Categoria 

FISCALITAT BÀSICA. IRPF, IVA, IS, Succesions i Donacions

Amb aquest curs es pretén assimilar els conceptes fonamentals a l’àrea fiscal així com els coneixements necessaris per poder exercir la tasca professional i personal en matèria tributària.

Conèixer el funcionament del Sistema Tributari Espanyol pel que fa a l’impost de societats, IVA, IRPF, impost de successions i donacions, transmissions patrimonials i tributs locals. Aprenentatge dels conceptes bàsics necessaris per a l’exercici tant professional com personal a l’àrea fiscal.

FISCALITAT BÀSICA. IRPF, IVA, IS, Succesions i Donacions

Amb aquest curs es pretén assimilar els conceptes fonamentals a l’àrea fiscal així com els coneixements necessaris per poder exercir la tasca professional i personal en matèria tributària.

Conèixer el funcionament del Sistema Tributari Espanyol pel que fa a l’impost de societats, IVA, IRPF, impost de successions i donacions, transmissions patrimonials i tributs locals. Aprenentatge dels conceptes bàsics necessaris per a l’exercici tant professional com personal a l’àrea fiscal.

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Tindràs acompanyament personalitzat i podràs resoldre els teus dubtes amb professionals especialitzats de l’administració i finances, t’oferiran suport integral, feedback mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Conèixer el funcionament del Sistema Tributari Espanyol pel que fa a l’impost de societats, IVA, IRPF, impost de successions i donacions, transmissions patrimonials i tributs locals. Aprenentatge dels conceptes bàsics necessaris per a l’exercici tant professional com personal a l’àrea fiscal.

Exercir tasques informatives així com la resolució pràctica de situacions quotidianes en làmbit dassessorament fiscal.

Dirigit a:

Directius, caps de comptabilitat, administratius i persones que ajudin en tasques administratives a assessors fiscals. En general, resultarà dinterès a totes aquelles persones que vulguin adquirir coneixements bàsics sobre fiscalitat.

 


 

Durada:

30 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – Introducció al sistema tributari espanyol
Objectiu
Conèixer les normes que regulen les relacions tributàries entre el ciutadà, el contribuent i les institucions públiques per tal d’establir els termes bàsics per al desenvolupament del curs.

Durada de la unitat
2 Hores 35 Minuts
Contingut
Introducció al Sistema Tributari Espanyol
El Sistema Tributari Espanyol
Fonts del Dret Tributari
Elements de la relació jurídic tributària
Finançament dels ens públics
Sistema fiscal espanyol
Drets i garanties dels contribuents
Eficàcia de les normes tributàries
Principis impositius
2 – Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF) I
Objectiu
Introducció i elements configuradors de l’impost, conèixer la naturalesa, l’objecte i l’àmbit d’aplicació de l’impost així com la seva aplicació pràctica. Assimilar per l’alumne els diferents tipus de rendiment que afecten l’impost.

Durada de la unitat
3 Hores 40 Minuts
Contingut
Impost sobre les persones físiques (IRPF) I
Naturalesa, objecte i àmbit d’aplicació
Elements bàsics dimpost
Fet imposable
Subjecte passiu
Determinació de la quota tributària
Rendiments del treball personal
Rendiment íntegre
Rendiment net
Rendiments de capital
Rendiments de capital immobiliari
Rendiments del capital mobiliari
Imputació de rendes
Rendiments d´activitats econòmiques
Règims de determinació de rendiments d’activitats econòmiques
Reduccions
Règim destimació directa normal
Règim destimació directa simplificada
Règim destimació objectiva
Obligacions formals
Llibres obligatoris
Guanys i pèrdues patrimonials
Supòsits on no hi ha alteració patrimonial
Exempció per reinversió en habitatge habitual
3 – Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF) II
Objectiu
Identificar els conceptes que integren la base imposable de lIRPF i conèixer els diferents procediments fins a la determinació de la quota diferencial resultant de la liquidació de limpost.

Durada de la unitat
3 Hores 15 Minuts
Contingut
Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) II
Base imposable
Base imposable general
Base imposable de lestalvi
Base liquidable
Base liquidable general
Base liquidable de lestalvi
Quota íntegra
Quota íntegra general
Quota íntegra de lestalvi
Quota líquida
Deduccions de la quota líquida
Pèrdua del dret a deduir
Quota resultant de l’autoliquidació
Quota diferencial
Retencions i ingressos a compte
Deduccions
Gestió de l’impost
Persones obligades a declarar
Declaració conjunta o individual
Autoliquidació
Altres obligacions formals
Assignació tributària a fins religiosos i altres
4 – Impost sobre el Valor Afegit (IVA) I
Objectiu
Introducció a l’impost sobre el valor afegit, definició de la naturalesa i àmbit d’aplicació.
Aprofundiment en:

Operacions interiors
Adquisicions intracomunitàries
Importacions de béns

Durada de la unitat
2 Hores 35 Minuts
Contingut
Impost sobre el Valor Afegit (IVA) I
Introducció
Natura i àmbit d’aplicació
Naturalesa i objecte
Àmbit d’aplicació
Operacions interiors: lliuraments de béns i prestacions de serveis
Fet imposable
Lliuraments de béns
Prestació de serveis
Meritació de l’impost
Regla general
Subjecte passiu
Repercussió de l’impost
Fet imposable: aspecte espacial
Lliuraments de béns
Prestacions de serveis
Supòsits de no subjecció
Exempcions
La base imposable
Regla general
Regles especials
Modificació de la base imposable
Determinació de la base imposable
Adquisicions intracomunitàries
Aspecte material
Aspectes espacial i temporal
Exempcions
Importacions de béns
Fet imposable
Exempcions
Subjecte passiu a les importacions
Base imposable a les importacions
5 – Impost sobre el Valor Afegit (IVA) II
Objectiu
Identificar els conceptes que integren la base imposable de lIVA i conèixer els diferents procediments fins a la determinació de la liquidació de limpost. Establir les obligacions formals de lIVA així com lestudi dels règims especials.

Durada de la unitat
4 Hores 05 Minuts
Contingut
Impost sobre el Valor Afegit (IVA) II
Tipus de gravamen
Tipus general
Tipus reduït
Tipus superreduït
La quota
Modificacions posteriors a la meritació de l’IVA
Deduccions
Requisits per practicar la deducció
Quotes deduïbles
Limitacions del dret a deduir
Deducció per béns dinversió
Exclusions i restriccions del dret a deduir
Requisits formals de la deducció
Requisits temporals
Exercici del dret a deducció
Devolucions
Regla de prorrata
Prorrata general
Prorrata Especial
Règim de deduccions en sectors diferenciats
Deduccions anteriors al començament de les activitats
Regularització de deduccions per béns d’inversió
Obligacions formals
Facturació
Documents comptables
Liquidació de l’impost
Declaracions periòdiques
Declaració-liquidació especial de caràcter no periòdic
Declaracions informatives
Liquidació provisional d’ofici
Infraccions i sancions
Règims especials
1. Règim simplificat
2. Règim especial de l’agricultura, la ramaderia i la pesca
3. Règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció
4. Règim especial de les agències de viatge
5. Règim especial del recàrrec d’equivalència
6. Règim especial de l’or d’inversió
7. Règim especial dels serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de TV i dels serveis prestats per via electrònica
8. Règim especial del grup dentitats
9. Règim especial del criteri de caixa
6 – Impost de Societats (IS) I
Objectiu
Introducció a l’impost de societats i consideracions generals. Comprendre el càlcul de la base imposable i aprofundir en els ajustaments extracomptables.

Durada de la unitat
2 Hores 25 Minuts
Contingut
Impost sobre Societats (IS) I
Fet imposable i subjecte passiu
Càlcul d’impost sobre societats
Determinació de la base imposable: Consideracions generals
5. Reduccions a la base imposable: reserva de capitalització
7 – Impost de Societats (IS) II
Objectiu
Obtenir per part de lalumne un coneixement de limpost que li possibiliti adoptar les decisions fiscals-financeres més adequades en el seu entorn professional.

Durada de la unitat
2 Hores 15 Minuts
Contingut
Impost de Societats (IS) II
Retencions i pagaments a compte
L’índex d’entitats
Declaracions
8 – Transmissions Patrimonials
Objectiu
Introducció a l’impost sobre transmissions patrimonials. Estudi i anàlisi en profunditat de:

Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses
Impost sobre Transmissions Patrimonials d’Operacions Societàries
Impost sobre Actes Jurídics Documentats (AJD)

Durada de la unitat
2 Hores 40 Minuts
Contingut
Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
Introducció
Impost sobre transmissions patrimonials oneroses
Impost sobre operacions societàries
Impost sobre actes jurídics documentats
Disposicions comunes
9 – Impost de successions i donacions
Objectiu
Introducció a l’impost, l’estudi de les obligacions formals i la gestió de l’impost. Profunditzar en els diferents tipus d’impost:

Herències, llegats i altres títols de successions
Donacions i negocis jurídics gratuïts i intervivos
Assegurances de vida

Durada de la unitat
2 Hores 40 Minuts
Contingut
Impost sobre successions i donacions
Introducció
Disposicions generals
Obligacions formals
Gestió de l’impost
Herències, llegats i altres títols successoris
Donacions i negocis jurídics gratuïts i inter vius
Assegurances de vida
10 – Tributs locals
Objectiu
Introducció als tributs locals, naturalesa i objecte, període de liquidació i meritació de l’impost. Aprofundir en:

Impost sobre béns immobles
Impost sobre activitats econòmiques
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Durada de la unitat
3 Hores 50 Minuts
Contingut
Impostos locals
Introducció
Impost sobre béns immobles
Impost sobre activitats econòmiques
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “FISCALITAT BÀSICA. IRPF, IVA, IS, Succesions i Donacions”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

FISCALITAT BÀSICA. IRPF, IVA, IS, Succesions i Donacions

Demana Informació

Aprenentatge:

En un entorn d’aprenentatge disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana, l’alumne compta amb una completa formació que inclou:

• Continguts actualitzats.
• Recursos complementaris com vídeos i eines multimèdia, PDF descarregables, bibliografia, activitats, pàgines web…
• Autoavaluacions i examen final.


Docents:

Tindràs acompanyament personalitzat i podràs resoldre els teus dubtes amb professionals especialitzats de l’administració i finances, t’oferiran suport integral, feedback mitjançant xats, trucades o videoconferències.


Que t’ofereix:

Conèixer el funcionament del Sistema Tributari Espanyol pel que fa a l’impost de societats, IVA, IRPF, impost de successions i donacions, transmissions patrimonials i tributs locals. Aprenentatge dels conceptes bàsics necessaris per a l’exercici tant professional com personal a l’àrea fiscal.

Exercir tasques informatives així com la resolució pràctica de situacions quotidianes en làmbit dassessorament fiscal.

Dirigit a:

Directius, caps de comptabilitat, administratius i persones que ajudin en tasques administratives a assessors fiscals. En general, resultarà dinterès a totes aquelles persones que vulguin adquirir coneixements bàsics sobre fiscalitat.

 


 

Durada:

30 H.

Metodología

100 % Online

Requisits:

Per cursar aquest curs no cal tenir una titulació oficial.

Titulació:

Els estudiants que superin el curs amb èxit rebran un Diploma, on es farà constar la modalitat, les hores realitzades i el contingut del curs, a més, als estudiants que es matriculin en una formació bonificada, se’ls farà el reconeixement acadèmic per part la Fundació Estatal per a la Formació (Fundae).

Temari

1 – Introducció al sistema tributari espanyol
Objectiu
Conèixer les normes que regulen les relacions tributàries entre el ciutadà, el contribuent i les institucions públiques per tal d’establir els termes bàsics per al desenvolupament del curs.

Durada de la unitat
2 Hores 35 Minuts
Contingut
Introducció al Sistema Tributari Espanyol
El Sistema Tributari Espanyol
Fonts del Dret Tributari
Elements de la relació jurídic tributària
Finançament dels ens públics
Sistema fiscal espanyol
Drets i garanties dels contribuents
Eficàcia de les normes tributàries
Principis impositius
2 – Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF) I
Objectiu
Introducció i elements configuradors de l’impost, conèixer la naturalesa, l’objecte i l’àmbit d’aplicació de l’impost així com la seva aplicació pràctica. Assimilar per l’alumne els diferents tipus de rendiment que afecten l’impost.

Durada de la unitat
3 Hores 40 Minuts
Contingut
Impost sobre les persones físiques (IRPF) I
Naturalesa, objecte i àmbit d’aplicació
Elements bàsics dimpost
Fet imposable
Subjecte passiu
Determinació de la quota tributària
Rendiments del treball personal
Rendiment íntegre
Rendiment net
Rendiments de capital
Rendiments de capital immobiliari
Rendiments del capital mobiliari
Imputació de rendes
Rendiments d´activitats econòmiques
Règims de determinació de rendiments d’activitats econòmiques
Reduccions
Règim destimació directa normal
Règim destimació directa simplificada
Règim destimació objectiva
Obligacions formals
Llibres obligatoris
Guanys i pèrdues patrimonials
Supòsits on no hi ha alteració patrimonial
Exempció per reinversió en habitatge habitual
3 – Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF) II
Objectiu
Identificar els conceptes que integren la base imposable de lIRPF i conèixer els diferents procediments fins a la determinació de la quota diferencial resultant de la liquidació de limpost.

Durada de la unitat
3 Hores 15 Minuts
Contingut
Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) II
Base imposable
Base imposable general
Base imposable de lestalvi
Base liquidable
Base liquidable general
Base liquidable de lestalvi
Quota íntegra
Quota íntegra general
Quota íntegra de lestalvi
Quota líquida
Deduccions de la quota líquida
Pèrdua del dret a deduir
Quota resultant de l’autoliquidació
Quota diferencial
Retencions i ingressos a compte
Deduccions
Gestió de l’impost
Persones obligades a declarar
Declaració conjunta o individual
Autoliquidació
Altres obligacions formals
Assignació tributària a fins religiosos i altres
4 – Impost sobre el Valor Afegit (IVA) I
Objectiu
Introducció a l’impost sobre el valor afegit, definició de la naturalesa i àmbit d’aplicació.
Aprofundiment en:

Operacions interiors
Adquisicions intracomunitàries
Importacions de béns

Durada de la unitat
2 Hores 35 Minuts
Contingut
Impost sobre el Valor Afegit (IVA) I
Introducció
Natura i àmbit d’aplicació
Naturalesa i objecte
Àmbit d’aplicació
Operacions interiors: lliuraments de béns i prestacions de serveis
Fet imposable
Lliuraments de béns
Prestació de serveis
Meritació de l’impost
Regla general
Subjecte passiu
Repercussió de l’impost
Fet imposable: aspecte espacial
Lliuraments de béns
Prestacions de serveis
Supòsits de no subjecció
Exempcions
La base imposable
Regla general
Regles especials
Modificació de la base imposable
Determinació de la base imposable
Adquisicions intracomunitàries
Aspecte material
Aspectes espacial i temporal
Exempcions
Importacions de béns
Fet imposable
Exempcions
Subjecte passiu a les importacions
Base imposable a les importacions
5 – Impost sobre el Valor Afegit (IVA) II
Objectiu
Identificar els conceptes que integren la base imposable de lIVA i conèixer els diferents procediments fins a la determinació de la liquidació de limpost. Establir les obligacions formals de lIVA així com lestudi dels règims especials.

Durada de la unitat
4 Hores 05 Minuts
Contingut
Impost sobre el Valor Afegit (IVA) II
Tipus de gravamen
Tipus general
Tipus reduït
Tipus superreduït
La quota
Modificacions posteriors a la meritació de l’IVA
Deduccions
Requisits per practicar la deducció
Quotes deduïbles
Limitacions del dret a deduir
Deducció per béns dinversió
Exclusions i restriccions del dret a deduir
Requisits formals de la deducció
Requisits temporals
Exercici del dret a deducció
Devolucions
Regla de prorrata
Prorrata general
Prorrata Especial
Règim de deduccions en sectors diferenciats
Deduccions anteriors al començament de les activitats
Regularització de deduccions per béns d’inversió
Obligacions formals
Facturació
Documents comptables
Liquidació de l’impost
Declaracions periòdiques
Declaració-liquidació especial de caràcter no periòdic
Declaracions informatives
Liquidació provisional d’ofici
Infraccions i sancions
Règims especials
1. Règim simplificat
2. Règim especial de l’agricultura, la ramaderia i la pesca
3. Règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció
4. Règim especial de les agències de viatge
5. Règim especial del recàrrec d’equivalència
6. Règim especial de l’or d’inversió
7. Règim especial dels serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de TV i dels serveis prestats per via electrònica
8. Règim especial del grup dentitats
9. Règim especial del criteri de caixa
6 – Impost de Societats (IS) I
Objectiu
Introducció a l’impost de societats i consideracions generals. Comprendre el càlcul de la base imposable i aprofundir en els ajustaments extracomptables.

Durada de la unitat
2 Hores 25 Minuts
Contingut
Impost sobre Societats (IS) I
Fet imposable i subjecte passiu
Càlcul d’impost sobre societats
Determinació de la base imposable: Consideracions generals
5. Reduccions a la base imposable: reserva de capitalització
7 – Impost de Societats (IS) II
Objectiu
Obtenir per part de lalumne un coneixement de limpost que li possibiliti adoptar les decisions fiscals-financeres més adequades en el seu entorn professional.

Durada de la unitat
2 Hores 15 Minuts
Contingut
Impost de Societats (IS) II
Retencions i pagaments a compte
L’índex d’entitats
Declaracions
8 – Transmissions Patrimonials
Objectiu
Introducció a l’impost sobre transmissions patrimonials. Estudi i anàlisi en profunditat de:

Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses
Impost sobre Transmissions Patrimonials d’Operacions Societàries
Impost sobre Actes Jurídics Documentats (AJD)

Durada de la unitat
2 Hores 40 Minuts
Contingut
Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
Introducció
Impost sobre transmissions patrimonials oneroses
Impost sobre operacions societàries
Impost sobre actes jurídics documentats
Disposicions comunes
9 – Impost de successions i donacions
Objectiu
Introducció a l’impost, l’estudi de les obligacions formals i la gestió de l’impost. Profunditzar en els diferents tipus d’impost:

Herències, llegats i altres títols de successions
Donacions i negocis jurídics gratuïts i intervivos
Assegurances de vida

Durada de la unitat
2 Hores 40 Minuts
Contingut
Impost sobre successions i donacions
Introducció
Disposicions generals
Obligacions formals
Gestió de l’impost
Herències, llegats i altres títols successoris
Donacions i negocis jurídics gratuïts i inter vius
Assegurances de vida
10 – Tributs locals
Objectiu
Introducció als tributs locals, naturalesa i objecte, període de liquidació i meritació de l’impost. Aprofundir en:

Impost sobre béns immobles
Impost sobre activitats econòmiques
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Durada de la unitat
3 Hores 50 Minuts
Contingut
Impostos locals
Introducció
Impost sobre béns immobles
Impost sobre activitats econòmiques
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “FISCALITAT BÀSICA. IRPF, IVA, IS, Succesions i Donacions”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt