Categoria 

PLA GENERAL DE COMPTABILITAT – REGISTRES COMPTABLES

La Unitat Formativa UF0515 (pla general de comptabilitat) ha de servir com a guia pràctica perquè l’alumne aprengui a recopilar i registrar la majoria dels documents comptables d’una empresa:

  • Al primer tema del curs l’alumne coneixerà els aspectes fonamentals de la comptabilitat: patrimoni, comptes i procés comptable.
  • Els temes del 6è al 10è analitzen les principals operacions comptables de l’empresa: compres, vendes, cobraments, pagaments, etc.
  • Les dues darreres lliçons aprofundeixen en alguns aspectes de l’IVA i recopilen les operacions comptables que es fan en tancar l’exercici econòmic.

PLA GENERAL DE COMPTABILITAT – REGISTRES COMPTABLES

La Unitat Formativa UF0515 (pla general de comptabilitat) ha de servir com a guia pràctica perquè l’alumne aprengui a recopilar i registrar la majoria dels documents comptables d’una empresa:

  • Al primer tema del curs l’alumne coneixerà els aspectes fonamentals de la comptabilitat: patrimoni, comptes i procés comptable.
  • Els temes del 6è al 10è analitzen les principals operacions comptables de l’empresa: compres, vendes, cobraments, pagaments, etc.
  • Les dues darreres lliçons aprofundeixen en alguns aspectes de l’IVA i recopilen les operacions comptables que es fan en tancar l’exercici econòmic.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Tindràs acompanyament personalitzat i podràs resoldre els teus dubtes amb professionals especialitzats de l’administració i finances, t’oferiran suport integral, feedback mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Aquesta unitat formativa dotarà l’alumne, d’una manera didàctica i basada en la pràctica, de la formació necessària que li permeti recopilar i codificar els documents comptables per registrar-los posteriorment en l’aplicació informàtica de comptabilitat.

El Certificat de Professionalitat especifica això mateix a l’RP1 de la Unitat de Competència: UC0981_2 .

Dirigit a:

Aquelles persones que, sense coneixements de comptabilitat, vulguin aprendre els aspectes bàsics que els permetran registrar la major part dels documents comptables duna empresa.

 


 

Durada:

90 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – UA1- Documentació i normativa mercantil i comptable
Objectiu
Conèixer què és la comptabilitat i distingir les fases del procés comptable corresponent a un cicle econòmic complet, així com els llibres obligatoris i voluntaris previstos a la legislació espanyola en què es registra cadascuna.Identificar els diversos documents que s’utilitzen en transaccions econòmiques tipus que realitzen les organitzacions.

Durada de la unitat
9 Hores
Contingut
Documentació i normativa mercantil i comptable
Introducció
Mapa conceptual
La comptabilitat
Elaboració
Verificació
Comunicació
Anàlisi
Documentació mercantil i comptable
Tipus de documents-justificants mercantils i la seva interpretació
Documents que reflecteixen ingressos
Documents que reflecteixen despeses
Documents que reflecteixen moviments de tresoreria
Altres documents
Organització i arxiu dels documents mercantils
Documents físics
Documents digitals
Llibres comptables obligatoris i auxiliars
Llibres comptables principals
Llibres comptables auxiliars
Llibres registre
L’empresa: classes d’empreses
Segons l’activitat
Segons la procedència de capital
Segons la forma jurídica
Segons la seva mida
Segons el vostre àmbit d’actuació
Segons la quota de mercat
Conceptes bàsics: ingrés-cobrament; despesa-pagament
Ingrés-cobrament
Despesa-pagament
Hem après…
Exercicis
Exercici 1: fases de lactivitat comptable
Exercici 2: documents i justificants comptables
Exercici 3: documents i justificants comptables
Exercici 4: mots encreuats
2 – UA2- El patrimoni de l’empresa
Objectiu
Obtenir una idea clara i precisa de què és el patrimoni d’una empresa i quins en són els components. Conéixer els informes que representen el patrimoni d’una empresa: el balanç i l’inventari.

Durada de la unitat
7 Hores 10 Minuts
Contingut
El patrimoni de l’empresa
Introducció
Mapa conceptual
Concepte comptable del patrimoni
Inventari i masses patrimonials
Classes de masses patrimonials
L’equilibri patrimonial
Estructura del balanç de situació
Model oficial del balanç de situació
Supòsit comentat
Diferència entre inventari i balanç de situació
Hem après…
Exercicis
Exercici 1: béns, drets, obligacions i net patrimonial
Exercici 2: Inventari
Exercici 3: Balanç (de situació)
Exercici 4: qüestions sobre Inventari i Balanç
Exercici 5: mots encreuats
3 – UA3- Registres comptables (1): teoria dels comptes
Objectiu
Conèixer com es registren les variacions ocorregudes al patrimoni empresarial. Familiaritzar-se amb el Pla General de Comptabilitat.

Durada de la unitat
9 Hores 15 Minuts
Contingut
Registres comptables (1): teoria dels comptes
Introducció
Mapa conceptual
Linstrument de representació comptable: Teoria dels comptes
Concepte de càrrec i abonament
Comptes d’actiu-passiu
Exemple A: compte representatiu d’un bé (ACTIU)
Exemple B: compte representatiu d’un dret (ACTIU)
Exemple C: compte representatiu d’una obligació (PASSIU)
Exemple D: compte representatiu de patrimoni NET
Comptes de despeses i ingressos
Exemple A: compte representatiu d’una despesa
Exemple B: compte representatiu d’un ingrés
El mètode de registre comptable: la partida doble
Aplicació del mètode a la comptabilitat
Pla General Comptable en vigor
El perquè del Pla General de Comptabilitat
Estructura del Pla General de Comptabilitat
Anàlisi del quadre de comptes del PGC
Hem après…
Exercicis
Exercici 1: comptes d’actiu i passiu
Exercici 2: comptes d’ingressos i despeses
Exercici 3: partida doble
Exercici 4: comptes del PGC
4 – UA4- Registres comptables (2): el cicle comptable
Objectiu
Conèixer el funcionament del procés comptable, així com el dels seus dos registres bàsics: el llibre Major i el Diario.

Durada de la unitat
8 Hores 50 Minuts
Contingut
Registres comptables (2): el cicle comptable
Introducció
Mapa conceptual
El cicle comptable
Obligacions i terminis relatius a la comptabilitat
El llibre d’Inventaris i Comptes Anuals
Els inventaris
Els balanços
Els comptes anuals
Infraccions i sancions relatives a la comptabilitat
Supòsit comentat A: exercici complet
A1- Seient d’obertura
A2- Cobrament a un client
A3- Compra a un proveïdor
A4- Venda amb benefici
A5- Venda amb pèrdua
A6- Pagament a un proveïdor
A7- Ajustament d’existències
A8- Seient de regularització
A9- Seient de tancament
Supòsit comentat B: inclusió de l’IVA
B1- Seient d’obertura
B2- Cobrament a un client
B3- Compra a un proveïdor
B4- Venda amb benefici
B5- Venda amb pèrdua
B6- Liquidació de l’IVA
B7- Pagament de l’IVA
B8- Pagament a un proveïdor
B9- Ajustament d’existències
B10- Seient de regularització
B11- Seient de tancament
Supòsit comentat C: altres operacions
C1- Seient d’obertura
C2 a C5- Operacions diverses de l’exercici
C6- Altres factures rebudes
C7 a C9- Operacions diverses de l’exercici
C10- Préstec
C11- Nòmines
C12- Amortització
C13- Ajustament d’existències
C14- Impost sobre el benefici
C15- Seient de regularització
C16- Seient de tancament
Hem après…
Exercicis
Exercici 1: obligacions comptables i terminis
Exercici 2: Infraccions comptables i sancions
Exercici 3: cicle comptable complet
5 – UA5- Registres comptables (3): factures expedides i rebudes
Objectiu
Comptabilitzar les factures expedides (vendes) i rebudes (compres i despeses) segons el nou Pla General de Comptabilitat.

Durada de la unitat
7 Hores 40 Minuts
Contingut
Registres comptables (3): factures expedides i rebudes
Introducció
Mapa conceptual
Les vendes de béns i prestacions de serveis.
Esquema d’una venda
Factures de venda amb retenció i recàrrec d’equivalència
Factures rectificatives i descomptes
Bestretes de vendes
Els envasos i embalatges en vendes
Les compres de béns i serveis facturables
Esquema d’una compra
Factures rectificatives i descomptes
Bestretes de compres
Els envasos i embalatges en compres
Els serveis exteriors
Esquema d’una factura de serveis exteriors
Factures amb retenció i serveis exteriors sense factura
Hem après…
Exercicis
Exercici 1: factures expedides
Exercici 2: factures rebudes
6 – UA6- Registres comptables (4): cobraments i pagaments
Objectiu
Comptabilitzar les entrades i sortides de tresoreria (caixa i bancs) d’acord amb el nou Pla General de Comptabilitat

Durada de la unitat
6 Hores 25 Minuts
Contingut
Registres comptables (4): cobraments i pagaments
Introducció
Mapa conceptual
Cobraments i pagaments per caixa
Entrades en caixa
Sortides de caixa
Els llibres auxiliars de caixa
L’arqueig de caixa
Pagaments amb mediació bancària
Domiciliació bancària
Xecs i pagarés
Transferències
Targetes electròniques
Confirming
Cobraments amb mediació bancària
Transferències
Xecs
Targetes electròniques
Remeses d’efectes: gestió de cobrament
Remeses d’efectes: bestretes i descomptes
Factoing
Hem après…
Exercicis
Exercici 1: comptabilitat de la caixa
Exercici 2: comptabilitat del compte bancari
7 – UA7- Registres comptables (5) immobilitzat
Objectiu
Comptabilitzar les operacions d’immobilitzat d’acord amb el nou Pla General de Comptabilitat per a PIMES

Durada de la unitat
8 Hores 35 Minuts
Contingut
Registres comptables (5): immobilitzat
Introducció
Mapa conceptual
Compres d’immobilitzat
Compra directa de l’immobilitzat
Compra de l’immobilitzat amb bestretes
Les despeses futures de l’immobilitzat
Rènting
Leasing
Contracte
Pagament de quotes
Final d’exercici
Opció de compra
Immobilitzat fabricat per l’empresa
Amortització
Comptabilització
Deteriorament de valor
Venda i baixa de l’immobilitzat
Venda amb benefici
Venda amb pèrdua
Baixa sense venda
Hem après…
Exercicis
Exercici 1: compra d’immobilitzat
Exercici 2: compra (en diverses factures) d’immobilitzat
Exercici 3: amortització i venda d’immobilitzat
Exercici 4: lísing d’immobilitzat
8 – UA8- Registres comptables (6): despeses de personal, impostos i subvencions
Objectiu
Comptabilitzar les despeses de personal (nòmines i assegurances socials) segons el nou Pla General de Comptabilitat per a PIMES. Comptabilitzar les liquidacions d’impostos i les subvencions d’acord amb el nou Pla General de Comptabilitat per a PIMES

Durada de la unitat
9 Hores 10 Minuts
Contingut
Registres comptables (6): despeses de personal, impostos i subvencions
Introducció
Mapa conceptual
Les despeses de personal
Comptabilització de nòmines
Altres aspectes de la nòmina
Bestretes a la nòmina
Crèdits concedits al personal
Embargament de la nòmina
Retribucions en espècie
Despesa empresarial a Seguretat Social
Impostos
Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
Retencions per IRPF
Tributs locals
Subvencions
Per cobrir despeses o dèficits dexplotació
Per adquirir actius o cancel·lar passius
Hem après…
Exercicis
Exercici 1: despeses de personal
Exercici 2: IVA, IRPF i tributs locals
Exercici 3: subvenció oficial per inversió
9 – UA9- Registres comptables (7): altres operacions comptables
Objectiu
Comptabilitzar les principals operacions financeres (préstec, liquidació d’interessos, etc.) d’acord amb el nou Pla general de comptabilitat per a pimes. Comptabilitzar altres tipus d’operacions com els impagaments i els comptes amb socis i administradors.

Durada de la unitat
6 Hores 35 Minuts
Contingut
Registres comptables (7): altres operacions comptables
Introducció
Mapa conceptual
Liquidacions d’interessos
Interessos a favor de l’empresa
Interessos contra l’empresa
Comissions d’administració i manteniment del compte
Comptes de crèdit
Obertura del compte de crèdit
Operativa del compte de crèdit
Liquidació de despeses i del compte
Préstecs
Concessió
Pagament de quotes
Final d’exercici
Variant 2 de l’exemple: el TIE supera l’interès nominal
Altres deutes financers
Repartiment de dividends
Comptes amb propietaris i administradors
L’impagament
Devolució
Cobrament i renegociació
Clients de dubtós cobrament
Hem après…
Exercicis
Exercici 1: préstec bancari
Exercici 2: interessos de comptes bancaris
Exercici 3: impagament de client
10 – UA10- Comptabilitat de l’IVA als llibres auxiliars
Objectiu
Conèixer la normativa de l’impost sobre el valor afegit per aplicar-la correctament als llibres fiscals.

Durada de la unitat
8 Hores 40 Minuts
Contingut
Comptabilitat de l’IVA als llibres auxiliars
Introducció
Mapa conceptual
Operacions subjectes, no subjectes i exemptes de l’impost
Operacions no subjectes a l’IVA
Operacions exemptes de l’IVA
Tipus d’IVA vigents a Espanya i comptabilitzar-los
IVA general
IVA reduït
IVA superreduït
IVA no subjecte i IVA exempt
IVA no deduïble
IVA intracomunitari
IVA extracomunitari
Liquidació de l’impost
Els llibres registre d’IVA
Llibre registre de factures expedides
Llibre registre de factures rebudes
Llibre registre de béns d’inversió
Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries
Hem après…
Exercicis
Exercici 1: operacions i tipus d’IVA
Exercici 2: comptabilització de factures
Exercici 3: obligacions en matèria dIVA
11 – UA11- Registres comptables (8): tancament de l’exercici
Objectiu
Comptabilitzar les operacions pròpies del final de lexercici comptable: amortitzacions, regularització dexistències, periodificacions, etc.

Durada de la unitat
8 Hores 40 Minuts
Contingut
Registres comptables (8): tancament de l’exercici
Introducció
Mapa conceptual
Les amortitzacions
Els inventaris d’existències
Mètodes de valoració d’inventaris
Cost de les existències en la prestació de serveis
Els deterioraments de valor
Periodificació dingressos i despeses
Factures pendents
Reclassificació de partides d’actiu i passiu
L’impost sobre el benefici
Impost corrent
Impost diferit (I)
Impost diferit (II)
Els seients de regularització i tancament
Els llibres de comptabilitat i altres obligacions comptables
Els llibres de comptabilitat
Els comptes anuals
Conservació de la comptabilitat
Hem après…
Exercicis
Exercici 1: amortització d’immobilitzat
Exercici 2: regularització d’existències
Exercici 3: factures pendents
Exercici 4: impost sobre el benefici

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “PLA GENERAL DE COMPTABILITAT – REGISTRES COMPTABLES”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

PLA GENERAL DE COMPTABILITAT – REGISTRES COMPTABLES

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Tindràs acompanyament personalitzat i podràs resoldre els teus dubtes amb professionals especialitzats de l’administració i finances, t’oferiran suport integral, feedback mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Aquesta unitat formativa dotarà l’alumne, d’una manera didàctica i basada en la pràctica, de la formació necessària que li permeti recopilar i codificar els documents comptables per registrar-los posteriorment en l’aplicació informàtica de comptabilitat.

El Certificat de Professionalitat especifica això mateix a l’RP1 de la Unitat de Competència: UC0981_2 .

Dirigit a:

Aquelles persones que, sense coneixements de comptabilitat, vulguin aprendre els aspectes bàsics que els permetran registrar la major part dels documents comptables duna empresa.

 


 

Durada:

90 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – UA1- Documentació i normativa mercantil i comptable
Objectiu
Conèixer què és la comptabilitat i distingir les fases del procés comptable corresponent a un cicle econòmic complet, així com els llibres obligatoris i voluntaris previstos a la legislació espanyola en què es registra cadascuna.Identificar els diversos documents que s’utilitzen en transaccions econòmiques tipus que realitzen les organitzacions.

Durada de la unitat
9 Hores
Contingut
Documentació i normativa mercantil i comptable
Introducció
Mapa conceptual
La comptabilitat
Elaboració
Verificació
Comunicació
Anàlisi
Documentació mercantil i comptable
Tipus de documents-justificants mercantils i la seva interpretació
Documents que reflecteixen ingressos
Documents que reflecteixen despeses
Documents que reflecteixen moviments de tresoreria
Altres documents
Organització i arxiu dels documents mercantils
Documents físics
Documents digitals
Llibres comptables obligatoris i auxiliars
Llibres comptables principals
Llibres comptables auxiliars
Llibres registre
L’empresa: classes d’empreses
Segons l’activitat
Segons la procedència de capital
Segons la forma jurídica
Segons la seva mida
Segons el vostre àmbit d’actuació
Segons la quota de mercat
Conceptes bàsics: ingrés-cobrament; despesa-pagament
Ingrés-cobrament
Despesa-pagament
Hem après…
Exercicis
Exercici 1: fases de lactivitat comptable
Exercici 2: documents i justificants comptables
Exercici 3: documents i justificants comptables
Exercici 4: mots encreuats
2 – UA2- El patrimoni de l’empresa
Objectiu
Obtenir una idea clara i precisa de què és el patrimoni d’una empresa i quins en són els components. Conéixer els informes que representen el patrimoni d’una empresa: el balanç i l’inventari.

Durada de la unitat
7 Hores 10 Minuts
Contingut
El patrimoni de l’empresa
Introducció
Mapa conceptual
Concepte comptable del patrimoni
Inventari i masses patrimonials
Classes de masses patrimonials
L’equilibri patrimonial
Estructura del balanç de situació
Model oficial del balanç de situació
Supòsit comentat
Diferència entre inventari i balanç de situació
Hem après…
Exercicis
Exercici 1: béns, drets, obligacions i net patrimonial
Exercici 2: Inventari
Exercici 3: Balanç (de situació)
Exercici 4: qüestions sobre Inventari i Balanç
Exercici 5: mots encreuats
3 – UA3- Registres comptables (1): teoria dels comptes
Objectiu
Conèixer com es registren les variacions ocorregudes al patrimoni empresarial. Familiaritzar-se amb el Pla General de Comptabilitat.

Durada de la unitat
9 Hores 15 Minuts
Contingut
Registres comptables (1): teoria dels comptes
Introducció
Mapa conceptual
Linstrument de representació comptable: Teoria dels comptes
Concepte de càrrec i abonament
Comptes d’actiu-passiu
Exemple A: compte representatiu d’un bé (ACTIU)
Exemple B: compte representatiu d’un dret (ACTIU)
Exemple C: compte representatiu d’una obligació (PASSIU)
Exemple D: compte representatiu de patrimoni NET
Comptes de despeses i ingressos
Exemple A: compte representatiu d’una despesa
Exemple B: compte representatiu d’un ingrés
El mètode de registre comptable: la partida doble
Aplicació del mètode a la comptabilitat
Pla General Comptable en vigor
El perquè del Pla General de Comptabilitat
Estructura del Pla General de Comptabilitat
Anàlisi del quadre de comptes del PGC
Hem après…
Exercicis
Exercici 1: comptes d’actiu i passiu
Exercici 2: comptes d’ingressos i despeses
Exercici 3: partida doble
Exercici 4: comptes del PGC
4 – UA4- Registres comptables (2): el cicle comptable
Objectiu
Conèixer el funcionament del procés comptable, així com el dels seus dos registres bàsics: el llibre Major i el Diario.

Durada de la unitat
8 Hores 50 Minuts
Contingut
Registres comptables (2): el cicle comptable
Introducció
Mapa conceptual
El cicle comptable
Obligacions i terminis relatius a la comptabilitat
El llibre d’Inventaris i Comptes Anuals
Els inventaris
Els balanços
Els comptes anuals
Infraccions i sancions relatives a la comptabilitat
Supòsit comentat A: exercici complet
A1- Seient d’obertura
A2- Cobrament a un client
A3- Compra a un proveïdor
A4- Venda amb benefici
A5- Venda amb pèrdua
A6- Pagament a un proveïdor
A7- Ajustament d’existències
A8- Seient de regularització
A9- Seient de tancament
Supòsit comentat B: inclusió de l’IVA
B1- Seient d’obertura
B2- Cobrament a un client
B3- Compra a un proveïdor
B4- Venda amb benefici
B5- Venda amb pèrdua
B6- Liquidació de l’IVA
B7- Pagament de l’IVA
B8- Pagament a un proveïdor
B9- Ajustament d’existències
B10- Seient de regularització
B11- Seient de tancament
Supòsit comentat C: altres operacions
C1- Seient d’obertura
C2 a C5- Operacions diverses de l’exercici
C6- Altres factures rebudes
C7 a C9- Operacions diverses de l’exercici
C10- Préstec
C11- Nòmines
C12- Amortització
C13- Ajustament d’existències
C14- Impost sobre el benefici
C15- Seient de regularització
C16- Seient de tancament
Hem après…
Exercicis
Exercici 1: obligacions comptables i terminis
Exercici 2: Infraccions comptables i sancions
Exercici 3: cicle comptable complet
5 – UA5- Registres comptables (3): factures expedides i rebudes
Objectiu
Comptabilitzar les factures expedides (vendes) i rebudes (compres i despeses) segons el nou Pla General de Comptabilitat.

Durada de la unitat
7 Hores 40 Minuts
Contingut
Registres comptables (3): factures expedides i rebudes
Introducció
Mapa conceptual
Les vendes de béns i prestacions de serveis.
Esquema d’una venda
Factures de venda amb retenció i recàrrec d’equivalència
Factures rectificatives i descomptes
Bestretes de vendes
Els envasos i embalatges en vendes
Les compres de béns i serveis facturables
Esquema d’una compra
Factures rectificatives i descomptes
Bestretes de compres
Els envasos i embalatges en compres
Els serveis exteriors
Esquema d’una factura de serveis exteriors
Factures amb retenció i serveis exteriors sense factura
Hem après…
Exercicis
Exercici 1: factures expedides
Exercici 2: factures rebudes
6 – UA6- Registres comptables (4): cobraments i pagaments
Objectiu
Comptabilitzar les entrades i sortides de tresoreria (caixa i bancs) d’acord amb el nou Pla General de Comptabilitat

Durada de la unitat
6 Hores 25 Minuts
Contingut
Registres comptables (4): cobraments i pagaments
Introducció
Mapa conceptual
Cobraments i pagaments per caixa
Entrades en caixa
Sortides de caixa
Els llibres auxiliars de caixa
L’arqueig de caixa
Pagaments amb mediació bancària
Domiciliació bancària
Xecs i pagarés
Transferències
Targetes electròniques
Confirming
Cobraments amb mediació bancària
Transferències
Xecs
Targetes electròniques
Remeses d’efectes: gestió de cobrament
Remeses d’efectes: bestretes i descomptes
Factoing
Hem après…
Exercicis
Exercici 1: comptabilitat de la caixa
Exercici 2: comptabilitat del compte bancari
7 – UA7- Registres comptables (5) immobilitzat
Objectiu
Comptabilitzar les operacions d’immobilitzat d’acord amb el nou Pla General de Comptabilitat per a PIMES

Durada de la unitat
8 Hores 35 Minuts
Contingut
Registres comptables (5): immobilitzat
Introducció
Mapa conceptual
Compres d’immobilitzat
Compra directa de l’immobilitzat
Compra de l’immobilitzat amb bestretes
Les despeses futures de l’immobilitzat
Rènting
Leasing
Contracte
Pagament de quotes
Final d’exercici
Opció de compra
Immobilitzat fabricat per l’empresa
Amortització
Comptabilització
Deteriorament de valor
Venda i baixa de l’immobilitzat
Venda amb benefici
Venda amb pèrdua
Baixa sense venda
Hem après…
Exercicis
Exercici 1: compra d’immobilitzat
Exercici 2: compra (en diverses factures) d’immobilitzat
Exercici 3: amortització i venda d’immobilitzat
Exercici 4: lísing d’immobilitzat
8 – UA8- Registres comptables (6): despeses de personal, impostos i subvencions
Objectiu
Comptabilitzar les despeses de personal (nòmines i assegurances socials) segons el nou Pla General de Comptabilitat per a PIMES. Comptabilitzar les liquidacions d’impostos i les subvencions d’acord amb el nou Pla General de Comptabilitat per a PIMES

Durada de la unitat
9 Hores 10 Minuts
Contingut
Registres comptables (6): despeses de personal, impostos i subvencions
Introducció
Mapa conceptual
Les despeses de personal
Comptabilització de nòmines
Altres aspectes de la nòmina
Bestretes a la nòmina
Crèdits concedits al personal
Embargament de la nòmina
Retribucions en espècie
Despesa empresarial a Seguretat Social
Impostos
Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
Retencions per IRPF
Tributs locals
Subvencions
Per cobrir despeses o dèficits dexplotació
Per adquirir actius o cancel·lar passius
Hem après…
Exercicis
Exercici 1: despeses de personal
Exercici 2: IVA, IRPF i tributs locals
Exercici 3: subvenció oficial per inversió
9 – UA9- Registres comptables (7): altres operacions comptables
Objectiu
Comptabilitzar les principals operacions financeres (préstec, liquidació d’interessos, etc.) d’acord amb el nou Pla general de comptabilitat per a pimes. Comptabilitzar altres tipus d’operacions com els impagaments i els comptes amb socis i administradors.

Durada de la unitat
6 Hores 35 Minuts
Contingut
Registres comptables (7): altres operacions comptables
Introducció
Mapa conceptual
Liquidacions d’interessos
Interessos a favor de l’empresa
Interessos contra l’empresa
Comissions d’administració i manteniment del compte
Comptes de crèdit
Obertura del compte de crèdit
Operativa del compte de crèdit
Liquidació de despeses i del compte
Préstecs
Concessió
Pagament de quotes
Final d’exercici
Variant 2 de l’exemple: el TIE supera l’interès nominal
Altres deutes financers
Repartiment de dividends
Comptes amb propietaris i administradors
L’impagament
Devolució
Cobrament i renegociació
Clients de dubtós cobrament
Hem après…
Exercicis
Exercici 1: préstec bancari
Exercici 2: interessos de comptes bancaris
Exercici 3: impagament de client
10 – UA10- Comptabilitat de l’IVA als llibres auxiliars
Objectiu
Conèixer la normativa de l’impost sobre el valor afegit per aplicar-la correctament als llibres fiscals.

Durada de la unitat
8 Hores 40 Minuts
Contingut
Comptabilitat de l’IVA als llibres auxiliars
Introducció
Mapa conceptual
Operacions subjectes, no subjectes i exemptes de l’impost
Operacions no subjectes a l’IVA
Operacions exemptes de l’IVA
Tipus d’IVA vigents a Espanya i comptabilitzar-los
IVA general
IVA reduït
IVA superreduït
IVA no subjecte i IVA exempt
IVA no deduïble
IVA intracomunitari
IVA extracomunitari
Liquidació de l’impost
Els llibres registre d’IVA
Llibre registre de factures expedides
Llibre registre de factures rebudes
Llibre registre de béns d’inversió
Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries
Hem après…
Exercicis
Exercici 1: operacions i tipus d’IVA
Exercici 2: comptabilització de factures
Exercici 3: obligacions en matèria dIVA
11 – UA11- Registres comptables (8): tancament de l’exercici
Objectiu
Comptabilitzar les operacions pròpies del final de lexercici comptable: amortitzacions, regularització dexistències, periodificacions, etc.

Durada de la unitat
8 Hores 40 Minuts
Contingut
Registres comptables (8): tancament de l’exercici
Introducció
Mapa conceptual
Les amortitzacions
Els inventaris d’existències
Mètodes de valoració d’inventaris
Cost de les existències en la prestació de serveis
Els deterioraments de valor
Periodificació dingressos i despeses
Factures pendents
Reclassificació de partides d’actiu i passiu
L’impost sobre el benefici
Impost corrent
Impost diferit (I)
Impost diferit (II)
Els seients de regularització i tancament
Els llibres de comptabilitat i altres obligacions comptables
Els llibres de comptabilitat
Els comptes anuals
Conservació de la comptabilitat
Hem après…
Exercicis
Exercici 1: amortització d’immobilitzat
Exercici 2: regularització d’existències
Exercici 3: factures pendents
Exercici 4: impost sobre el benefici

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “PLA GENERAL DE COMPTABILITAT – REGISTRES COMPTABLES”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt