Categoria 

UF0342 Càlcul prestacions Seguretat Social

Aquest curs està plantejat com una guia pràctica per a la confecció de nòmines i assegurances socials.

El curs conté 3 parts clarament diferenciades:

  1. Temes 1 a 5: l’alumne aprèn a confeccionar les nòmines bàsiques.
  2. Temes 6 a 10: s’analitzen nombrosos casos especials de nòmines (IT, liquidacions, endarreriments, etc.).
  3. Tema 11: es resol un supòsit global, les nòmines corresponents a una empresa en un període concret.

UF0342 Càlcul prestacions Seguretat Social

Aquest curs està plantejat com una guia pràctica per a la confecció de nòmines i assegurances socials.

El curs conté 3 parts clarament diferenciades:

  1. Temes 1 a 5: l’alumne aprèn a confeccionar les nòmines bàsiques.
  2. Temes 6 a 10: s’analitzen nombrosos casos especials de nòmines (IT, liquidacions, endarreriments, etc.).
  3. Tema 11: es resol un supòsit global, les nòmines corresponents a una empresa en un període concret.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Tindràs acompanyament personalitzat i podràs resoldre els teus dubtes amb professionals especialitzats de l’administració i finances, t’oferiran suport integral, feedback mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

 

Aquesta unitat formativa mostra, d’una manera didàctica i basada en la pràctica , com aplicar els diferents tipus de prestacions establerts per la Seguretat Social per preveure, reparar o superar situacions d’infortuni o estats de necessitat concrets:

El Certificat de Professionalitat especifica que “Aquesta unitat formativa es correspon amb la RP4, quant a incidències i pagament delegat de prestacions per incapacitat de la Seguretat Social”.

Dirigit a:

Alumnes que hagin superat la unitat formativa anterior del mòdul MF0237 (gestió administrativa de les relacions laborals), que és:

  • UF0341: Contractació laboral.

 

Durada:

30 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – UA1- Acció protectora de la Seguretat Social
Objectiu
Interpretar en què consisteix lacció protectora de la Seguretat Social i els tipus de prestacions a què fa referència.

Durada de la unitat
3 Hores 15 Minuts
Contingut
UA1- Acció protectora de la Seguretat Social
Introducció
Mapa conceptual
Què és la Seguretat Social?
Prestacions de la Seguretat Social
Règims de la Seguretat Social
Règim General de la Seguretat Social
Règim Especial de Treballadors Autònoms
Règim Especial de la Mineria del Carbó
Règim Especial de Treballadors del Mar
Estructura de la Seguretat Social
Rendes de referència en el càlcul de prestacions econòmiques
Indicador Públic de Rendes d’Efectes Múltiples (IPREM)
Salari Mínim Interprofessional
L’assistència sanitària
Règim General
Beneficiaris
Altres titulars/beneficiaris
Naixement del dret, durada i extinció de la prestació
Contingut del dret dassistència sanitària
Altres règims de la Seguretat Social
Targeta Sanitària Europea (TSE)
Hem après…
2 – UA2- Incapacitat temporal
Objectiu
Conèixer què és la Incapacitat Temporal i calcular-ne la quantia. Distingir els tipus d’incapacitat temporal depenent del que derivi.

Durada de la unitat
4 Hores 20 Minuts
Contingut
UA2- Incapacitat temporal (IT)
Introducció
Mapa conceptual
Concepte d’incapacitat temporal
Comunicació de la incapacitat temporal
Aspectes comuns de les baixes
Situacions protegides que donen dret a una prestació
Beneficiaris de la prestació esmentada
Càlcul de la quantia de la prestació
Cronologia de la prestació: inici, tràmits, durada, extinció
Incapacitat temporal derivada de malaltia comuna i accident no laboral (EC i ANL)
Aspectes específics daquesta categoria dincapacitat temporal
Incapacitat temporal derivada d’accident de treball i malaltia professional
Aspectes específics daquesta categoria dincapacitat temporal
Casos especials d´incapacitat temporal
Hem après…
3 – UA3- Maternitat, paternitat i riscos
Objectiu
Conèixer i calcular la quantia que ens correspon a les prestacions per maternitat, paternitat i risc durant l’embaràs i la lactància.

Durada de la unitat
3 Hores 15 Minuts
Contingut
UA3- Maternitat, paternitat i riscos
Introducció
Mapa conceptual
Naixement i cura del menor
Situacions protegides
Beneficiaris de la prestació
Càlcul de la prestació
Dinàmica del dret de prestació
Risc durant l’embaràs
Risc durant la lactància natural
Conciliació de la vida familiar i laboral
Permisos retribuïts
Reduccions de jornada
Excedències
Contractes bonificats
Altres prestacions econòmiques
Cura de menors afectats per càncer o altres malalties greus
Hem après…
4 – UA4- Atur
Objectiu
Determinar el termini per sol·licitar la prestació en temps i forma. Calculeu la quantia de la prestació. Determinar la durada de la prestació, atenent la normativa vigent. Enumerar les causes i les conseqüències de l’extinció del dret.

Durada de la unitat
3 Hores 25 Minuts
Contingut
UA4- Atur
Introducció
Mapa conceptual
Prestació per desocupació de nivell contributiu
Situacions protegides
Beneficiaris
Quantia i càlcul de la prestació
Dinàmica de la prestació
Tramitació de la sol·licitud de la prestació i naixement del dret
Documentació a presentar per al reconeixement de la prestació
Durada de la prestació
Suspensió de la prestació
Represa de la prestació
Extinció de la prestació
Pagament de la prestació
Exercici del dret dopció
Capitalització de la prestació
Incompatibilitat de la prestació
Compatibilitat de la prestació
Pràctica comentada
Cas pràctic 1: fi de contracte temporal
Cas número 2: temps parcial
Cas número 3: represa
Cas número 4: exercici del dret d’opció (nova o vella prestació)
Cas número 5: capitalització de l’atur
Ús del simulador del SEPE
Hem après…
5 – UA5- Atur II
Objectiu
Determinar i calcular les prestacions per desocupació no contributives.

Durada de la unitat
3 Hores 25 Minuts
Contingut
UA5- Atur II. Prestacions per desocupació de nivell assistencial
Introducció
Mapa conceptual
Informació general per a tots els subsidis
Treballadors que han esgotat la prestació contributiva per desocupació i tenen responsabilitats familiars
Treballadors majors de 45 anys que hagin esgotat una prestació contributiva per desocupació i que no tinguin responsabilitats familiars
Subsidi per a treballadors emigrants retornats
Treballadors que, en produir-se la situació legal de desocupació, no han cobert el període mínim de cotització per accedir a una prestació contributiva
Alliberats de presó
Treballadors que siguin declarats plenament capaços o incapaços parcials, com a conseqüència de l’expedient de revisió per millora d’una situació de gran invalidesa, incapacitat permanent absoluta o total per a la professió habitual
Subsidi per desocupació per a majors de 52 anys
Altres prestacions
Ús del Simulador del Servei Públic dOcupació Estatal
Hem après…
6 – UA6- Jubilació
Objectiu
Determinar el tipus de jubilació de què es tracta. Calcular la quantia de la pensió de jubilació, atenent les circumstàncies específiques en què es troba el titular de la pensió i el dia en què es produeix el fet causant.

Durada de la unitat
3 Hores 45 Minuts
Contingut
UA6- Jubilació
Introducció
Mapa conceptual
Jubilació ordinària
Pràctica comentada
Cas pràctic de jubilació ordinària
Ús del simulador
Altres casos de jubilació
Jubilació anticipada
Jubilació parcial
Beneficiaris
Quantia
Dinàmica del dret de prestació
Jubilació flexible
L’Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI)
Pensió no contributiva de jubilació
Hem après…
7 – UA7- Incapacitat permanent
Objectiu
Distingir entre incapacitats permanents i lesions permanents no invalidants, i calcular en cada cas concret la quantia de les prestacions.

Durada de la unitat
4 Hores 20 Minuts
Contingut
UA7- Incapacitat permanent
Introducció
Mapa conceptual
Incapacitat permanent
Incapacitat permanent parcial
Incapacitat permanent total
Incapacitat permanent absoluta
Base reguladora
Quantia i abonament
Gran invalidesa
Pràctica comentada
Cas pràctic d’incapacitat permanent parcial
Cas pràctic d’incapacitat permanent total
Cas pràctic d’incapacitat permanent absoluta
Cas pràctic de gran invalidesa
Lesions permanents no invalidants
Indemnització especial a tant alçat, en els supòsits d’AT i MP
Hem après…
8 – UA8- Altres prestacions
Objectiu
Identificar els beneficiaris de les prestacions. Calculeu l’import de les prestacions per a cada beneficiari.

Durada de la unitat
4 Hores 15 Minuts
Contingut
UA8- Altres prestacions de la Seguretat Social
Introducció
Mapa conceptual
Protecció per mort i supervivència
Pensió de viduïtat
Prestació temporal de viduïtat
Pensió d’orfandat
Situacions protegides
Beneficiaris
Càlcul de la prestació
Dinàmica del dret de prestació
Pensió a favor de familiars
Situacions protegides
Beneficiaris
Càlcul de la prestació
Dinàmica del dret de prestació
Subsidi a favor de familiars
Situacions protegides
Beneficiaris
Càlcul de la prestació
Dinàmica del dret de prestació
Auxili per defunció
Prestacions de l’assegurança escolar
Prestacions per actes terroristes
Prestacions per incapacitat permanent derivada dels actes terroristes
Pensió de viduïtat, orfandat ia favor de familiars derivats d’actes terroristes
Assistència sanitària i serveis socials
Altres ajuts a víctimes del terrorisme
Prestacions per dependència
Prestacions d’altres administracions
Pràctica comentada
Cas pràctic de pensió de viduïtat i orfandat

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “UF0342 Càlcul prestacions Seguretat Social”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

UF0342 Càlcul prestacions Seguretat Social

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Tindràs acompanyament personalitzat i podràs resoldre els teus dubtes amb professionals especialitzats de l’administració i finances, t’oferiran suport integral, feedback mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

 

Aquesta unitat formativa mostra, d’una manera didàctica i basada en la pràctica , com aplicar els diferents tipus de prestacions establerts per la Seguretat Social per preveure, reparar o superar situacions d’infortuni o estats de necessitat concrets:

El Certificat de Professionalitat especifica que “Aquesta unitat formativa es correspon amb la RP4, quant a incidències i pagament delegat de prestacions per incapacitat de la Seguretat Social”.

Dirigit a:

Alumnes que hagin superat la unitat formativa anterior del mòdul MF0237 (gestió administrativa de les relacions laborals), que és:

  • UF0341: Contractació laboral.

 

Durada:

30 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – UA1- Acció protectora de la Seguretat Social
Objectiu
Interpretar en què consisteix lacció protectora de la Seguretat Social i els tipus de prestacions a què fa referència.

Durada de la unitat
3 Hores 15 Minuts
Contingut
UA1- Acció protectora de la Seguretat Social
Introducció
Mapa conceptual
Què és la Seguretat Social?
Prestacions de la Seguretat Social
Règims de la Seguretat Social
Règim General de la Seguretat Social
Règim Especial de Treballadors Autònoms
Règim Especial de la Mineria del Carbó
Règim Especial de Treballadors del Mar
Estructura de la Seguretat Social
Rendes de referència en el càlcul de prestacions econòmiques
Indicador Públic de Rendes d’Efectes Múltiples (IPREM)
Salari Mínim Interprofessional
L’assistència sanitària
Règim General
Beneficiaris
Altres titulars/beneficiaris
Naixement del dret, durada i extinció de la prestació
Contingut del dret dassistència sanitària
Altres règims de la Seguretat Social
Targeta Sanitària Europea (TSE)
Hem après…
2 – UA2- Incapacitat temporal
Objectiu
Conèixer què és la Incapacitat Temporal i calcular-ne la quantia. Distingir els tipus d’incapacitat temporal depenent del que derivi.

Durada de la unitat
4 Hores 20 Minuts
Contingut
UA2- Incapacitat temporal (IT)
Introducció
Mapa conceptual
Concepte d’incapacitat temporal
Comunicació de la incapacitat temporal
Aspectes comuns de les baixes
Situacions protegides que donen dret a una prestació
Beneficiaris de la prestació esmentada
Càlcul de la quantia de la prestació
Cronologia de la prestació: inici, tràmits, durada, extinció
Incapacitat temporal derivada de malaltia comuna i accident no laboral (EC i ANL)
Aspectes específics daquesta categoria dincapacitat temporal
Incapacitat temporal derivada d’accident de treball i malaltia professional
Aspectes específics daquesta categoria dincapacitat temporal
Casos especials d´incapacitat temporal
Hem après…
3 – UA3- Maternitat, paternitat i riscos
Objectiu
Conèixer i calcular la quantia que ens correspon a les prestacions per maternitat, paternitat i risc durant l’embaràs i la lactància.

Durada de la unitat
3 Hores 15 Minuts
Contingut
UA3- Maternitat, paternitat i riscos
Introducció
Mapa conceptual
Naixement i cura del menor
Situacions protegides
Beneficiaris de la prestació
Càlcul de la prestació
Dinàmica del dret de prestació
Risc durant l’embaràs
Risc durant la lactància natural
Conciliació de la vida familiar i laboral
Permisos retribuïts
Reduccions de jornada
Excedències
Contractes bonificats
Altres prestacions econòmiques
Cura de menors afectats per càncer o altres malalties greus
Hem après…
4 – UA4- Atur
Objectiu
Determinar el termini per sol·licitar la prestació en temps i forma. Calculeu la quantia de la prestació. Determinar la durada de la prestació, atenent la normativa vigent. Enumerar les causes i les conseqüències de l’extinció del dret.

Durada de la unitat
3 Hores 25 Minuts
Contingut
UA4- Atur
Introducció
Mapa conceptual
Prestació per desocupació de nivell contributiu
Situacions protegides
Beneficiaris
Quantia i càlcul de la prestació
Dinàmica de la prestació
Tramitació de la sol·licitud de la prestació i naixement del dret
Documentació a presentar per al reconeixement de la prestació
Durada de la prestació
Suspensió de la prestació
Represa de la prestació
Extinció de la prestació
Pagament de la prestació
Exercici del dret dopció
Capitalització de la prestació
Incompatibilitat de la prestació
Compatibilitat de la prestació
Pràctica comentada
Cas pràctic 1: fi de contracte temporal
Cas número 2: temps parcial
Cas número 3: represa
Cas número 4: exercici del dret d’opció (nova o vella prestació)
Cas número 5: capitalització de l’atur
Ús del simulador del SEPE
Hem après…
5 – UA5- Atur II
Objectiu
Determinar i calcular les prestacions per desocupació no contributives.

Durada de la unitat
3 Hores 25 Minuts
Contingut
UA5- Atur II. Prestacions per desocupació de nivell assistencial
Introducció
Mapa conceptual
Informació general per a tots els subsidis
Treballadors que han esgotat la prestació contributiva per desocupació i tenen responsabilitats familiars
Treballadors majors de 45 anys que hagin esgotat una prestació contributiva per desocupació i que no tinguin responsabilitats familiars
Subsidi per a treballadors emigrants retornats
Treballadors que, en produir-se la situació legal de desocupació, no han cobert el període mínim de cotització per accedir a una prestació contributiva
Alliberats de presó
Treballadors que siguin declarats plenament capaços o incapaços parcials, com a conseqüència de l’expedient de revisió per millora d’una situació de gran invalidesa, incapacitat permanent absoluta o total per a la professió habitual
Subsidi per desocupació per a majors de 52 anys
Altres prestacions
Ús del Simulador del Servei Públic dOcupació Estatal
Hem après…
6 – UA6- Jubilació
Objectiu
Determinar el tipus de jubilació de què es tracta. Calcular la quantia de la pensió de jubilació, atenent les circumstàncies específiques en què es troba el titular de la pensió i el dia en què es produeix el fet causant.

Durada de la unitat
3 Hores 45 Minuts
Contingut
UA6- Jubilació
Introducció
Mapa conceptual
Jubilació ordinària
Pràctica comentada
Cas pràctic de jubilació ordinària
Ús del simulador
Altres casos de jubilació
Jubilació anticipada
Jubilació parcial
Beneficiaris
Quantia
Dinàmica del dret de prestació
Jubilació flexible
L’Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI)
Pensió no contributiva de jubilació
Hem après…
7 – UA7- Incapacitat permanent
Objectiu
Distingir entre incapacitats permanents i lesions permanents no invalidants, i calcular en cada cas concret la quantia de les prestacions.

Durada de la unitat
4 Hores 20 Minuts
Contingut
UA7- Incapacitat permanent
Introducció
Mapa conceptual
Incapacitat permanent
Incapacitat permanent parcial
Incapacitat permanent total
Incapacitat permanent absoluta
Base reguladora
Quantia i abonament
Gran invalidesa
Pràctica comentada
Cas pràctic d’incapacitat permanent parcial
Cas pràctic d’incapacitat permanent total
Cas pràctic d’incapacitat permanent absoluta
Cas pràctic de gran invalidesa
Lesions permanents no invalidants
Indemnització especial a tant alçat, en els supòsits d’AT i MP
Hem après…
8 – UA8- Altres prestacions
Objectiu
Identificar els beneficiaris de les prestacions. Calculeu l’import de les prestacions per a cada beneficiari.

Durada de la unitat
4 Hores 15 Minuts
Contingut
UA8- Altres prestacions de la Seguretat Social
Introducció
Mapa conceptual
Protecció per mort i supervivència
Pensió de viduïtat
Prestació temporal de viduïtat
Pensió d’orfandat
Situacions protegides
Beneficiaris
Càlcul de la prestació
Dinàmica del dret de prestació
Pensió a favor de familiars
Situacions protegides
Beneficiaris
Càlcul de la prestació
Dinàmica del dret de prestació
Subsidi a favor de familiars
Situacions protegides
Beneficiaris
Càlcul de la prestació
Dinàmica del dret de prestació
Auxili per defunció
Prestacions de l’assegurança escolar
Prestacions per actes terroristes
Prestacions per incapacitat permanent derivada dels actes terroristes
Pensió de viduïtat, orfandat ia favor de familiars derivats d’actes terroristes
Assistència sanitària i serveis socials
Altres ajuts a víctimes del terrorisme
Prestacions per dependència
Prestacions d’altres administracions
Pràctica comentada
Cas pràctic de pensió de viduïtat i orfandat

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “UF0342 Càlcul prestacions Seguretat Social”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt