Categoria 

ESTRUCTURES I ELEMENTS ESTRUCTURALS CYPE

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Per l’obtenció del certificat de professionalitat l’alumne haurà de seguir el procés d’acreditació segons les convocatòries públiques – Consultar informació al Servei Públic d’Ocupació i Formació

FamIlia Profesional: EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
Area Professional: ESTRUCTURES

 

La realització del curs permetrà que l’alumne adquireixi coneixements de l’eina CYPECAD per a calcular estructures de formigó i elements estructurals.

CYPECAD no només facilita la rapidesa de càlcul, sinó que possibilita l’obtenció de llistats de resultats i plànols que podem exportar a un programari de dibuix.

L’objectiu del curs serà que l’alumne adquireixi coneixements de l’eina CYPECAD per a càlcul d’estructures i elements estructurals:

  • Calculeu les estructures de formigó necessàries per als projectes d’edificació utilitzant l’aplicació CYPECAD
  • Generar càlculs i plànols en diferents format

ESTRUCTURES I ELEMENTS ESTRUCTURALS CYPE

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Per l’obtenció del certificat de professionalitat l’alumne haurà de seguir el procés d’acreditació segons les convocatòries públiques – Consultar informació al Servei Públic d’Ocupació i Formació

FamIlia Profesional: EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
Area Professional: ESTRUCTURES

 

La realització del curs permetrà que l’alumne adquireixi coneixements de l’eina CYPECAD per a calcular estructures de formigó i elements estructurals.

CYPECAD no només facilita la rapidesa de càlcul, sinó que possibilita l’obtenció de llistats de resultats i plànols que podem exportar a un programari de dibuix.

L’objectiu del curs serà que l’alumne adquireixi coneixements de l’eina CYPECAD per a càlcul d’estructures i elements estructurals:

  • Calculeu les estructures de formigó necessàries per als projectes d’edificació utilitzant l’aplicació CYPECAD
  • Generar càlculs i plànols en diferents format

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals d’aquest àmbit oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

L’objectiu del curs serà que l’alumne adquireixi coneixements de l’eina CYPECAD per a càlcul d’estructures i elements estructurals:

  • Calculeu les estructures de formigó necessàries per als projectes d’edificació utilitzant l’aplicació CYPECAD
  • Generar càlculs i plànols en diferents format
Dirigit a:

El curs va dirigit a persones que vulguin adquirir coneixements sobre el maneig del programari CYPECAD basant-nos en l’EHE-08 i el CTE.


 

Durada:

30 Hores

Metodología

100 % Online

Requisits:

És recomanable tenir coneixements de la matèria

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1- Organització de la informació preliminar. Estudi de projecte. Qüestionari tècnic. Conceptes previs. Normatives. Ambients. Recobriments.
Objectiu
Analitzar els aspectes generals per desenvolupar el càlcul.
Determinar les dades necessàries per a la realització de lestructura.
Durada de la unitat
1 Hora 20 Minuts
Contingut
Organització de la informació preliminar. Estudi de projecte. Qüestionari tècnic. Conceptes previs. Normatives. Ambients. Recobriments.
Introducció al curs
Introducció a la unitat
Mapa Conceptual
Organització de la informació preliminar
Estudi de projecte. Conceptes previs
Qüestionari tècnic
Normatives
EHE-08
Propostes estructurals derivades de lestudi de ledifici
Ambients
Recobriments
Resum
2 – Criteris de disseny i entrada de dades. Definició material i combinacions. Determinació accions. Gestió del fitxer de dibuix dxf. Introducció de pilars de formigó armat i metàl·lic per dxf. (I)
Objectiu
Instal·lar l’aplicació.
Començar la introducció de dades generals de lestructura.
Conéixer l’entorn de l’aplicació.
Durada de la unitat
6 Hores 15 Minuts
Contingut
Criteris de disseny i entrada de dades. Definició material i combinacions. Determinació accions. Gestió del fitxer de dibuix dxf. Introducció de pilars de formigó armat i metàl·lic per dxf. (I)
Introducció a la unitat
Mapa conceptual
La primera sessió de treball
Instal·lació
Executar
Gestió de fitxers
Dades generals de lobra
Normes
Formigó
Excepcions
Avantatges i inconvenients
Característiques mecàniques del formigó
Acer
Classificació de les armadures
Coeficients
Característiques del terreny
Configuració dels murs de fàbrica
Botó per posició
Recobriment
Modificar el recobriment
Configuració de plaques dʻancoratge
Accions
Perfils
Coeficients de pandeig
Ambient
L’Entorn de CYPECAD
Barres d’eines estàndard
Resum
Exercicis
Exercici E2_1 Crear obra I
Exercici E2_2 Crear obra II
Exercici E2_3 Comprimir fitxer
3 – Criteris de disseny i entrada de dades. Definició material i combinacions. Determinació accions. Gestió del fitxer de dibuix dxf. Introducció de pilars de formigó armat i metàl·lic per dxf. (II)
Objectiu
Creeu les plantes de l’estructura.
Diferenciar entre plantes i grups.
Treballar amb plantilles de dibuix.
Durada de la unitat
7 Hores 30 Minuts
Contingut
Criteris de disseny i entrada de dades. Definició material i combinacions. Determinació accions. Gestió del fitxer de dibuix dxf. Introducció de pilars de formigó armat i metàl·lic per dxf. (II)
Introducció a la unitat
Mapa conceptual
Plantes
Accions
Classificació de les accions
Sobrecàrrega dús.
Càrregues mortes.
Esborrar plantes
Noves plantes
Grups
Dividir grups
Ajustaments per plantes
Vent
Ample de banda
Graus d’aspror
Sense efectes de 2n ordre
Neu
Accions tèrmiques
Combinacions i càrregues especials
Estats límit
Plantilles de dibuix
Introducció automàtica
Criteris per a l’elaboració de plantilles de dibuix
Resum
Exercicis
Exercici E3_1 Crear plantes I
Exercici E3_2 Editar plantes
Exercici E3_3 Crear plantes II
Exercici E3_4 Crear vistes
Exercici E3_5 Introducció Automàtica
Exercici E3_6 Plantilles
4 – Criteris de disseny i entrada de dades. Definició material i combinacions. Determinació accions. Gestió del fitxer de dibuix dxf. Introducció de pilars de formigó armat i metàl·lic per dxf. (III)
Objectiu
Aprendre a treballar amb contorns i línies de replanteig.
Començar la introducció de pilars i realitzar-hi diferents operacions.
Analitzar l’estructura per fer agrupacions de pilars.
Durada de la unitat
5 Hores 10 Minuts
Contingut
Criteris de disseny i entrada de dades. Definició material i combinacions. Determinació accions. Gestió del fitxer de dibuix dxf. Introducció de pilars de formigó armat i metàl·lic per dxf. (III)
Introducció a la unitat
Mapa conceptual
Característiques dels pilars
Creació de pilars
Arrencada
Pantalles
Pantalles contínues de formigó
Pantalles de pilons in situ
Pantalles de paletes
Entrada de Pantalla
Inserció de pilars
Contorns
Captures
Línies de replanteig.
Vistes/Cotes.
Agrupació de pilars
Edició de pilars
Introduir un pilar amb l’arrencada sobre un altre
Dividir / Editar / Moure / Esborrar
Desplaçar
Ajustar
Canviar el punt fix
Copiar / Cercar
Modificar referència / Modificar angle
Modificar inici i final
Vinculació exterior
Coeficient d’encastat / Coef. pandeig
Càrregues horitzontals.
Càrregues al capdavant.
Resum
Exercicis
Exercici E4_1 Contorns-Pilars
Exercici E4_2 Pilars
Exercici E4_3 Plantilles
5 – Interpretació de resultats i modificacions. “Check list” de resultats.
Objectiu
Conèixer les diferents eines per calcular lobra.
Analitzar els resultats obtinguts després del càlcul.
Resolució dels primers errors.
Durada de la unitat
5 Hores 05 Minuts
Contingut
Interpretació de resultats i modificacions. “Check List” de resultats.
Introducció a la unitat.
Mapa conceptual
Coherència de la geometria de lobra
Valors de Fletxes
Desplaçaments horitzontals
Càlcul de lobra
Calcular obra (fins i tot fonamentació)
Calculeu l’obra (sense dimensionar fonamentació)
Anàlisi dels resultats del càlcul
Draps, bigues i murs
Errors en bigues
Altres errors en bigues
Errors relatius a la secció de formigó o metàl·lica
Errors relatius a estreps
Errors relatius a bigues de fonamentació
Errors relatius a armats en general
Errors relatius a armadures de negatius
Errors relatius a armadures de positius
Errors en biguetes
Menú envoltants
Envoltants en bigues
Envoltants de biguetes
Envoltants de plaques alleugerides
Envoltants de lloses mixtes
Dibuixar malla
Fletxa entre dos punts
Dibuixar quanties de lloses/reticulars
Desplaçaments de nusos a lloses/reticulars
Desplaçaments màxims en nusos a lloses/reticulars
Esforços de nusos a lloses/reticulars
Enlairament en lloses de fonamentació
Tensió excessiva a lloses de fonamentació
Esforços pilars i pantalles
Desplaçament de pilars
Màxima distorsió de pilars
Model 3D
Informe final de càlcul
Correcció i recàlcul
Menú Calcular
Rearmar pòrtics amb canvis
Rearmar tots els pòrtics
Rearmar pilars i pantalles
Permetre introduir armats a lloses i reticulars sense calcular
Resum
Exercicis
Exercici E5_1 Càlcul
Exercici E5_2 Càlcul II
6 – Tractament de la informació del projecte
Objectiu
Aprendre a obtenir les diferents llistes de l’obra.
Configurar la creació dels plànols que es poden obtenir amb laplicació.
Conéixer les opcions per a obtenir mesuraments que té l’eina.
Durada de la unitat
4 Hores 40 Minuts
Contingut
Tractament de la informació del projecte
Introducció a la unitat
Mapa conceptual
Contingut del projecte
Memòria
Crear llistats I
Llistat de dades d’obra
Combinacions usades en el càlcul
Llistats de fonamentació
Llistat d’esforços en biguetes
Llistat desforços en plaques alleugerides.
Llistat desforços en lloses mixtes.
Llistat d’armatge de bigues.
Mesurament de bigues.
Mesurament de biguetes.
Mesurament dels revoltons.
Mesurament d’armadures de forjats de biguetes.
Crear llistats (II)
Mesura de plaques alleugerides.
Mesurament d’armats de plaques alleugerides.
Mesurament de lloses mixtes.
Mesurament d’armat de lloses mixtes.
Llistat de les etiquetes.
Llistat dintercanvi de bigues.
Llistat dintercanvi de biguetes.
Llistat armat de lloses.
Desplaçament en nusos de les lloses i reticulars.
Esforç en nusos de lloses i reticulars.
Superfícies/Volums.
Quanties dobra.
Esforços i armats de pilars, plantes i murs.
Desplaçaments a pilars.
Distorsions de pilars.
Càrregues horitzontals de vent.
Efectes de segon ordre.
Comprovacions ELU de pilars i bigues.
Escales.
Comprovació de resistència al foc.
Plànols
Creació de plànols
Especejament dels pilars
Plànols de planta
Plànols de pòrtics
Plànol replanteig
Quadre de pilars.
Càrregues a fonamentació
Plànol de càrregues.
Plànol de mènsules curtes.
Alçat dels murs de formigó armat i de fàbrica.
Escales
Selecció de plànols
Composició de plànols.
Plec de condicions
Mesuraments i pressupostos
Pestanya isovalors
Pestanya deformada
Resum
Exercicis
Exercici E6_1 Llistat
Exercici E6_2 Llistat
Exercici E6_3 Plànol

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “ESTRUCTURES I ELEMENTS ESTRUCTURALS CYPE”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ESTRUCTURES I ELEMENTS ESTRUCTURALS CYPE

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Professionals d’aquest àmbit oferiran suport integral als alumnes. Feedback amb l’alumne mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

L’objectiu del curs serà que l’alumne adquireixi coneixements de l’eina CYPECAD per a càlcul d’estructures i elements estructurals:

  • Calculeu les estructures de formigó necessàries per als projectes d’edificació utilitzant l’aplicació CYPECAD
  • Generar càlculs i plànols en diferents format
Dirigit a:

El curs va dirigit a persones que vulguin adquirir coneixements sobre el maneig del programari CYPECAD basant-nos en l’EHE-08 i el CTE.


 

Durada:

30 Hores

Metodología

100 % Online

Requisits:

És recomanable tenir coneixements de la matèria

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1- Organització de la informació preliminar. Estudi de projecte. Qüestionari tècnic. Conceptes previs. Normatives. Ambients. Recobriments.
Objectiu
Analitzar els aspectes generals per desenvolupar el càlcul.
Determinar les dades necessàries per a la realització de lestructura.
Durada de la unitat
1 Hora 20 Minuts
Contingut
Organització de la informació preliminar. Estudi de projecte. Qüestionari tècnic. Conceptes previs. Normatives. Ambients. Recobriments.
Introducció al curs
Introducció a la unitat
Mapa Conceptual
Organització de la informació preliminar
Estudi de projecte. Conceptes previs
Qüestionari tècnic
Normatives
EHE-08
Propostes estructurals derivades de lestudi de ledifici
Ambients
Recobriments
Resum
2 – Criteris de disseny i entrada de dades. Definició material i combinacions. Determinació accions. Gestió del fitxer de dibuix dxf. Introducció de pilars de formigó armat i metàl·lic per dxf. (I)
Objectiu
Instal·lar l’aplicació.
Començar la introducció de dades generals de lestructura.
Conéixer l’entorn de l’aplicació.
Durada de la unitat
6 Hores 15 Minuts
Contingut
Criteris de disseny i entrada de dades. Definició material i combinacions. Determinació accions. Gestió del fitxer de dibuix dxf. Introducció de pilars de formigó armat i metàl·lic per dxf. (I)
Introducció a la unitat
Mapa conceptual
La primera sessió de treball
Instal·lació
Executar
Gestió de fitxers
Dades generals de lobra
Normes
Formigó
Excepcions
Avantatges i inconvenients
Característiques mecàniques del formigó
Acer
Classificació de les armadures
Coeficients
Característiques del terreny
Configuració dels murs de fàbrica
Botó per posició
Recobriment
Modificar el recobriment
Configuració de plaques dʻancoratge
Accions
Perfils
Coeficients de pandeig
Ambient
L’Entorn de CYPECAD
Barres d’eines estàndard
Resum
Exercicis
Exercici E2_1 Crear obra I
Exercici E2_2 Crear obra II
Exercici E2_3 Comprimir fitxer
3 – Criteris de disseny i entrada de dades. Definició material i combinacions. Determinació accions. Gestió del fitxer de dibuix dxf. Introducció de pilars de formigó armat i metàl·lic per dxf. (II)
Objectiu
Creeu les plantes de l’estructura.
Diferenciar entre plantes i grups.
Treballar amb plantilles de dibuix.
Durada de la unitat
7 Hores 30 Minuts
Contingut
Criteris de disseny i entrada de dades. Definició material i combinacions. Determinació accions. Gestió del fitxer de dibuix dxf. Introducció de pilars de formigó armat i metàl·lic per dxf. (II)
Introducció a la unitat
Mapa conceptual
Plantes
Accions
Classificació de les accions
Sobrecàrrega dús.
Càrregues mortes.
Esborrar plantes
Noves plantes
Grups
Dividir grups
Ajustaments per plantes
Vent
Ample de banda
Graus d’aspror
Sense efectes de 2n ordre
Neu
Accions tèrmiques
Combinacions i càrregues especials
Estats límit
Plantilles de dibuix
Introducció automàtica
Criteris per a l’elaboració de plantilles de dibuix
Resum
Exercicis
Exercici E3_1 Crear plantes I
Exercici E3_2 Editar plantes
Exercici E3_3 Crear plantes II
Exercici E3_4 Crear vistes
Exercici E3_5 Introducció Automàtica
Exercici E3_6 Plantilles
4 – Criteris de disseny i entrada de dades. Definició material i combinacions. Determinació accions. Gestió del fitxer de dibuix dxf. Introducció de pilars de formigó armat i metàl·lic per dxf. (III)
Objectiu
Aprendre a treballar amb contorns i línies de replanteig.
Començar la introducció de pilars i realitzar-hi diferents operacions.
Analitzar l’estructura per fer agrupacions de pilars.
Durada de la unitat
5 Hores 10 Minuts
Contingut
Criteris de disseny i entrada de dades. Definició material i combinacions. Determinació accions. Gestió del fitxer de dibuix dxf. Introducció de pilars de formigó armat i metàl·lic per dxf. (III)
Introducció a la unitat
Mapa conceptual
Característiques dels pilars
Creació de pilars
Arrencada
Pantalles
Pantalles contínues de formigó
Pantalles de pilons in situ
Pantalles de paletes
Entrada de Pantalla
Inserció de pilars
Contorns
Captures
Línies de replanteig.
Vistes/Cotes.
Agrupació de pilars
Edició de pilars
Introduir un pilar amb l’arrencada sobre un altre
Dividir / Editar / Moure / Esborrar
Desplaçar
Ajustar
Canviar el punt fix
Copiar / Cercar
Modificar referència / Modificar angle
Modificar inici i final
Vinculació exterior
Coeficient d’encastat / Coef. pandeig
Càrregues horitzontals.
Càrregues al capdavant.
Resum
Exercicis
Exercici E4_1 Contorns-Pilars
Exercici E4_2 Pilars
Exercici E4_3 Plantilles
5 – Interpretació de resultats i modificacions. “Check list” de resultats.
Objectiu
Conèixer les diferents eines per calcular lobra.
Analitzar els resultats obtinguts després del càlcul.
Resolució dels primers errors.
Durada de la unitat
5 Hores 05 Minuts
Contingut
Interpretació de resultats i modificacions. “Check List” de resultats.
Introducció a la unitat.
Mapa conceptual
Coherència de la geometria de lobra
Valors de Fletxes
Desplaçaments horitzontals
Càlcul de lobra
Calcular obra (fins i tot fonamentació)
Calculeu l’obra (sense dimensionar fonamentació)
Anàlisi dels resultats del càlcul
Draps, bigues i murs
Errors en bigues
Altres errors en bigues
Errors relatius a la secció de formigó o metàl·lica
Errors relatius a estreps
Errors relatius a bigues de fonamentació
Errors relatius a armats en general
Errors relatius a armadures de negatius
Errors relatius a armadures de positius
Errors en biguetes
Menú envoltants
Envoltants en bigues
Envoltants de biguetes
Envoltants de plaques alleugerides
Envoltants de lloses mixtes
Dibuixar malla
Fletxa entre dos punts
Dibuixar quanties de lloses/reticulars
Desplaçaments de nusos a lloses/reticulars
Desplaçaments màxims en nusos a lloses/reticulars
Esforços de nusos a lloses/reticulars
Enlairament en lloses de fonamentació
Tensió excessiva a lloses de fonamentació
Esforços pilars i pantalles
Desplaçament de pilars
Màxima distorsió de pilars
Model 3D
Informe final de càlcul
Correcció i recàlcul
Menú Calcular
Rearmar pòrtics amb canvis
Rearmar tots els pòrtics
Rearmar pilars i pantalles
Permetre introduir armats a lloses i reticulars sense calcular
Resum
Exercicis
Exercici E5_1 Càlcul
Exercici E5_2 Càlcul II
6 – Tractament de la informació del projecte
Objectiu
Aprendre a obtenir les diferents llistes de l’obra.
Configurar la creació dels plànols que es poden obtenir amb laplicació.
Conéixer les opcions per a obtenir mesuraments que té l’eina.
Durada de la unitat
4 Hores 40 Minuts
Contingut
Tractament de la informació del projecte
Introducció a la unitat
Mapa conceptual
Contingut del projecte
Memòria
Crear llistats I
Llistat de dades d’obra
Combinacions usades en el càlcul
Llistats de fonamentació
Llistat d’esforços en biguetes
Llistat desforços en plaques alleugerides.
Llistat desforços en lloses mixtes.
Llistat d’armatge de bigues.
Mesurament de bigues.
Mesurament de biguetes.
Mesurament dels revoltons.
Mesurament d’armadures de forjats de biguetes.
Crear llistats (II)
Mesura de plaques alleugerides.
Mesurament d’armats de plaques alleugerides.
Mesurament de lloses mixtes.
Mesurament d’armat de lloses mixtes.
Llistat de les etiquetes.
Llistat dintercanvi de bigues.
Llistat dintercanvi de biguetes.
Llistat armat de lloses.
Desplaçament en nusos de les lloses i reticulars.
Esforç en nusos de lloses i reticulars.
Superfícies/Volums.
Quanties dobra.
Esforços i armats de pilars, plantes i murs.
Desplaçaments a pilars.
Distorsions de pilars.
Càrregues horitzontals de vent.
Efectes de segon ordre.
Comprovacions ELU de pilars i bigues.
Escales.
Comprovació de resistència al foc.
Plànols
Creació de plànols
Especejament dels pilars
Plànols de planta
Plànols de pòrtics
Plànol replanteig
Quadre de pilars.
Càrregues a fonamentació
Plànol de càrregues.
Plànol de mènsules curtes.
Alçat dels murs de formigó armat i de fàbrica.
Escales
Selecció de plànols
Composició de plànols.
Plec de condicions
Mesuraments i pressupostos
Pestanya isovalors
Pestanya deformada
Resum
Exercicis
Exercici E6_1 Llistat
Exercici E6_2 Llistat
Exercici E6_3 Plànol

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “ESTRUCTURES I ELEMENTS ESTRUCTURALS CYPE”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt