Categoria 

SSCE12 FRANCÈS A1

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Per l’obtenció del certificat de professionalitat l’alumne haurà de seguir el procés d’acreditació segons les convocatòries públiques – Consultar informació al Servei Públic d’Ocupació i Formació.

Gràcies a aquest curs gratuït adquiriràs la competència comunicativa en francès del nivell comú de referència MCERL relatiu a l’ A1 , és a dir, usuari bàsic, nivell d’accés, introducció o descobriment.

Curs de competències clau corresponent a la Família Professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat

 

 

SSCE12 FRANCÈS A1

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Per l’obtenció del certificat de professionalitat l’alumne haurà de seguir el procés d’acreditació segons les convocatòries públiques – Consultar informació al Servei Públic d’Ocupació i Formació.

Gràcies a aquest curs gratuït adquiriràs la competència comunicativa en francès del nivell comú de referència MCERL relatiu a l’ A1 , és a dir, usuari bàsic, nivell d’accés, introducció o descobriment.

Curs de competències clau corresponent a la Família Professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat

 

 

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals titulats. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.

 


Que t’ofereix:

Gràcies a aquest curs gratuït adquiriràs la competència comunicativa en francès del nivell comú de referència MCERL relatiu a l’ A1 , és a dir, usuari bàsic, nivell d’accés, introducció o descobriment.

Durada:

150 Hores

Metodología

On Line / Presencial

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

UNITAT DIDÀCTICA 1. CONTINGUTS LÈXICO-SEMÀNTICS
Identificació personal. Les fórmules de presentació i salutació.
Vocabulari relacionat amb l’aula i els ordinadors.
Els objectes personals/quotidians.
Relacions humanes i socials. La família.
Els països, les nacionalitats.
Les activitats quotidianes.
Vocabulari propi del lleure. Els esports.
Viatges. L´allotjament (mobles i equipament).
La ciutat (comerços i serveis).
Els mitjans de transport.
La localització, les accions de desplaçament.
La data, els mesos de l?any, les estacions.
La meteorologia.
El món del treball. les professions i les funcions dins l’empresa. els sectors dactivitat.
L´alimentació, la cuina.
La roba i els accessoris.
Les adreces electròniques.
Expressions usuals als mails.
Expressions telefòniques.
Els números.
El pes (quilo…), les mesures (metre…), les quantitats.
Exponents freqüents per a les funcions que es treballen (allô, çà va, voilà, s’il vous plaît, avec plaisir, désolé, excuses-moi…)
Camps associatius dels temes tractats.
Sinònims i antònims usuals.
Interjeccions dús freqüent.
Abreviatures, sigles i acrònims.
Falsos amics.
UNITAT DIDÀCTICA 2. CONTINGUTS GRAMATICALS
Pregària
– Concordança subjecte-verb.
– La interrogativa (Subjecte verb / “Est-ce que + S+V”/ Interrogatius + S+ V/ Pourriez-vous?
– La interrogativa: “Qui?”, “où”, “quand”, “quel(li), “combien”, “comment”; “est-ce que?”, “pourquoi?
– La interrogativa: Qui est-ce? / Qu’est-ce que c’est?
– La negació (“ne…pas /jamais; pas”).
– Estructures amb infinitiu (“pour…”).
– Formes impersonals (Il ja…; il faut…; Il est cinq heures).
– Els “presentatius” (C’est, ce sont, voici! voilà!).
– La coordinació amb les conjuncions més freqüents: (et, ou, mais, alors,).
– La subordinació amb les conjuncions més freqüents: (que, quand, pareix que, si).
Noms i adjectius
– El singular i el plural: cas general -s, i casos particulars dús molt freqüent: -l>aux, -s, -z, -x.
– El masculí i el femení en el vocabulari d’ús freqüent: cas general: -i casos particulars: -er>kère,-en>eenne,-eur>euse, -eur>trice, -on>onne, -f>veu , beau, vieux, roux, blanc.
– Els adjectius qualificatius (lloc i concordança).
– Els adjectius possessius (mon, ma mes, votre, vos) i demostratius (ce, cette, ces).
– Els adjectius ordinals (la première, el primer).
Determinants
– Articles determinats, indeterminats.
– Els “partitifs” (un litre de Xm uneix tranche de Y).
Pronoms
– Els pronoms personals (subjectes, toniques).
– Els pronoms interrogatius (où, quand, qui, comment)
Verbs
– El present (verbs auxiliars, regulars + usuals).
– El present “progressif” (“être en train de”).
– El futur “proche” (“je aneu + infinitiu…”).
– El “passé composé” amb “avoir”, amb “être” (alguns verbs).
– El “passé récent” (“je viens de + infinitiu…”).
– Els verbs modals et l’infinitiu (“devoir, pouvoir, vouloir”).
– L’imperatiu (alguns verbs).
– El condicional present de “politesse”, “je voudrais, j’aimerais, on pourrait avoir”.
– Els verbs pronominals.
Adverbis i locucions
– De quantitat (“un peu (de), beaucoup (de) pas de”).
– D’intensitat (très, trop).
– De lloc (“ici, là”).
– De temps (“maintenant, bientôt, demain”).
– De manera (“bé, malament”).
Connectors/preposicions
– Les preposicions de lloc (“à, un, de, chez, avec, dans”).
– Les preposicions de temps (“à 7h, el 2017”).
– Els “articulateurs” (“et, ou”).
UNITAT DIDÀCTICA 3. CONTINGUTS ORTOGRÀFICS
Copiar paraules habituals sobre dates, hores, preus… i expressions sobre temes habituals.
Lletrejar paraules aïllades referides a la seva identitat, senyes, telèfon, nacionalitat.
Representació gràfica de fonemes i sons.
Escriure expressions curtes amb relativa exactitud fonètica (encara que no necessàriament ortogràfica) de paraules curtes utilitzades de manera oral.
Escriure respectant l’accord “sujet-verbe” i l’”accord” entre el gènere i el nom i el grup nominal.
Els signes de puntuació.
Els signes dinterrogació i exclamació.
Els signes auxiliars (accents, ceda, apòstrof, dièresi, guió curt “trait d’union”).
Ús de majúscules en noms propis i de nacionalitat.
Signes dús comú: @, €.
UNITAT DIDÀCTICA 4. CONTINGUTS FONÈTICS I FONOLÒGICS
La pronunciació de les lletres de l’alfabet.
Les vocals, consonants, semi-vocals i semi-consonants.
El “e muet”.
La pronunciació de les consonants finals.
Les liaisons.
L’entonació interrogativa i negativa.
El masculí i femení dels adjectius.
Discriminació oral del masculí i femení.
L’élision.
L’accent i el ritme de la frase.
UNITAT DIDÀCTICA 5. CONTINGUTS SOCIOLINGÜÍSTICS I SOCIOCULTURALS
Les salutacions (“Bonjour Madame, Bonjour Monsieur…”).
L’ús del tu i vosté.
Les fórmules per convidar, donar les gràcies, i disculpar-se.
Les fórmules habituals a correus electrònics i telèfon.
UNITAT DIDÀCTICA 6. CONTINGUTS FUNCIONALS
Ús de les indicacions quotidianes de la classe de francès.
Apropar-se a algú i demanar alguna cosa.
Conèixer algú.
Presentar-se /informar-se sobre la identitat d’algú/ presentar algú.
Saludar/acomiadar-se/donar les gràcies/disculpar-se.
Demanar que repeteixi, que lletregi, que expliqui, que parli més a poc a poc.
Demanar i donar informació personal.
Concertar una cita (confirmar / avançar / retardar / anul·lar).
Felicitar / Expressar un desig.
Convidar / Oferir: rebutjar, acceptar, donar les gràcies
Demanar i donar explicacions sobre rutines, hàbits, agenda.
Demanar i donar notícies sobre algú.
Parlar dels gustos.
Parlar dels seus projectes.
Demanar informació sobre llocs / Descriure llocs.
Demanar informació sobre persones / Descriure persones.
Demanar informació sobre coses /Descriure coses.
Demanar /Donar instruccions, un itinerari.
Sol·licitar informació o ajut.
Comptar: preguntar i dir hora, horaris, preus, indicar la data
Expressar quantitats i mesures
Anar de compres, aconseguir un bé o servei.
Parlar sobre els diferents mitjans de transport i poder utilitzar-los.
Fer una reserva a un restaurant.
Demaneu en un restaurant.
Expressar acord, desacord, desconeixement.
Expressar una opinió, un desig, una intenció de fer o no alguna cosa.
Informar sobre rutines i hàbits, gustos, plans i decisions.
Descriure sensacions físiques: fred, calor.
Expressar actituds o sentiments davant de determinades situacions: alegria, tristesa, cansament, enuig…
Descriure una persona o una cosa.
Expressar l’obligació de fer alguna cosa, la prohibició.
Demanar i donar instruccions per fer alguna cosa o suggerir-ho.
Demanar i donar informació o ajuda sobre alguna cosa.
Demanar explicacions o aclariments sobre alguna cosa.
Demanar permís per fer alguna cosa.
Convidar a algú/acceptar/ rebutjar
Suggerir fer alguna cosa
Descriure experiències, accions i projectes referits a esdeveniments passats, presents i futurs.
UNITAT DIDÀCTICA 7. CONTINGUTS DISCURSIUS
Començar i acabar una conversa.
Marcadors per ordenar el discurs i contextualitzar en el temps i l’espai (alors, d’abord, ensuite, enfin…).
Alguns connectors simples del discurs com et, ou, parc que mai
Interrompre educadament per fer repetir.

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “SSCE12 FRANCÈS A1”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

SSCE12 FRANCÈS A1

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

  • Continguts actualitzats.
  • Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
  • Autoavaluacions i examen final.

Docents:

Docents professionals titulats. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.

 


Que t’ofereix:

Gràcies a aquest curs gratuït adquiriràs la competència comunicativa en francès del nivell comú de referència MCERL relatiu a l’ A1 , és a dir, usuari bàsic, nivell d’accés, introducció o descobriment.

Durada:

150 Hores

Metodología

On Line / Presencial

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Pla d'estudis

UNITAT DIDÀCTICA 1. CONTINGUTS LÈXICO-SEMÀNTICS
Identificació personal. Les fórmules de presentació i salutació.
Vocabulari relacionat amb l’aula i els ordinadors.
Els objectes personals/quotidians.
Relacions humanes i socials. La família.
Els països, les nacionalitats.
Les activitats quotidianes.
Vocabulari propi del lleure. Els esports.
Viatges. L´allotjament (mobles i equipament).
La ciutat (comerços i serveis).
Els mitjans de transport.
La localització, les accions de desplaçament.
La data, els mesos de l?any, les estacions.
La meteorologia.
El món del treball. les professions i les funcions dins l’empresa. els sectors dactivitat.
L´alimentació, la cuina.
La roba i els accessoris.
Les adreces electròniques.
Expressions usuals als mails.
Expressions telefòniques.
Els números.
El pes (quilo…), les mesures (metre…), les quantitats.
Exponents freqüents per a les funcions que es treballen (allô, çà va, voilà, s’il vous plaît, avec plaisir, désolé, excuses-moi…)
Camps associatius dels temes tractats.
Sinònims i antònims usuals.
Interjeccions dús freqüent.
Abreviatures, sigles i acrònims.
Falsos amics.
UNITAT DIDÀCTICA 2. CONTINGUTS GRAMATICALS
Pregària
– Concordança subjecte-verb.
– La interrogativa (Subjecte verb / “Est-ce que + S+V”/ Interrogatius + S+ V/ Pourriez-vous?
– La interrogativa: “Qui?”, “où”, “quand”, “quel(li), “combien”, “comment”; “est-ce que?”, “pourquoi?
– La interrogativa: Qui est-ce? / Qu’est-ce que c’est?
– La negació (“ne…pas /jamais; pas”).
– Estructures amb infinitiu (“pour…”).
– Formes impersonals (Il ja…; il faut…; Il est cinq heures).
– Els “presentatius” (C’est, ce sont, voici! voilà!).
– La coordinació amb les conjuncions més freqüents: (et, ou, mais, alors,).
– La subordinació amb les conjuncions més freqüents: (que, quand, pareix que, si).
Noms i adjectius
– El singular i el plural: cas general -s, i casos particulars dús molt freqüent: -l>aux, -s, -z, -x.
– El masculí i el femení en el vocabulari d’ús freqüent: cas general: -i casos particulars: -er>kère,-en>eenne,-eur>euse, -eur>trice, -on>onne, -f>veu , beau, vieux, roux, blanc.
– Els adjectius qualificatius (lloc i concordança).
– Els adjectius possessius (mon, ma mes, votre, vos) i demostratius (ce, cette, ces).
– Els adjectius ordinals (la première, el primer).
Determinants
– Articles determinats, indeterminats.
– Els “partitifs” (un litre de Xm uneix tranche de Y).
Pronoms
– Els pronoms personals (subjectes, toniques).
– Els pronoms interrogatius (où, quand, qui, comment)
Verbs
– El present (verbs auxiliars, regulars + usuals).
– El present “progressif” (“être en train de”).
– El futur “proche” (“je aneu + infinitiu…”).
– El “passé composé” amb “avoir”, amb “être” (alguns verbs).
– El “passé récent” (“je viens de + infinitiu…”).
– Els verbs modals et l’infinitiu (“devoir, pouvoir, vouloir”).
– L’imperatiu (alguns verbs).
– El condicional present de “politesse”, “je voudrais, j’aimerais, on pourrait avoir”.
– Els verbs pronominals.
Adverbis i locucions
– De quantitat (“un peu (de), beaucoup (de) pas de”).
– D’intensitat (très, trop).
– De lloc (“ici, là”).
– De temps (“maintenant, bientôt, demain”).
– De manera (“bé, malament”).
Connectors/preposicions
– Les preposicions de lloc (“à, un, de, chez, avec, dans”).
– Les preposicions de temps (“à 7h, el 2017”).
– Els “articulateurs” (“et, ou”).
UNITAT DIDÀCTICA 3. CONTINGUTS ORTOGRÀFICS
Copiar paraules habituals sobre dates, hores, preus… i expressions sobre temes habituals.
Lletrejar paraules aïllades referides a la seva identitat, senyes, telèfon, nacionalitat.
Representació gràfica de fonemes i sons.
Escriure expressions curtes amb relativa exactitud fonètica (encara que no necessàriament ortogràfica) de paraules curtes utilitzades de manera oral.
Escriure respectant l’accord “sujet-verbe” i l’”accord” entre el gènere i el nom i el grup nominal.
Els signes de puntuació.
Els signes dinterrogació i exclamació.
Els signes auxiliars (accents, ceda, apòstrof, dièresi, guió curt “trait d’union”).
Ús de majúscules en noms propis i de nacionalitat.
Signes dús comú: @, €.
UNITAT DIDÀCTICA 4. CONTINGUTS FONÈTICS I FONOLÒGICS
La pronunciació de les lletres de l’alfabet.
Les vocals, consonants, semi-vocals i semi-consonants.
El “e muet”.
La pronunciació de les consonants finals.
Les liaisons.
L’entonació interrogativa i negativa.
El masculí i femení dels adjectius.
Discriminació oral del masculí i femení.
L’élision.
L’accent i el ritme de la frase.
UNITAT DIDÀCTICA 5. CONTINGUTS SOCIOLINGÜÍSTICS I SOCIOCULTURALS
Les salutacions (“Bonjour Madame, Bonjour Monsieur…”).
L’ús del tu i vosté.
Les fórmules per convidar, donar les gràcies, i disculpar-se.
Les fórmules habituals a correus electrònics i telèfon.
UNITAT DIDÀCTICA 6. CONTINGUTS FUNCIONALS
Ús de les indicacions quotidianes de la classe de francès.
Apropar-se a algú i demanar alguna cosa.
Conèixer algú.
Presentar-se /informar-se sobre la identitat d’algú/ presentar algú.
Saludar/acomiadar-se/donar les gràcies/disculpar-se.
Demanar que repeteixi, que lletregi, que expliqui, que parli més a poc a poc.
Demanar i donar informació personal.
Concertar una cita (confirmar / avançar / retardar / anul·lar).
Felicitar / Expressar un desig.
Convidar / Oferir: rebutjar, acceptar, donar les gràcies
Demanar i donar explicacions sobre rutines, hàbits, agenda.
Demanar i donar notícies sobre algú.
Parlar dels gustos.
Parlar dels seus projectes.
Demanar informació sobre llocs / Descriure llocs.
Demanar informació sobre persones / Descriure persones.
Demanar informació sobre coses /Descriure coses.
Demanar /Donar instruccions, un itinerari.
Sol·licitar informació o ajut.
Comptar: preguntar i dir hora, horaris, preus, indicar la data
Expressar quantitats i mesures
Anar de compres, aconseguir un bé o servei.
Parlar sobre els diferents mitjans de transport i poder utilitzar-los.
Fer una reserva a un restaurant.
Demaneu en un restaurant.
Expressar acord, desacord, desconeixement.
Expressar una opinió, un desig, una intenció de fer o no alguna cosa.
Informar sobre rutines i hàbits, gustos, plans i decisions.
Descriure sensacions físiques: fred, calor.
Expressar actituds o sentiments davant de determinades situacions: alegria, tristesa, cansament, enuig…
Descriure una persona o una cosa.
Expressar l’obligació de fer alguna cosa, la prohibició.
Demanar i donar instruccions per fer alguna cosa o suggerir-ho.
Demanar i donar informació o ajuda sobre alguna cosa.
Demanar explicacions o aclariments sobre alguna cosa.
Demanar permís per fer alguna cosa.
Convidar a algú/acceptar/ rebutjar
Suggerir fer alguna cosa
Descriure experiències, accions i projectes referits a esdeveniments passats, presents i futurs.
UNITAT DIDÀCTICA 7. CONTINGUTS DISCURSIUS
Començar i acabar una conversa.
Marcadors per ordenar el discurs i contextualitzar en el temps i l’espai (alors, d’abord, ensuite, enfin…).
Alguns connectors simples del discurs com et, ou, parc que mai
Interrompre educadament per fer repetir.

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “SSCE12 FRANCÈS A1”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt