Categoria 

COMPTABILITAT I FISCALITAT

La comptabilitat és la ciència que permet captar amb profunditat la realitat econòmica d’una empresa.

Per al desenvolupament normal de qualsevol activitat empresarial, tant a curt com a llarg termini, cal comptar amb la valoració quantitativa i qualitativa que proporciona el departament de comptabilitat. D’altra banda, aquest recurs és necessari per complir les obligacions fiscals legalment establertes.

COMPTABILITAT I FISCALITAT

La comptabilitat és la ciència que permet captar amb profunditat la realitat econòmica d’una empresa.

Per al desenvolupament normal de qualsevol activitat empresarial, tant a curt com a llarg termini, cal comptar amb la valoració quantitativa i qualitativa que proporciona el departament de comptabilitat. D’altra banda, aquest recurs és necessari per complir les obligacions fiscals legalment establertes.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Tindràs acompanyament personalitzat i podràs resoldre els teus dubtes amb professionals especialitzats de l’administració i finances, t’oferiran suport integral, feedback mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

El curs de Comptabilitat desenvolupa la instrumentació bàsica del procés comptable, els aspectes relatius a la mesura i la valoració comptable per finalitzar amb l’exposició del cicle comptable, centra la seva activitat al voltant del Pla General de Comptabilitat (PGC), instrument que uniformitza i harmonitza la informació comptable amb la legislació mercantil, ajustant així la comptabilitat a la legislació vigent i les directives del dret comunitari europeu.

Proporciona una visió general sobre els aspectes bàsics de la fiscalitat de l’empresa. Analitza la Llei General Tributària, on s’estableixen els principis bàsics i les normes fonamentals que constitueixen el règim jurídic del sistema tributari espanyol, així com les classes de tributs (taxes, contribucions especials i impostos) i els conceptes fonamentals (el fet imposable, etc.). D’aquesta manera, permet introduir els conceptes imprescindibles sobre els diferents tipus d’imposicions directes (impost sobre societats, impost sobre la renda de les persones físiques, etc.), imposicions indirectes (impost sobre el valor afegit i impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats) i diferents tràmits fiscals.

Descriu, a més, els motius més comuns o generals de càrrec i abonament dels comptes i els conceptes dels comptes anuals: balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i quadre de finançament.


 

Durada:

240 hores amb la possibilitat de cursar-lo en dos terminis (primer termini: mòdul 1, segon termini: mòdul 2 i 3) o tres terminis (3 mòduls).

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari


UNITAT FORMATIVA 1. GESTIÓ COMPTABLE


UNITAT DIDÀCTICA 1. LA TEORIA COMPTABLE.
La Informació Comptable.
– Introducció.
– Tipologia empresarial a efectes comptables.
– El Patrimoni de l’empresa.
– Les Masses Patrimonials. Característiques.
Els Comptes.
– Els Comptes comptables.
– Conveni de Càrrec i Abonament dels Comptes.
– La partida doble.
– Normativa comptable bàsica.
– Els Llibres comptables.
– El Llibre d’Inventaris i Comptes Anuals.
– El Llibre Diari.
– El Llibre Major.
– La legalització dels llibres empresarials.
– Conservació dels Llibres.
UNITAT DIDÀCTICA 2. EL PLA GENERAL DE COMPTABILITAT (07).
La reforma de la Legislació Mercantil en matèria comptable.
– La Llei 60/2003 de 20 de desembre.
– La Llei de Reforma Comptable (Llei 16/2007).
– Els RD 1514 i 1515/2007 de 16 de novembre.
Estructura del nou P.G.C.
– Marc conceptual de la comptabilitat.
– Normes de registre i valoració.
– Comptes Anuals.
– Quadre de Comptes.
– Definicions i relacions comptables.
El Marc Conceptual.
– Principis Comptables.
– Elements que formen els Comptes Anuals.
– Criteris de Registre Comptable dels elements dels Comptes Anuals.
– Criteris de Valoració.
– Principis i Normes de Comptabilitat generalment acceptats.
UNITAT DIDÀCTICA 3. TRACTAMENT DE LES MASSES PATRIMONIALS.
Immobilitzat Material.
– Valoració de l’Immobilitzat Material.
– Les correccions de valor. Amortitzacions i Provisions.
– Inversions Immobiliàries.
Actiu Intangible. Arrendaments.
– Concepte d’Actiu Intangible.
– Valoració inicial i posterior dels Actius Intangibles.
– Normes particulars de l’Immobilitzat Intangible.
– Arrendaments. Concepte.
– Arrendament Financer.
– Arrendament Operatiu.
– Arrendament de Terrenys i Immobles.
Actius Financers.
– Característiques.
– Préstecs i Partides a cobrar.
– Inversions mantingudes fins al venciment.
– Actius mantinguts per a negociar.
– Altres Actius Financers a Valor Raonable amb canvis en Pèrdues i Guanys.
– Inversions en el Patrimoni d’Empreses (GMA).
– Actius Financers disponibles per a la venda.
– Baixa d’Actius Financers.
Passius Financers.
– Definició i classificació.
– Baixes de Passius Financers.
– Instruments de Patrimoni Propi.
– Instruments Financers Especials.
– Fiances lliurades o rebudes.
Existències. Moneda Estrangera.
– Criteris de valoració de les existències.
– Preu d’adquisició. Cost de producció.
– Cost d’existències en prestació de serveis.
– Valoració posterior de les existències.
– Les transaccions en moneda estrangera.
– Conversió dels Comptes Anuals a la moneda de presentació.
Ingressos.
-Concepte.
– Ingrés per vendes.
– Valoració dels crèdits per operacions comercials.
– Ingressos per prestació de serveis.
L’IVA, el IGIC i el IS.
– Comptes comptables per a l’IVA.
– IVA suportat, deduïble i no deduïble.
– IVA repercutit.
– El IGIC.
– L’Impost sobre Beneficis.
– Els comptes comptables per al *IS.
Provisions.
– Concepte.
– Reconeixement i Valoració.
– Comptes de les Provisions.
– Assentaments comptables relatius a les provisions.
Passius per retribucions al personal.
– Concepte i tipus.
– Comptabilització de les retribucions al personal a llarg termini.
– Els pagaments basats en accions.
UNITAT DIDÀCTICA 4. COMPTES ANUALS.
Models normals i abreujats.
– Límits.
El Balanç.
– Model Normal.
– Model Abreujat.
Compte de Pèrdues i Guanys.
– Model Normal.
– Model Abreujat.
L’Estat de Canvis en el Patrimoni Net.
– Model Normal.
– Model Abreujat
L’Estat de Fluxos d’Efectiu.
– Fluxos d’Efectiu de les Activitats d’Explotació.
– Fluxos d’Efectiu de les Activitats d’Inversió.
– Fluxos d’Efectiu de les Activitats de Finançament.
La Memòria.
– Model Normal.
– Model Abreujat.
UNITAT DIDÀCTICA 5. ANÀLISI ECONÒMICA I FINANCERA DELS COMPTES ANUALS.
Funcions i diferències entre l’anàlisi econòmica i el financer.
Instruments d’Anàlisis.
– Fons de Maniobra.
– Nivell d’endeutament.
– Cash – Flow.
– Període de Maduració.
– Palanquejament Operatiu.
– Llindar de Rendibilitat.
– Palanquejament Financer.
– Anàlisi percentual.
– Ràtios rellevants.

UNITAT FORMATIVA 2. GESTIÓ FISCAL


UNITAT DIDÀCTICA 1. INTRODUCCIÓ A LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA.
Disposicions Generals d’Ordenament Tributari.
– Introducció.
– Els Tributs: Concepte i Classes.
– Les Normes Tributàries.
– Les Obligacions Tributàries.
– Els Obligats Tributaris.
– La quantificació de l’Obligació Tributària.
– El Deute Tributari.
– L’Extinció del Deute Tributari.
Els Procediments Tributaris.
– El Procediment de Gestió.
– El Procediment d’Inspecció.
– El Procediment de Recaptació.
– El Procediment Sancionador.
– El Procediment de Revisió en la Via Administrativa.
UNITAT DIDÀCTICA 2. L’IMPOST DE SOCIETATS.
Diferències permanents i temporals.
– Concepte.
– Classes.
– Calculo.
Concepte de Base Imposable Negativa.
– Càlcul i Implicacions.
– Compensacions. Períodes.
Diferiment de la Càrrega Fiscal.
– Temporalitat.
– Legislació.
Divergències entre Comptabilitat i Fiscalitat.
– La Normativa Comptable i la Normativa Fiscal.
– La Conciliació entre totes dues Normatives.
– Seients d’Ajust.
UNITAT DIDÀCTICA 3. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT.
Fet Imposable. Exempcions. Lloc de Realització.
– Subjecció i No Subjecció.
– Exempcions.
– Àmbit d’Aplicació.
Base Imposable. Subjecte Passiu.
– Import Facturat.
– Suposats de No Comprensió en B. I.
– Subjecte Passiu. Subjecte Actiu.
Deduccions i Devolucions.
– Suposats de Deducció.
– Suposats de No Deducció.
– La Regla de Prorrata.
– Devolució a Exportadors.
– Declaracions a Compensar.
Tipus Impositius.
– Normal.
– Reduït.
– Superreduïda.
– Recàrrec d’Equivalència.
– Tipus Especials.
Gestió i Liquidació de l’Impost.
– Obligats a Declarar.
– Les Declaracions Trimestrals.
– La Declaració Anual.
– El Pagament de l’Imposat
UNITAT DIDÀCTICA 4. IRPF.
Conceptes Generals.
– Definició.
– Àmbit Territorial.
– Rendes a Declarar.
– Rendes Exemptes i Rendes no Subjectes.
– Obligats a presentar declaració.
– Període Impositiu i Meritació.
Base Imposable.
– Rendiments de Treball Personal.
– Rendiments de Capital.
– Rendiments d’Activitats Empresarials i Professionals.
– Variacions Patrimonials.
– Imputacions de Renda.
Base Liquidable.
– Reduccions.
Quota Íntegra.
– Càlcul.
– Deduccions.
Deute Tributari.
– Retencions i Pagaments a Compte.
UNITAT DIDÀCTICA 5. RÈGIM FISCAL PER A EMPRESES DE REDUÏDA DIMENSIÓ.
Requisits.
– Incentius fiscals.
– Deduccions Especials.

UNITAT FORMATIVA 3. IMPLANTACIÓ I CONTROL D’UN SISTEMA COMPTABLE INFORMATITZAT


UNITAT DIDÀCTICA 1. APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE GESTIÓ COMERCIAL INTEGRADA.
Gestió Comercial i Existències.
– Tractament de Clients.
– Mailings.
– Catàlegs.
– Tarifes.
– Productes.
– Emmagatzematge.
– Logística.
– Distribució.
Facturació.
– Conceptes Facturables.
– IVA i Retencions a Professionals.
– Informes Resum.
UNITAT DIDÀCTICA 2. APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE GESTIÓ FINANCER – COMPTABLE.
Utilització d’una Aplicació Financer – Comptable.
– El Quadre de Comptes.
– Els Seients.
– Utilitats.
Estats Comptables.
– Preparació i Presentació.
Aplicacions Financeres del Full de càlcul.
– Full de càlcul d’Anàlisi Percentual.
– Full de càlcul d’Anàlisi amb Ràtios.
– Fulls de càlcul Resum.
UNITAT DIDÀCTICA 3. APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA.
IRPF.
– Programa Pare.
IVA.
– Programa de Gestió de l’Administració Tributària.
IS.
– Programa de Gestió de l’Administració Tributària.

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “COMPTABILITAT I FISCALITAT”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

COMPTABILITAT I FISCALITAT

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Tindràs acompanyament personalitzat i podràs resoldre els teus dubtes amb professionals especialitzats de l’administració i finances, t’oferiran suport integral, feedback mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

El curs de Comptabilitat desenvolupa la instrumentació bàsica del procés comptable, els aspectes relatius a la mesura i la valoració comptable per finalitzar amb l’exposició del cicle comptable, centra la seva activitat al voltant del Pla General de Comptabilitat (PGC), instrument que uniformitza i harmonitza la informació comptable amb la legislació mercantil, ajustant així la comptabilitat a la legislació vigent i les directives del dret comunitari europeu.

Proporciona una visió general sobre els aspectes bàsics de la fiscalitat de l’empresa. Analitza la Llei General Tributària, on s’estableixen els principis bàsics i les normes fonamentals que constitueixen el règim jurídic del sistema tributari espanyol, així com les classes de tributs (taxes, contribucions especials i impostos) i els conceptes fonamentals (el fet imposable, etc.). D’aquesta manera, permet introduir els conceptes imprescindibles sobre els diferents tipus d’imposicions directes (impost sobre societats, impost sobre la renda de les persones físiques, etc.), imposicions indirectes (impost sobre el valor afegit i impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats) i diferents tràmits fiscals.

Descriu, a més, els motius més comuns o generals de càrrec i abonament dels comptes i els conceptes dels comptes anuals: balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i quadre de finançament.


 

Durada:

240 hores amb la possibilitat de cursar-lo en dos terminis (primer termini: mòdul 1, segon termini: mòdul 2 i 3) o tres terminis (3 mòduls).

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari


UNITAT FORMATIVA 1. GESTIÓ COMPTABLE


UNITAT DIDÀCTICA 1. LA TEORIA COMPTABLE.
La Informació Comptable.
– Introducció.
– Tipologia empresarial a efectes comptables.
– El Patrimoni de l’empresa.
– Les Masses Patrimonials. Característiques.
Els Comptes.
– Els Comptes comptables.
– Conveni de Càrrec i Abonament dels Comptes.
– La partida doble.
– Normativa comptable bàsica.
– Els Llibres comptables.
– El Llibre d’Inventaris i Comptes Anuals.
– El Llibre Diari.
– El Llibre Major.
– La legalització dels llibres empresarials.
– Conservació dels Llibres.
UNITAT DIDÀCTICA 2. EL PLA GENERAL DE COMPTABILITAT (07).
La reforma de la Legislació Mercantil en matèria comptable.
– La Llei 60/2003 de 20 de desembre.
– La Llei de Reforma Comptable (Llei 16/2007).
– Els RD 1514 i 1515/2007 de 16 de novembre.
Estructura del nou P.G.C.
– Marc conceptual de la comptabilitat.
– Normes de registre i valoració.
– Comptes Anuals.
– Quadre de Comptes.
– Definicions i relacions comptables.
El Marc Conceptual.
– Principis Comptables.
– Elements que formen els Comptes Anuals.
– Criteris de Registre Comptable dels elements dels Comptes Anuals.
– Criteris de Valoració.
– Principis i Normes de Comptabilitat generalment acceptats.
UNITAT DIDÀCTICA 3. TRACTAMENT DE LES MASSES PATRIMONIALS.
Immobilitzat Material.
– Valoració de l’Immobilitzat Material.
– Les correccions de valor. Amortitzacions i Provisions.
– Inversions Immobiliàries.
Actiu Intangible. Arrendaments.
– Concepte d’Actiu Intangible.
– Valoració inicial i posterior dels Actius Intangibles.
– Normes particulars de l’Immobilitzat Intangible.
– Arrendaments. Concepte.
– Arrendament Financer.
– Arrendament Operatiu.
– Arrendament de Terrenys i Immobles.
Actius Financers.
– Característiques.
– Préstecs i Partides a cobrar.
– Inversions mantingudes fins al venciment.
– Actius mantinguts per a negociar.
– Altres Actius Financers a Valor Raonable amb canvis en Pèrdues i Guanys.
– Inversions en el Patrimoni d’Empreses (GMA).
– Actius Financers disponibles per a la venda.
– Baixa d’Actius Financers.
Passius Financers.
– Definició i classificació.
– Baixes de Passius Financers.
– Instruments de Patrimoni Propi.
– Instruments Financers Especials.
– Fiances lliurades o rebudes.
Existències. Moneda Estrangera.
– Criteris de valoració de les existències.
– Preu d’adquisició. Cost de producció.
– Cost d’existències en prestació de serveis.
– Valoració posterior de les existències.
– Les transaccions en moneda estrangera.
– Conversió dels Comptes Anuals a la moneda de presentació.
Ingressos.
-Concepte.
– Ingrés per vendes.
– Valoració dels crèdits per operacions comercials.
– Ingressos per prestació de serveis.
L’IVA, el IGIC i el IS.
– Comptes comptables per a l’IVA.
– IVA suportat, deduïble i no deduïble.
– IVA repercutit.
– El IGIC.
– L’Impost sobre Beneficis.
– Els comptes comptables per al *IS.
Provisions.
– Concepte.
– Reconeixement i Valoració.
– Comptes de les Provisions.
– Assentaments comptables relatius a les provisions.
Passius per retribucions al personal.
– Concepte i tipus.
– Comptabilització de les retribucions al personal a llarg termini.
– Els pagaments basats en accions.
UNITAT DIDÀCTICA 4. COMPTES ANUALS.
Models normals i abreujats.
– Límits.
El Balanç.
– Model Normal.
– Model Abreujat.
Compte de Pèrdues i Guanys.
– Model Normal.
– Model Abreujat.
L’Estat de Canvis en el Patrimoni Net.
– Model Normal.
– Model Abreujat
L’Estat de Fluxos d’Efectiu.
– Fluxos d’Efectiu de les Activitats d’Explotació.
– Fluxos d’Efectiu de les Activitats d’Inversió.
– Fluxos d’Efectiu de les Activitats de Finançament.
La Memòria.
– Model Normal.
– Model Abreujat.
UNITAT DIDÀCTICA 5. ANÀLISI ECONÒMICA I FINANCERA DELS COMPTES ANUALS.
Funcions i diferències entre l’anàlisi econòmica i el financer.
Instruments d’Anàlisis.
– Fons de Maniobra.
– Nivell d’endeutament.
– Cash – Flow.
– Període de Maduració.
– Palanquejament Operatiu.
– Llindar de Rendibilitat.
– Palanquejament Financer.
– Anàlisi percentual.
– Ràtios rellevants.

UNITAT FORMATIVA 2. GESTIÓ FISCAL


UNITAT DIDÀCTICA 1. INTRODUCCIÓ A LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA.
Disposicions Generals d’Ordenament Tributari.
– Introducció.
– Els Tributs: Concepte i Classes.
– Les Normes Tributàries.
– Les Obligacions Tributàries.
– Els Obligats Tributaris.
– La quantificació de l’Obligació Tributària.
– El Deute Tributari.
– L’Extinció del Deute Tributari.
Els Procediments Tributaris.
– El Procediment de Gestió.
– El Procediment d’Inspecció.
– El Procediment de Recaptació.
– El Procediment Sancionador.
– El Procediment de Revisió en la Via Administrativa.
UNITAT DIDÀCTICA 2. L’IMPOST DE SOCIETATS.
Diferències permanents i temporals.
– Concepte.
– Classes.
– Calculo.
Concepte de Base Imposable Negativa.
– Càlcul i Implicacions.
– Compensacions. Períodes.
Diferiment de la Càrrega Fiscal.
– Temporalitat.
– Legislació.
Divergències entre Comptabilitat i Fiscalitat.
– La Normativa Comptable i la Normativa Fiscal.
– La Conciliació entre totes dues Normatives.
– Seients d’Ajust.
UNITAT DIDÀCTICA 3. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT.
Fet Imposable. Exempcions. Lloc de Realització.
– Subjecció i No Subjecció.
– Exempcions.
– Àmbit d’Aplicació.
Base Imposable. Subjecte Passiu.
– Import Facturat.
– Suposats de No Comprensió en B. I.
– Subjecte Passiu. Subjecte Actiu.
Deduccions i Devolucions.
– Suposats de Deducció.
– Suposats de No Deducció.
– La Regla de Prorrata.
– Devolució a Exportadors.
– Declaracions a Compensar.
Tipus Impositius.
– Normal.
– Reduït.
– Superreduïda.
– Recàrrec d’Equivalència.
– Tipus Especials.
Gestió i Liquidació de l’Impost.
– Obligats a Declarar.
– Les Declaracions Trimestrals.
– La Declaració Anual.
– El Pagament de l’Imposat
UNITAT DIDÀCTICA 4. IRPF.
Conceptes Generals.
– Definició.
– Àmbit Territorial.
– Rendes a Declarar.
– Rendes Exemptes i Rendes no Subjectes.
– Obligats a presentar declaració.
– Període Impositiu i Meritació.
Base Imposable.
– Rendiments de Treball Personal.
– Rendiments de Capital.
– Rendiments d’Activitats Empresarials i Professionals.
– Variacions Patrimonials.
– Imputacions de Renda.
Base Liquidable.
– Reduccions.
Quota Íntegra.
– Càlcul.
– Deduccions.
Deute Tributari.
– Retencions i Pagaments a Compte.
UNITAT DIDÀCTICA 5. RÈGIM FISCAL PER A EMPRESES DE REDUÏDA DIMENSIÓ.
Requisits.
– Incentius fiscals.
– Deduccions Especials.

UNITAT FORMATIVA 3. IMPLANTACIÓ I CONTROL D’UN SISTEMA COMPTABLE INFORMATITZAT


UNITAT DIDÀCTICA 1. APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE GESTIÓ COMERCIAL INTEGRADA.
Gestió Comercial i Existències.
– Tractament de Clients.
– Mailings.
– Catàlegs.
– Tarifes.
– Productes.
– Emmagatzematge.
– Logística.
– Distribució.
Facturació.
– Conceptes Facturables.
– IVA i Retencions a Professionals.
– Informes Resum.
UNITAT DIDÀCTICA 2. APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE GESTIÓ FINANCER – COMPTABLE.
Utilització d’una Aplicació Financer – Comptable.
– El Quadre de Comptes.
– Els Seients.
– Utilitats.
Estats Comptables.
– Preparació i Presentació.
Aplicacions Financeres del Full de càlcul.
– Full de càlcul d’Anàlisi Percentual.
– Full de càlcul d’Anàlisi amb Ràtios.
– Fulls de càlcul Resum.
UNITAT DIDÀCTICA 3. APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA.
IRPF.
– Programa Pare.
IVA.
– Programa de Gestió de l’Administració Tributària.
IS.
– Programa de Gestió de l’Administració Tributària.

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “COMPTABILITAT I FISCALITAT”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt