (quan la no actuació mèdica suposi un risc per a la salut pública o per a tercers; en casos d’urgència; i quan s’ha donat el consentiment per a una actuació mèdica i es planteja una altra connexa amb aquesta i per a la qual es té la certesa que si pogués, el malalt també ho atorgaria)
Casos en què el consentiment és determinant per imperatiu legal
Els possibles delictes en què pot incórrer el professional sanitari en actuar sense el consentiment
Durada de la unitat
4 Hores 40 Minuts
Contingut
Responsabilitat penal (IV): relació entre consentiment del pacient i responsabilitat penal del personal sanitari
Marc conceptual
El consentiment informat
L’evolució legislativa al consentiment
Orde Ministerial de 7 de juliol de 1972
Reial decret 2082/1978, de 25 d’agost
Constitució Espanyola (1978)
Carta de drets i deures dels pacients (1984)
Llei General de Sanitat (Llei 14/1986 de 25 d’abril de 1986)
Conveni d’Oviedo (1999)
Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica
Desenvolupament normatiu nacional després de la Llei 41/2002
Comissió central de Deontologia del Consell General de Metges dEspanya
Articles
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Excepcions al consentiment informat
Quan la no actuació mèdica suposi un risc per a la salut pública o per a tercers
En casos durgència
Quan s’ha donat el consentiment per a una actuació mèdica i se’n planteja una altra de connexa amb aquesta i per a la qual es té la certesa que si pogués, el malalt també l’atorgaria
Casos en què el consentiment és determinant per imperatiu legal
Trasplantaments inter vivos
Participació en assaigs clínics
Formes artificials de procreació
La càrrega de prova i consentiment informat
Delictes que es poden derivar d’actuar sense consentiment
Què passa si el pacient renuncia a rebre informació
Jurisprudència sobre consentiment informat
Sentència núm 943/2008, de 23 d’octubre (RJ/2008/5789)
Antecedents
Fonament de dret setè
Sentència núm. 488/2006 de 10 maig. RJ20062399
Antecedents
Fonament de dret quart
Resum Sentència de 1 febrer 2008. RJ20081349
Antecedents
Fonament de dret quart
Fonament de dret sisè
Resum
10 – Responsabilitat penal (V): la inhabilitació
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà tota la informació bàsica i fonamental sobre la pena o mesura de seguretat anomenada inhabilitació especial per a l’exercici de la professió, ofici o càrrec.

Es veuran aspectes com ara:

El concepte d’inhabilitació especial per a l’exercici de la professió ofici o càrrec així com la seva exposició al Codi Penal actual
Un breu repàs a la imprudència com a antecedent relacionat
La determinació de la pena diferenciant la regulació establerta al CP del 73 i la regulació del Codi del 95
La inhabilitació especial en relació amb les penes privatives de drets i les mesures de seguretat
Durada de la unitat
3 Hores 40 Minuts
Contingut
Responsabilitat penal (V): la inhabilitació
Marc conceptual
La imprudència com a antecedent
Imprudència greu i imprudència lleu
Especial consideració: el delicte d’avortament
Especial consideració: els delictes de manipulació genètica
La determinació de la pena: regulació establerta al CP del 73 i regulació del Codi del 95
La inhabilitació absoluta
Incidència al Codi Civil
Inhabilitació especial per a l’exercici de la professió ofici o càrrec
La inhabilitació especial al Codi Penal
Penes privatives de drets
Penes accessòries
Mesures de seguretat
Notícies relacionades
Presó per accedir a la Història Clínica de qui no és el seu pacient
Presó i inhabilitació per a un metge per consultar l’historial clínic de l’amant de la dona
Fins a 6 anys d’inhabilitació mèdica ‘per les canyes’ del preoperatori
Presó per a un fals cirurgià que no tenia la carrera però sí el doctorat
Cinc anys de presó per a un metge per falsificar receptes de Viagra
Resum
11 – Responsabilitat penal (VI): responsabilitat penal del personal mèdic-sanitari
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà una visió integral sobre aspectes fonamentals relacionats amb la responsabilitat penal del professional sanitari, així s’amplia i complementa tot el contingut vist en unitats anteriors.

Es veuran aspectes com ara:

L’activitat sanitària al Codi Penal Espanyol, tenint en compte la classificació basada en delictes comuns, delictes amb qualificació de la pena, delictes especials, etc.
Les diferents àrees de risc en responsabilitat professional mèdica (cirurgia vascular, psiquiatria, etc.)
Durada de la unitat
9 Hores 10 Minuts
Contingut
Responsabilitat penal (VI): responsabilitat penal del personal mèdic-sanitari
Marc conceptual
Introducció a la responsabilitat penal
Qualsevol resultat lesiu per a un pacient no sempre és determinant de responsabilitat per al personal sanitari
Jurisprudència
L’activitat sanitària al Codi Penal Espanyol
Delictes comuns
Delictes amb qualificació de la pena
Delictes especials
Altres tipus
Àrees de risc en responsabilitat professional mèdica
Especial consideració: responsabilitat per contagi del virus de la sida
Jurisprudència sobre la responsabilitat per contagi del virus de la SIDA
Notícies relacionades amb la responsabilitat sanitària al contagi del virus VIH
Anàlisi per risc
Anestesiologia i reanimació
Cirurgia bariàtrica
Cirurgia vascular
Endoscòpia digestiva
Ginecologia i obstetrícia
Procediments quirúrgics
Psiquiatria
Urologia
Resum
12 – Responsabilitat penal (VII): denegació i abandó d’assistència sanitària
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà tota la informació bàsica i fonamental sobre el delicte d’omissió del deure de socors .

Es veuran aspectes com ara:

La conducta típica: la denegació dassistència o labandonament dels serveis sanitaris.
El subjecte actiu (professional sanitari) i el subjecte passiu (es tracta de protegir els béns individuals el titular dels quals és la persona a qui es denega l’assistència sanitària)
Jurisprudència sobre això.
Durada de la unitat
5 Hores 45 Minuts
Contingut
Responsabilitat penal (VII): denegació i abandó d’assistència sanitària
Marc conceptual
El delicte d’omissió del deure d’auxili
Classificació del delicte de denegació d’auxili
Components
La conducta típica
Subjecte actiu
Subjecte passiu
Resultat de risc greu per a la salut de les persones
Jurisprudència referent al delicte d’omissió del deure d’auxili
Sentència del Tribunal Suprem, Sala Penal. 711/2008 de 28 de gener de 2008
Sentència
Antecedents
Fonaments de dret
Fallada
Audiència Provincial de Santa Creu de Tenerife, Apel·lació de Actuacions. AAP TF 2480/2010 de 10 de desembre de 2010
Fets
Raonaments jurídics
Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil i Penal (Granada) 7618/2007 del 26 d’abril del 2007
Antecedents de fet
Fonaments de dret
Fallada
Resum
13 – Responsabilitat penal (VIII): transgressió del secret professional
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà tota la informació bàsica i fonamental sobre tots aquells aspectes relacionats amb la transgressió del secret professional per part del professional sanitari.

Es veuran aspectes com ara:

Les diferències existents entre intimitat, privadesa i confidencialitat

El respecte a la confidencialitat del professional sanitari pel que fa a aquells reptes que aquesta presenta, la relació que guarda en la protecció a tercers així com el benestar públic, les possibles repercussions legals, què succeeix en aquells casos en què el professional sanitari té coneixement de la comissió d’un delicte i què passa si s’hi incompleix el respecte.
L’abast que suposa la revelació d’informació, quins són els límits de la mateixa, el significat de la comprensió i la determinació de la capacitat de decisió per part dels pacients, casos en què cal revelar els errors mèdics produïts i en què consisteixen els placebos.
Finalment veurem tot allò referent a la transgressió del secret professional, els tipus de responsabilitat professional per incompliment del secret professional i els dos delictes sobre això, per una banda el delicte de descobriment i el delicte de revelació i divulgació de secrets aliens.
Durada de la unitat
4 Hores 40 Minuts
Contingut
Responsabilitat penal (VIII): transgressió del secret professional
Marc conceptual
Intimitat, privadesa i confidencialitat
La confidencialitat del professional sanitari
El respecte a la confidencialitat mèdica
Reptes de la confidencialitat
La confidencialitat i la protecció a tercers
La confidencialitat i el benestar públic
Repercussions legals
El coneixement de la comissió d’un delicte
Per què cal respectar la confidencialitat?
L’incompliment de la confidencialitat
L’abast de la revelació d’informació
Els límits de la revelació
La comprensió
La determinació de la capacitat de decisió
La revelació dels errors mèdics
Els placebos
Transgressió del secret professional
El secret professional mèdic
Tipus de responsabilitat professional per incompliment del secret professional
El delicte de descobriment i el delicte de revelació i divulgació de secrets aliens
Delictes de revelació i divulgació de secrets aliens
Delictes de descobriment de secrets aliens
Jurisprudència
Sentència Tribunal Suprem (Sala 2a) de 4 d’abril del 2001
Sentència primera
Segona sentència
Resum
14 – Responsabilitat penal (IX): falsificació de certificats
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà tota la informació bàsica i fonamental sobre tots aquells aspectes relacionats amb la falsificació de certificats.

Es veuran aspectes com ara:

Els diferents documents mèdics (receptes, històries clíniques, informes mèdics d’alta, el consentiment informat, els informes mèdics i els certificats mèdics).
Els delictes de falsedat de documents.
El delicte de falsificació de certificats que es troba inclòs als anteriors.
Durada de la unitat
6 Hores 30 Minuts
Contingut
Responsabilitat penal (IX): falsificació de certificats
Marc conceptual
Introducció als documents mèdics
Recepta
Història clínica
Informe mèdic d’alta
Consentiment informat
Parts mèdics
Certificats mèdics
Els delictes de falsedat de documents
El delicte de falsificació de certificats
El delicte d’estafa
Article 248
Article 249
Article 250
Article 251
Article 251 bis
Els elements del delicte d’estafa
L’engany
El concurs entre el delicte d¿estafa i la falsedat documental
Falsedat de documents públics, oficials o mercantils
Falsedat de documents privats
Jurisprudència
El cas Karlos
Fets provats
Fets dut a terme
Condemna
Resum
15 – Responsabilitat civil (I). Aspectes medicoclínics: l’acte mèdic i els deures del personal sanitari
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà una visió integral sobre aspectes fonamentals relacionats amb la responsabilitat civil del professional sanitari pel que fa a l’acte mèdic i els deures del personal sanitari.

Es veuran aspectes com ara:

La responsabilitat civil i els processos socials referits als ciutadans que afecten la professió mèdica.
L’acte mèdic i les característiques principals.
Els deures del professional sanitari, tenint en compte també els principis ètics que regeixen la professió i la comunicació a la relació assistencial.
La humanització necessària de l’atenció sociosanitària, analitzant temes que fan referència a l’actual model assistencial biopsicosocial, el rol humà, l’actitud professional, etc.
Durada de la unitat
8 Hores 30 Minuts
Contingut
Responsabilitat civil (I). Aspectes medicoclínics: l’acte mèdic i els deures del personal sanitari
Marc conceptual
Introducció a la responsabilitat civil
Evolució de la responsabilitat civil
Concepte de responsabilitat civil
Processos socials referits als ciutadans que afecten la professió mèdica
L’acte mèdic
Tipus d’actes mèdics
Característiques de l’acte mèdic
El diagnòstic
Medicina assistencial o curativa i medicina satisfactiva
Criteri d’imputació de la responsabilitat
Prova
Deures del professional sanitari
Principis ètics
La comunicació en la relació assistencial
Formes de divisió del treball
Deures
Nivell de diligència
Tipus de deures
La humanització necessària de l’atenció sociosanitària
El model assistencial biopsicosocial
El rol humà
Actitud professional
Qualitats professionals
Forma dactuació
Demostrar amabilitat i simpatia cap al pacient
Demostrar interès i eficàcia en l’exercici del seu treball
Escoltar el pacient
Facilitar informació
Tractar adequadament pacients insegurs
Tractar adequadament pacients parladors
Tractar adequadament pacients descontents
La relació assistencial
El suport psicològic
L’educació sanitària
Resum
16 – Responsabilitat civil (II). Aspectes medicoclínics: el consentiment informat
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà tota la informació bàsica i fonamental sobre el consentiment informat (CI) pel que fa a la responsabilitat civil que es pugui derivar de les actuacions del professional sanitari.

Es veuran aspectes com ara:

Introducció sobre la influència del canvi en la relació professional sanitari-pacient atesa l’aparició del CI.
L’evolució del desenvolupament autonòmic pel que fa al consentiment informat.
Els diferents elements que formen el consentiment informat com són la informació suficient, la voluntarietat i la competència i capacitat.
La responsabilitat derivada de l’incompliment d’un deure d’informació pel que fa tant a l’existència com a l’absència de danys.
Una especial referència a les intervencions quirúrgiques atesa la seva gran rellevància.
En què consisteixen les instruccions anticipades que fan extensiu el control personal sobre latenció mèdica quan una persona està discapacitada: el testament vital i el poder legal per a la cura mèdica.
També es farà menció de la presa de decisions per un substitut quan el pacient es troba incapacitat.
Situacions que guarden una rellevància especial amb la possible existència o no d’un consentiment informat, com ara l’ordre de no reanimació.
Durada de la unitat
5 Hores 35 Minuts
Contingut
Responsabilitat civil (II). Aspectes medicoclínics: el consentiment informat
Marc conceptual
Introducció sobre la influència del canvi en la relació professional sanitari-pacient en l’aparició del CI
Desenvolupament autonòmic sobre el CI
Els elements del consentiment informat
La informació suficient
Voluntarietat
Competència i capacitat
La competència
La capacitat
Responsabilitat derivada de l’incompliment d’un deure informació
Absència de danys
Existència de danys
La reparació del dany derivat de l’incompliment del deure informació
Les intervencions quirúrgiques
Instruccions anticipades
La planificació anticipada de lassistència sanitària desitjada
Què es pot incloure en un Document de Voluntats Anticipades (DVA)?
Estan obligats els facultatius a actuar d’acord amb allò expressat en aquest document?
El testament vital
Què és el testament vital
Requisits per a la validesa del testament vital
Manifestació de preferències
El poder legal durador per a la cura mèdica
Què és el poder legal durador per a la cura mèdica
Elecció del representant
El poder conjunt
Cancel·lament
Circumstàncies especials
El procediment a les instruccions anticipades
La presa de decisions en els pacients discapacitats mentals
Els representants i la presa de decisions
El principi de representació
L’ordre de no reanimació
Què és l’ordre de no reanimació
Què és la reanimació
La no reanimació cardiopulmonar (RCP)
Les ordres de no reanimar al quiròfan
Repercussions legals de la renúncia al suport vital
La importància de les instruccions anticipades
La unitat de cures pal·liatives
Resum
17 – Responsabilitat civil (III). Aspectes medicoclínics: responsabilitat civil en matèria de consum
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà tota la informació bàsica i fonamental sobre tots aquells aspectes relacionats amb la responsabilitat civil en matèria de consum.

Es veuran aspectes com ara:

L’Administració i la gestió sanitària.
En què consisteix el dret del consum així com aprofundir en la Llei general de consumidors i usuaris.
La responsabilitat de lAdministració pel que fa als serveis defectuosos que es proporcionen al ciutadà.
Com a cas especial de jurisprudència: el cas de l’oli de colza.
Durada de la unitat
4 Hores
Contingut
Responsabilitat civil (III). Aspectes medicoclínics: responsabilitat civil en matèria de consum
Marc conceptual
Introducció
Administració i gestió sanitària
Administració general
Administració regional
El dret del consum
Llei General de Consumidors i Usuaris
La publicitat a la medicina voluntària
Els serveis defectuosos al ciutadà
Responsabilitat per productes defectuosos a l’àmbit sanitari
Producte
Medicaments com a productes
Especial referència als medicaments defectuosos
Jurisprudència: el cas de l’oli de colza
Sentència
Resum
18 – Responsabilitat civil (IV). Aspectes medicoclínics: responsabilitat patrimonial de l’Administració
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà tota la informació bàsica i fonamental sobre tots aquells aspectes relacionats amb la responsabilitat patrimonial de l’Administració.

Es veuran aspectes com ara:

La responsabilitat professional per la via contenciosa administrativa, així com els tipus de procediments i el significat de lobligació de mitjans.
Les conseqüències derivades del funcionament normal i anormal (l’omissió i el retard, així com també la inversió de la càrrega de la prova).
Els casos en què es produeix l’alliberament de responsabilitat (força major o culpa de la víctima, l’assumpció de risc pel pacient i el resultat desproporcionat).
Finalment, variada jurisprudència sobre la sanitat pública i l’Administració.
Durada de la unitat
4 Hores 55 Minuts
Contingut
Responsabilitat civil (IV). Aspectes medicoclínics: responsabilitat patrimonial de l’Administració
Marc conceptual
Introducció
Responsabilitat professional per la via Contenciós Administratiu
Tipus de procediments
Procediment abreujat
Procediment ordinari
Obligació de mitjans
Conseqüències del funcionament normal i anormal
El funcionament anormal
El funcionament defectuós
L’omissió i el retard (manca de funcionament i funcionament tardà)
Inversió de la càrrega de la prova
El funcionament normal
Jurisprudència
Alliberament de responsabilitat
Força major o culpa de la víctima
L’assumpció de risc pel pacient
Resultat desproporcionat
Jurisprudència sobre la sanitat pública i Administració
Resum
19 – Responsabilitat civil (V). Aspectes juridicoprocessals: responsabilitat civil contractual i no contractual
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà una visió integral sobre aspectes fonamentals relacionats amb la responsabilitat civil de caràcter contractual i extracontractual en què pot incórrer el professional sanitari.

Es veuran aspectes com ara:

Les diferents tipologies de responsabilitat.
La responsabilitat contractual, així com els tipus d’obligacions i en què consisteix el contracte mèdic.
La responsabilitat extracontractual i aspectes com lacció i omissió, el nexe causal i el dany ocasionat.
Finalment, les principals diferències entre tots dos tipus de responsabilitat.
Durada de la unitat
3 Hores 25 Minuts
Contingut
Responsabilitat civil (V). Aspectes juridicoprocessals: responsabilitat civil contractual i no contractual
Marc conceptual
Tipologies de responsabilitat
El contracte mèdic
Medicina assistencial i medicina satisfactiva
Medicina satisfactiva: la cirurgia estètica
Tipus de contractes
Tipus d’obligacions
Obligació de resultat
Obligació de mitjans
Jurisprudència: Sentència nº 349/1994 de TS, Sala 1ª, del Civil, 25 d’Abril de 1994
Responsabilitat contractual
Responsabilitat extracontractual
Tres supòsits
Acció o omissió
Nexe causal
Dany
Principals diferències entre ambdós tipus de responsabilitat
Resum
20 – Responsabilitat civil (VI). Aspectes juridicoprocessals: assegurances en l’àmbit sanitari
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà una visió integral sobre aspectes fonamentals relacionats amb les asseguradores i les assegurances a l’àmbit sanitari.

Es veuran aspectes com ara:

Una introducció a la seguretat del pacient i del professional sanitari.
En què consisteix la reparació del mal.
El sistema dassegurament.
En què consisteix la pòlissa de responsabilitat professional mèdica (RPM).
La responsabilitat de les companyies asseguradores a l’assegurança de cobertura sanitària.
Durada de la unitat
4 Hores 05 Minuts
Contingut
Responsabilitat civil (VI). Aspectes juridicoprocessals: assegurances en l’àmbit sanitari
Marc conceptual
Introducció a la seguretat del pacient
Seguretat del pacient
Seguretat del professional sanitari
La reparació del dany
Valoració del dany: barems
Responsabilitat per actes de concessionaris i contractistes
El sistema d’assegurament
Pòlissa de responsabilitat professional mèdica (RPM)
La responsabilitat de les companyies asseguradores a l’assegurança de cobertura sanitària
La doctrina de la pèrdua d’oportunitat
Risc i incertesa a la pràctica mèdica
Risc i assegurament
La indemnització
Supòsit de defecte d’informació: el consentiment informat
Supòsit d’error en el control ecogràfic gestacional
Supòsit d’error o retard diagnòstic
Resum
21 – Responsabilitat civil (VII). Aspectes juridicoprocessals: la culpa i la seva prova. El mal
Objectiu
En aquesta unitat l’alumne obtindrà una visió integral sobre aspectes fonamentals relacionats amb la responsabilitat civil pel que fa a la culpa i la seva prova i també al mal.

Es veuran aspectes com ara:

Els elements i les formes de la culpa.
Els deures mèdics i la prova de la culpa.
La prova i la càrrega de prova.
Les característiques i els tipus de dany.
La indemnització o quantificació dels danys.
Durada de la unitat
3 Hores 50 Minuts
Contingut
Responsabilitat civil (VII). Aspectes juridicoprocessals: la culpa i la seva prova. El mal
Marc conceptual
Introducció
La culpa
Elements de la culpa
Deures mèdics
Deures relatius a la informació
Formes de culpa
La prova de la culpa
Tipus
La prova per primera impressió (Prima facie o Anscheinsbeweis)
Les coses parlen per si mateixes (Res ipsa loquitur)
La doctrina de la culpa virtual (Faute virtuelle)
​ La doctrina del dany desproporcionat
La doctrina de la distribució dinàmica de la càrrega de la prova
La prova
La càrrega de prova
El mal
Característiques del dany
Tipus de danys
Dany patrimonial
Dany extrapatrimonial
La quantificació dels danys
Resum
22 – Responsabilitat civil (VIII). Aspectes juridicoprocessals: responsabilitat civil de determinats col·lectius
Objectiu
En aquesta unitat, l’alumne obtindrà una visió integral sobre aspectes fonamentals relacionats amb la responsabilitat civil de determinats col·lectius sanitaris.

Es veuran aspectes com ara:

L’ordenació de les professions sanitàries respecte a les normes generals i l’exercici de les professions sanitàries.
Les diferents estructures bàsiques de salut.
Els diferents col·lectius sanitaris i la responsabilitat dels mateixos.
Durada de la unitat
4 Hores 30 Minuts
Contingut
Responsabilitat civil (VIII) Aspectes juridicoprocessals: Responsabilitat civil de determinats col·lectius
Marc conceptual
Bioètica i deontologia professional
Bioètica
Deontologia professional
Els comitès dètica
L’ordenació de les professions sanitàries
Introducció
Normes generals
Objecte i àmbit daplicació
Professions sanitàries titulades
Professionals de l’àrea sanitària de formació professional
L’exercici de les professions sanitàries
Principis generals
Principis generals de la relació entre els professionals sanitaris i les persones ateses per ells
Llicenciats sanitaris
Diplomats sanitaris
Relacions interprofessionals i treball en equip
Gestió clínica a les organitzacions sanitàries
Investigació i docència
Estructures bàsiques de salut
Delimitació de la Zona de Salut
Centre de Salut
Equip d´Atenció Primària
Del Coordinador Mèdic
Funcions dels Equips dAtenció Primària
Jornada de treball
​ ​​ Coordinació de nivells
Del personal sanitari
De la provisió de vacants del personal sanitari
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Introducció a la responsabilitat dels diferents col·lectius
Els diferents col·lectius sanitaris

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Responsabilitat legal sanitària (SANP031PO)”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt